Kommunestyrets ansvar for Barnevernet


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.03.2018

Barnevernstjenesten (Bvtj.) er en del av kommunens institusjoner alene eller i samarbeid med flere kommuner. Kommunestyret har også budsjettansvaret med revisjon for at Bvtj. utfører sine oppgaver i samsvar med lover og regler.

Etter hva en har sett i ulike media og ellers, synes kommunestyrene å ha en tendens til å bli omgjort til en uvitende bevilgningsmyndighet - hvor kanskje heller ikke revisjonen får innsikt i Bvtj`s pengebruk. Denne umyndiggjøring av folkestyret og under dekke av "taushetsplikt" og "unntatt offentlighet" er helt uholdbar. Norge styres enda ut fra "folkesuverenitetsprinsippet", dvs at makten utgår fra folket og skal kontrolleres av deres representanter. Folkets representanter sitter ikke på stas - de er direkte ansvarlige overfor folket hvordan deres ansatte oppfører seg mot folket, hjem og barn. De skal vite og forvisse seg om at lover og regler følges og pengene forvaltes korrekt.

De burde vite at det er gitt lover/fullmakter til Bvtj. som advokat Erik Bryn-Tvedt omtalte slik i Aftenposten 29.07.16: "Alle landets barnevernsledere kan ved akuttvedtak øyeblikkelig beslutte at barn skal fjernes fra hjemmet. Dette er en farlig makt å gi til alt for små barnevernstjenester uten tilstrekkelig faglig kompetanse." Dette kan de gjøre etter "bekymringsmeldinger", "anonymt evt. etter "magefølelse" osv. fra de fleste kommunale instanser evt. andre. Dette er et totalt brudd med gammel rett i Norge hvor ikke politiet kan gå inn i hjem og arrestere evt. drive husinkvisisjon (husundersøkelse) uten en domsbeslutning og bare i kriminelle tilfelle. (Gr.l. 102 samt Menneskerettene) At politimyndigheten har latt seg bruke på denne måten vi har hørt i en rekke tilfeller - nå sist i denne grusomme saken mot en 12 års gutt på Ås i Akershus - er ufattelig. Hadde man tenkt over sin historie - ville de satt foten ned for lenge siden og sagt at "ordre" er ikke bestandig rett og nektet aksjon. Det hadde vært i samsvar med retten og folkestyrets ånd - og folket de er tjenestemenn for.
Man skal være klar over at dette fungerer til en tid - dessverre ganske lenge p.g.a. at det går under "radaren" på folket - men nå ulmer det, og sakene hoper seg opp i internasjonal rett. Sakkyndig psykolog Asmervik sier i Aftenposten 28.07.16: "Hva gjelder Bvt., er neppe noe annet land blitt utsatt for tilvarende fordømmelse som Norge i Naustdalsaken."
Rettssaker reises nå mot kommuner i Norge. Kommunestyrer og administrasjoner blir før eller siden trukket til ansvar med krav om erstatning evt. straff fordi de ikke har skaffet seg lovpålagt informasjon og grepet inn. Ansvaret vil bli plassert både mot skattebetalernes kroner m.m. Det finnes også regler om "uforstand i tjenesten."

Heldigvis har vi hatt en våken varaordfører i Kr.F. i Bergen - som har fått med seg folk fra de forskjelligste partier i et vedtak som gir dem adgang til å kikke Bvtj. i "kortene". Vedtaket er legalitetskontrollert og godkjent av Fylkesmannen i Hordaland. (Se her.) Fylkesmannen i Hordaland skriver 04.12.2017: «Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4.» Nå er de i gang.

I andre kommuner reises det nå rettssaker mot kommuner som etter politiavhør ikke har funnet noe galt i familien. Og kommunen stevnes for retten - og det vil ikke nytte å vri seg unna med at det var underlagt taushet osv. og "vi visste ikke" og politiet handlet etter "ordre". Om media er tause - finnes det nå sosiale medier som umuliggjør og dysse sakene ned om en ønsker det.
Om norsk lov ikke lenger holder vann, så har det i historisk redselsfulle oppgjør blitt vist til "crime against humanity" - naturretten - og da ligger man tynt an med en del som har skjedd mot familier og små barn - og i forhold til dette som sies å være "til barnas beste", dette dommer Kvilhaug sier "Knuser familier og - og reduserer livskvaliteten til barna." 
Nå bør kommunestyrene over hele landet gjøre som de i Bergen, begynne kontroll av de verste sakene en har hørt om. Blir det motstand, begrenses budsjettilgang inntil man lystrer, skaffer seg juridisk bistand for kontroll av om lov og regler er fulgt. "Lovene skal regjere, ikke menneskene" sa grunnlovsfader Falsen. (Undertegnede er tidligere v.m. til Stortinget, har 2 perioder i kommunestyret og har vært n.f. i skolestyret.)