Spesialpsykolog Salvesen: "Svikt i alle ledd", hvorfor?

Barnevernet ideologisk bygd og styrt?Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.05.2018

 

Med stor sympati har jeg lest intervjuet med Salvesen i Norge i Dag 4. mai 2018 under overskriften "Det svikter i alle ledd." Han står i spissen for bekymringsmeldingen fra ca 240 fagfolk til tidligere statsråd Horne. Men det som forundrer meg, som jeg ofte møter hos en rekke godt utdannede spesialister, er at de lite spør HVORFOR er det blitt slik og styres det sånn - og særlig mht det mest fundamentale i en nasjon FAMILIEN (det første riket) og nasjonenes fremtid: BARNA? Og ett hvorfor øker i styrke når alle ledd i Barnevernet svikter, det er hardt sentralstyrt og med et budsjett på godt 21 milliarder, med 5 800 tilsatte, underlagt Fylkesmannens finkontroll som jeg kjenner godt til fra over 30 år som off. tjenestemann og mange år i lokalpolitikken.


Barnevernet er også oppsamlingssentral for alt av bekymringsmeldinger fra alle etater o.a. ned til anonyme meldinger kanskje basert på magefølelser og overlatt fri adgang til rekvirering av politi i strid med Gr.l. § 102 og gammel rettspraksis. Det er per i dag 15 820 barn fjernet fra norske hjem og kanskje bare 20 % hadde en brukbar begrunnelse. (advokat Kvilhaug). Dette er altså Norge som tar mål av seg til være en "universell, humanitær stormakt." Humanitær er den knapt, men absolutt Gudløs og fjernt fra de som bygde Norge i det nittende århundre og disse nye ideologer river.

Ute i Europa ligger nå 9 saker til doms og en sak endog for The Great Chamber - absolutt høyeste instans for vurdering av brudd på menneskeretter i Europa. De tar bare saker av stor prinsipiell viktighet og betydning for hele Europa. Lister man opp de 21 merknader jeg har gjort i denne gode artikkelen til Salvesen - så sitter jeg igjen med HVORFOR for hvert nevnte punkt:

1. Grunner kan være "lik null" for å ta barna fra foreldrene. Fredsprisvinner A. S. Suu Kyi "regnet det å bli skilt fra sine kjære og bli tvunget til å leve med de man ikke har kjær som to av de største lidelser et menneske kan oppleve". HVORFOR gjør man slikt? Det er mer enn svikt - det er "svik"!

2. "Det svikter i alle ledd, fra håndtering av bekymringsmelding, rapporter og de ulike instanser i rettsvesenet, -!". HVORFOR? Er de inkompetente hele bunten eller styrer noe annet dem?

3. Han har "sett misbruk på det han kaller misbruk av psykologisk teori". HVORFOR fanges ikke slikt opp og blir stoppet før man "knuser familier og reduserer livskvaliteten til barna?"(Dommer Kvilhaug)

4. For å forandre systemet - som forøvrig lege og stortingsrepresentant Toppe kaller "svik satt system", tror han på endring og "dialogbasert" tilnærming. HVOFOR tror han et så destruktivt system kan endres på en slik måte? Se under.

5 "- barnevernet har ofte vanskelig for å innrømme feil" - men det forsterker jo bare spørsmål nr. 4 - og særlig hvis Toppe har rett og min konklusjon under er rett.

6. Barnevernet "- tviholder som regel på sin første oppfatning." HVORFOR tror man på endringer med slike folk og både utdannelses innpodning (Asmervik) og styring?

7. " Systemet er veldig dysfunksjonelt, og man er ikke villig til å lære av feilene man gjør." Igjen HVORFOR tror man det nytter å la de drive "dialog" osv.

8. "De kommer inn i et spor uten at de er i stand til å tenke nytt, - ". Det minner meg om en karikatur jeg så for mange år siden. En mann som låste jernkista og hev nøkkelen med ordene: "My mind is made up." HVORFOR er like velplassert her.

9. "Man må vektlegge verdier som empati, respekt, det å være kreativ." HVORFOR kan man forvente det av dem som Salvesen har skildret over?

10. Det må "arbeides for å skape et godt forhold mellom biologiske foreldre og fosterhjem". Igjen HVORFOR kan en tro det kan gjennomføres, for det første har mange av de "dannede" ingen forståelse for "biologiske bånd" - og få til et godt forhold mellom de to parter når man har fjernet det kjæreste man har kanskje på "null" begrunnelse.

11.  "I Bv. ser vi ofte at de også mangler evne til å håndtere mennesker". HVORFOR avsettes ikke slike som altså roter inne i det mest sensitive området av menneskelivet?

