Uten barn og bønder stopper Norge

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.04.18

 

Dette er sannheter vi ikke kommer forbi og det er kraftig nedgang på begge områder. Om nå Landbruksoppgjøret stunder til - så er det likevel ikke det jeg skal drøfte i denne korte kommentaren - selv om det absolutt burde fått en helt fundamental kommentar om det Norge som ikke har åndskraft lenger til å reise et skikkelig forsvar og landbruk som kan tar vare på folket - som de åndskraftige bondehøvdinger på 1800 tallet og oppover.


Nå skal vi heller og igjen sette fokus på reproduksjonsnivået som på kort tid har sunket til 1,61 pr. fertil kvinne uten at noe synes å bry seg om årsaker og konsekvenser. Og det er en rekke årsaker til denne utviklingen, bl.a. at kvinnene presses ut av hjemmene som er deres lyst som allerede profeten Mika skriver om det. I dag er det en rekke andre faktorer som grovt nedvurderer kvinnas innsats for de feminine verdiene som bl.a. bare et velordnet ekteskap kan skape: BARN og nok barn ca 2,3 barn trenges for å overleve i en nasjon. Og i tillegg til dette så har vi fosterdrapene og nå også fått BARNEVERNET som sender sjokkbølger ut i de tusen hjem med allerede ca 10 000 barn plassert i fosterhjem, oftest mot både foreldre og barnas vilje.
Dette er i alle fall ikke noen stimulans til å få flere barn og sikre fremtiden for Norge.

Vi har referert tidligere sentralbanksjef H. Skånland igjen og igjen med kraftig tilslutning når han skriver i Aftenposten i 2001 kronikken: "De barna vi må savne."

Han skriver bl.a. om eldre bølgen og lave de fødselstallene som "vil skape alvorlige finansielle og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn også i Norge. Fruktbarheten har sunket fra 2,8 i 1960 til 1,75 tyve år senere." I EU ligger gjennomsnittet rundt 1,5 og Øst-Europa enda lavere." Det var vel noe av årsaken til propagandaoppvisningen Putin arrangerte under OL for en tid tilbake.

Norge ligger litt bedre an skriver Skånland, men selv om vi har balanse regnet i penger, betyr det ikke at vi også har balanse regnet i arbeidskraft." Om innvandrernes arbeidskraft sier han: "vil deres etterspørsel langt på vei svare til deres bidrag til produksjonen. Vi bør derfor ikke overvurdere innvandringen for å dempe presset på arbeidsmarkedet." Begrensingen i arbeidskraft ikke penger er problemet i fremtiden. Og han avslutter med denne kraftsalven: "Vi kjenner historiske eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hungerskatastrofer eller krigshandlinger, man at en hel folkegruppe, som den europeiske, viser tegn til å forvitre som et resultat av enkeltmenneskets egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt helt nytt. De økonomiske virkninger kan vi, riktignok med betydelig usikkerhet, analysere oss frem til. De politiske, sosiologiske og kulturelle konsekvenser er kanskje langt viktigere, men ligger utenfor mitt tema."

Så kan man lese Jesaja kp. 3-4, og en rekke andre steder om kvinnestyret i Bibelen - den vestlige sivilisasjons fundament - og tenke over at statsminister Solberg i spissen for dette kvinnestyret bemerket at nå "skriver vi historie". Ja, det kan tenkes det - men kanskje ikke slik hun tenker det.