Jørgen Høgetveit: - Barnetallet må inn i norsk politikk

- I Tyskland får mødre med to eller flere barn fulle pensjonsrettigheter fordi nedgangen i fødselstallene undergraver fundamentet for hele nasjonen. Nå må også politikere i Norge komme på banen i denne saken og forstå helheten fra ideologiene til denne praksis som ødelegger nasjonen, sier Jørgen Høgetveit.

Svein Villy Sandnes

cid:image001.png@01D498AB.20D9A0F0

 

Norge IDAG

Publisert: 03.10.2001 kl 15:27 Norge I DAG

Høgetveit viser til at den striden som i dag herjer i Kristent Samlingsparti hadde sitt utgangspunkt i at han på Kristent Samlingspartis landsmøte i 2000 tok opp den katastrofale nedgangen i fødsler i Europa. Han er meget skuffet over den avsporing som har skjedd - og at avsporingen har ført til den striden som i dag herjer Kristent Samlingsparti.


Viktig sak

- Jeg spurte forsamlingen om hva som var det største politiske problem. Siden ingen svarte, kom jeg med svaret selv. Med referanse til tidligere statsminister Kåre Willoch. Senere kom store oppslag i Der Spiegel som Norge IDAG har gjengitt, intervju med professor Skirbekk og kronikk i Aftenposten av tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland. Dette viser at den europeiske befolkning er i ferd med å forvitre med enorme konsekvenser som følge av svært lave fødselstall, sier Høgetveit og fortsetter:

- Denne diskusjonen på Landsmøtet 2000 førte til at det ble nedsatt en komitè som skulle utrede dette med antallet fødte barn, årsak og virkning.

Dette selvfølgelig på basis av Bibelen og Grunnloven som er partiets fundament. Formann i utvalget ble Stein Henriksen. Ellers ble sogneprest Olav Berg Lyngmo og jeg også medlemmer
av utvalget. Henriksen har jobbet med grunntekster i hele sitt liv. Jeg har jobbet med familiepolitikk og lovgivning om dette, siden 1976.

En helt sentral måte å tenke på i det som har gitt oss denne situasjonen, er den sosialistiske likhetstenkemåten som Vestens samfunn har vært plaget med i nesten 100 år og som har vært en viktig faktor i ødeleggelse av ekteskap og familieliv. Den er en grunnleggende faktor i både forsterdrap- og homofilistriden.

Dette førte til at vi måtte se logisk på Bibelens, Grunnlovens §2 og Luthers kvinne- og mannssyn. Og da var det ikke minst viktig å se på hva som var kvinneverdier og mannsverdier og hva som er viktig for samfunnet. Og her kom kvinneverdiene klart i fokus både med hensyn til ekteskap/familie, barnetall/barnefødsler og omsorgsarbeid som likhetstenkingen utfordret på det sterkeste.

Såvidt jeg kan se, er det kun Kristent Samlingsparti og denne komiteen som her i landet har tatt opp dette grunnleggende politiske spørsmålet. Og i Kristent Samlingsparti druknet hele denne debatten i det forferdelige dumme spetakkel som har herjet partiet siden landsmøtet i sommer, og som er meget beklagelig, sier Høgetveit.


Europa ser alvoret

Høgetveit poengterer at ute i Europa forstår man at man er i ferd med å utradere seg selv på grunn av den likhetstenkingen og ødeleggende familiepolitikken som har vært ført. Derfor gjenreiser man kvinneverdiene og barnetallet.

- Her i Norge har tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland rykket ut i Aftenposten 11. september dette år og sagt at kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall vil skape alvorlige finansielle- og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn, også det norske. Han refererer til to perioder, en fra 1970 til 1990 og en fra 1990 til 2030.

Skånland sier at i den første perioden kunne man møte eldrebølgen med en sterk vekst av befolkningen i arbeidsdyktig alder, samtidig som en økende del av disse, særlig kvinner, gikk ut i arbeidslivet. I neste periode blir det ingen annen vekst i yrkesbefolkningen enn den som kan tilskrives innvandring. Så langt Skånland, sier Høgetveit og fortsetter:

- Dette meget alvorlige skyldes at fruktbarheten har gått ned fra 2,8 i 1960 til 1,75 20 år senere, noe som på sikt ikke kan holde befolkningen oppe uten innvandring. Skånland sier at de sviktende fødselstallene vil gi oss problemer innen helse og privat sektor.

Videre viser han til at vi kjenner til flere historiske eksempler på at folketallet har gått ned. Men at en hel folkegruppe som den europeiske er i ferd med å forvitre, som et resultat av enkeltmenneskers egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt nytt. Skånland forteller at også de politiske, sosiologiske og kulturelle temaene er langt viktigere, men dette ligger utenfor hans kompetansefelt. Det er jo klart at hele innvandringssaken reiser slike spørsmål.


Norge IDAG

Høgetveit er glad fordi avisen Norge IDAG har fanget opp disse signalene fra Europa og satt fokus på saken på en fin måte. Dette blant annet ved å presentere det som den tyske Forfatningsdomstolen har kommet fram til.

- I Tyskland har de forstått alvoret når de sier at alle kvinner som har to eller flere barn, har i kraft av dette opparbeidet fulle rettigheter i folketrygden. «Et fullverdig arbeid, kanskje det viktigste arbeidet», sier domstolen.

Forbundskansler Gerhardt Schrøder har lagt seg flat for Forfatningsdomstolen. Han har forstått det som avisen Norge IDAG avsluttet sin artikkel med, nemlig at selve bærekraften i samfunnet går mot sammenbrudd. Europa står overfor et demografisk selvmord som en aldri før har sett i noe folkeslags historie. Alt er resultatet av en familiefiendtlig politikk, sier den tyske Forfatningsdomstolen.

Domstolen har kastet «hansken» midt i ansiktet på politikerne. Nylig kom det også ut en meget interessant bok på Universitetsforlaget som heter «Moder-mordet». Denne boken har en god del meget interessante tanker om det samme temaet i det det pekes på at selve det kulturelle grunnlaget for omsorgen i samfunnet er i ferd med å forvitre fordi selve mors-kulturen forvitrer, sier Jørgen Høgetveit.

For å oppsummere ser man nå for seg en nasjon og kultur med kraftig synkende barnetall som igjen fører til synkende forsvarsevne og redusert arbeidskraft i hele samfunnet - ikke minst i omsorgsyrkene.

Det vil også gi store finansielle og realøkonomiske problemer i de europeiske samfunn.

I tillegg kommer så de politiske, sosiologiske og kulturelle problemer p.g.a. den store innvandringen som må til for å kompensere de lave barnetallene.

Nå må politikerne snart se helhet og sammenheng - fra ideologier til praksis og problemer - før vi ødelegger våre samfunn, avslutter Høgetveit.