12. "Jeg har hatt saker hvor barn har blitt ødelagt av det, -" og viser til en rekke symptomer på traumatisering. HVORFOR griper ikke myndighetene inn og straffeforfølger slik mental brutalitet?

13. Bv. har tolket symptomene som barna har, at de har hatt det så dårlig hjemme. "Men det henger ofte ikke på greip i forhold til de faktiske forhold i hjemmet." HVORFOR får slike "tjeneste"menn og kvinner fortsette å ødelegge barna? Det finnes knapt annen forklaring enn et paradigmeskifte - en slags "lysets engel" som går under "radaren" på de fleste dekket av smukke ord "til barnas beste" etc. etc. Man bør i alle fall starte med HVORFOR og ikke slutte før man har fått sannferdige svar.

14. Det har gått så under "radaren" av "unntatt off. og taushetsplikt" at Salvesen har fått rede på dimensjonene - ikke fra Bv. - men fra en god del urolige fagfolk. HVORFOR svarer ikke Bv. De er en off. instans med informasjonsplikt. De får nå noe å svare for.

15. "Men mange som er kritiske, står ikke frem fordi de er redde for ikke å få oppdrag". Og dette er det frie, folkestyrte Norge? HVORFOR er folk redde. Han vi fått et skrekkvelde?

16. "De hører på oss, men de forplikter seg ikke til å gjøre noe. De tar oss ikke med i videre dialog". HVORFOR tror man da at de vil kunne utvikle en "dialog" metode?

17. Garmosaken nevnes - hun som søkte asyl i Polen og fikk foreløpig asyl. Han anbefaler det, men da er det desto mer grunn til å spørre hva som ligger bak et slikt Norge. HVORFOR er det blitt slik? Jeg kjenner nå til 4 flyktninger fra Norge!

18. Salvesen ble truet med "at det kunne gå ut over hans karriere hvis han ikke oppgav hvor de var" Garmo altså. HVORFOR i all verden finnes det en kultur i Bv. etaten som driver med trusler mot fagfolk og tjenestemenn. De har jo ikke noe der å gjøre.

19. "De viser med sin adferd at de ikke er egnet til å utføre denne type oppgaver, -" de kan ikke legge til rette for å kartlegge "omsorgsevne" på en valid måte. HVORFOR har man da slike "fagfolk" i posisjon som kan gjøre så mye "forferdelig" som en dr. juris fra Romania nevnte for tidligere utenriksminister Brende.

20. HVORFOR får Garmo som hun sier - nå "massiv støtte fra det polske folk, kirken, parlamentet og politiet" - men forfølgelse og trusler her i Norge?

21. HVORFOR - sier hun videre - er det et "faktum at det for første gang siden krigen nå har offisielle eksil i et annet europeisk land, -"

Hvorfor skrev mangeårig formann i Stortingets sosial komité, Alvheim, sine 10 regler for dem som møtte Bv. og begynte med hold munn, skaff deg advokat, skaff deg psykolog for du vil trenge det osv. osv. Denne mannen visste jo hva han talte om med den posisjonen han hadde og hadde hatt som direktør for Notodden sykehus.


Min konklusjon er ikke vesentlig forskjellig fra pastoren som uttalte seg i Naustdalsaken at det dreide seg om en totalt ny virkelighetsforståelse i Norge. Den er jo etter mitt syn klart inhuman og ny-hedensk. Noe av det samme var de to parlamentsmedlemmer fra Romania inne på. Den ene dr. juris og den andre dr. theol og begge parlamentsmedlemmer, en justisminister og i alle fall én medlem av Europarådet. Juristen hadde prøvd å ta opp det "forferdelige" monster (ord som ble brukt) som utviklet seg i Norge, men tidligere utenriksminister Brende ville ikke snakke om det!!


Kan man kalle denne familiepolitikken fra den startet med Familiemeldinga i 1974 mot Guds gode skaperordning - riktignok i en fallen verden - for noe annet en djevelens massive angrep på den vestlige sivilisasjons fundament? Og ideologien kjenner vi. Det aner meg at diverse topper i vårt verdslige og åndelige hierarki av elitefolk - bør ha et oppgjør med Vår Herre og folket. Det vil de forøvrig helt sikkert få. Sir Winston Churchill sa at folk i totalitære regimer aldri skulle fortvile - for en dag kom det en Guddommelig gnist og satte regimet under den strengeste tiltale. (etter minnet)

 

 

Relatert stoff:
Statens organer et arnested for forfølgelse av barn/familier?
Styrk familien og dens vern.