Ideologier – hvordan skille dem?

 


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.05.2018

 

Den Treenige Gud sier klart, om Sin vilje og Veien til Ham, i 1. Timoteus kp 2, 4-6: «han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.
For det er én Gud og én mellommann i mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,
han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid,».

 

I Bibelen får vi en kort definisjon på hva som skiller en kristen person og hva som er anti-Krists ånd:

Johannes kp 4, 1-3: «Dere elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt kommer, og den er allerede nå i verden.»

 

Så går Bibelen videre i 1. Johannes kp 1, 4-10 og viser oss hvordan den er som bekjenner Jesus:

«Og dette skriver vi for at eders glede kan være fullkommen. Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner dere, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.»
Hva er synd? Jo brudd på ett eller flere av De Ti Bud.

 

 

Så har vi en beskrivelse av hvordan Staten/samfunnet skal opptre mot sine innbyggere og med basis i De Ti Bud:

Romerbrevet kp 13, 3-5: «For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten?
Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;
for den er Guds tjener, deg til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet
for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.
Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens
skyld, men også for samvittighetens.»

Her leser vi at samvittigheten nevnes og den sier Bibelen er nedlagt i ett hvert menneske av Ham og vi leser i Hebreerbrevet 9, 10 presisert: «samvittigheten som tjener Gud.»

Når ett menneske ikke lenger reagere i sin samvittighet er det i beste fall blitt sløvet, men kan også ha blitt forherdet. Og noen vil kunne bli vekket av Gud igjen,
andre får ingen ny mulighet til å OMvende seg!

 

Da kan vi punktvis nevne noen kjennetegn for farlige og øde-leggende ideologier der de påstår og praktiserer:

  1. Den Treenige Gud finnes ikke og følgelig er vi mennesker ikke skapt i Guds bilde. (Åpner opp for Darwinisme o.l.)
  2. Mennesket har intet genuint menneskeverd, fordi Gud har ikke skapt det. (Det kristne menneskesynet blir borte.)
  3. Foreldreretten finnes ikke, for Gud har ikke satt inn den retten i Skapelsen – en skapelse de sier ikke har fantes.
  4. Friheten til å ytre seg, ytringsfriheten innskrenkes, de ønsker lite kritikk av egen ideologi. Og annerledestroende får
    motstand og vil etter hvert forfølges - også på livet.


Legg merke til at av Jesu disipler var det kun 1 som døde en naturlig død. Det kostet å peke på De Ti Bud (Loven) og samtidig spre evangeliet (Nåden) utover jord, men de sto fast i Troen på at:

«Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden. Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.» (Johannes Åpenbaring 22, 13-16)