Norsk juss forståelse møter kraftig motstand i Lobben saken!


Av cand agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.04.2018

 

Mer enn 10 000 barn bor i dag i fosterhjem. Det har vært et antall som har vært sterkt økende. Det er flere og flere som ser at mange av disse sakene innehar brudd på både Barnevernslovgivningen og brudd på elementære menneskerettigheter. De berørte foreldre høres ikke, de berørte barna høres ikke osv. og ut av det har vi fått flere stygge saker siste årene der barn under Barnevernets omsorg har begått drap i ren desperasjon. Den ene rapporten etter den andre slakter saksbehandlingen i barnevernssaker og flere Fylkesmenn har gikk Barnevernet og omkringliggende organer ren stryk karakter. Men selv da skjer det svært lite, ingen dras inn for domstolene!?

Vi skal minnes hva
advokat Erik Bryn Tvedt i Sandefjord skrev i Aftenposten 29.07.2016: «Det er farlig å overlate så viktige avgjørelser til et forvaltningsmiljø. Straks et akuttvedtak er fattet har barnevernet en egeninteresse i å få bekreftet at akuttvedtaket var riktig. Bare en liten del av grove feil kommer offentligheten for øre – og det kan vi takke utenlandske medier for!» Hva sier dette om Bufdir, Barnevernet, Fylkesnemda, våre rettsinstanser og et politi som ikke sjelden kan virke politisert i disse saken – det er vel tydelig hva en insider, Tvedt – mener.

 

Og hjelpen kommer fra utlandet. Nå blir den kjente Lobben saken (der en mor, Trude Lobben, mistet sin 1 mnd gamle sønn etter besøk på Vilde mødrehjem i Horten til et fosterhjem og så ble det adopsjon), ankebehandlet i Storkammeret. Norge fikk medhold 30.11.2017 med 4 mot 3 i EMD i Lobben saken – men der flertallet ble utgjort av en høyesterettsdommer, Erik Møse, fra Norge i permisjon fra norsk Høyesterett. De 3 som utgjorde mindretallet rettet knallhard kritikk av flertallets avgjørelse. Flere i Norge poengterte også at her kunne vi ha med inhabilitet å gjøre, mht Møse. Dommen ble anket og nå tar altså EMDs ankeinstans Storkammeret opp saken – og for Norges del skal det høre med til sjeldenhetene* at så skjer. Dette er absolutt høyeste nivå i Menneskeretts domstolen i Europa.
(* Det skal være ca 3 % sjanse for at en sak tas opp av EMD og av disse igjen blir kanskje 1 % vurdert av Storkammeret. Saker som Storkammeret tar opp skal visstnok måtte være helt eksepsjonelle, av prinsipiell betydning og av betydning for hele Europa.)

 

Det hører også med til historien at en delegasjon fra Europarådet nylig avsluttet en hel ukes tur i Norge for å se på barnevernsaker og deres rapport er ventet i slutten av april. Det ligger videre fremdeles rundt 7-8 norske barnevernssaker og venter på å bli gjennomgått i EMD. Det har altså vakt internasjonal oppsikt at Norge krenker familier så grovt og behandler barn på en slik måte i det vi selv hevder er et rettssamfunn. Du kan lese mer om dette her.

 

Anken i Lobben saken, som ble altså ønsket velkommen i Storkammeret, kan du høre mer om på FamilieKanalen den 10.04.2018:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=789895947875398&id=550979181767077

Så skal vi minnes ordene fra professor Terje Tvedt i boken «"Det internasjonale gjennombruddet"» på side 271 av totalt 357 sider:
«En elite kan – som den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci påpekte – ta kontroll over et samfunns intellektuelle liv ved rent kulturelle midler,47 ved å sette dagsorden gjennom å avgjøre hvilke temaer som er relevante, redefinere og bestemme begreper, og ved å forme honnørord og skjellsord.» Det Tvedt skriver om her, brukt slik vi opplever det i Norge i dag, er regelrett kulturmarxisme, Gramsci var en sentral ideolog der. Du vil raskt forstå hva denne ideologiens hovedtrekk er og hvorfor det er så helt avgjørende for den å knekke et samfunns familiestruktur og ta hånd om barna – ved å lese Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme. Kulturdepartementet er et av de viktigste departementer Norge har for den som vil skape en samfunnsendring! Dette dep. ledes nå av partiet Venstre, det gamle partiet som i sine tidlige år hegnet om nasjonalstaten, familien og våre barns fremtid- men det var den gang rundt 1900.

Boken av Sigurd Opdahl fra 1947, http://www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm (last ned hele boka i linken nederst), er også svært sentral for overhode å skjønne hva menneskeretter er for noe og hvor de stammer fra. Et kort sitat fra boken belyser det: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12)
Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Og vi sitter i det totalitære klisteret. Der vil barn og familien lide sterkt!