Fra kristen velstands- og misjonsnasjon – til humanitær gudløs stormakt og universell multikultur-isme.

Artikkelen nedenfor stod i juni nr. av LYS 2018.
Det var ikke en vanlig anmeldelse av professor Terje Tvedts bok "Det internasjonal gjennombrudd," men en meget interessant bok av en på ytre venstrefløy som gjennom sin forskning på realiteter tydeligvis har begynte å se at noe utvikler seg i fullstendig gal retning.  Fremdeles har han ikke fått kontakt med de haugiansk - kristne tanker som bygde det Norge som nå er til forfalls, men han skjønner i alle fall en god del av demonteringen som Frankfurterne og 68-erne har drevet på med i mange tiår uten noen synderlige reaksjoner på disse som har overtatt norske institusjoner i det stille og under radaren på de fleste.


De nye radikale generasjoner - noen også vokst opp i kristne misjonssammenhenger - er med på det store det HUMANITÆRE MULTIKULTURELLE FREDSPROSJEKT - i sporene etter haugianerne til Ueland til Jørgen Løvland og misjonsfolket til "verdens ende", men nå aldeles frikoble fra Gud og Fredsfyrsten.  De nevnte forfedre skapte ekte fred - noe disse folkenes prosjekter ikke er i nærheten av hverken nasjonalt eller internasjonalt.  Jeg synes boken - og mye av det andre stoffet jeg har lest av han - danner et godt grunnlag for slike refleksjoner.

De som nå står opp mot han i store artikler i pressen - synes jeg faller i den grøfta som de mener Tvedt har gått i: Sortering i de historiske fakta som bekrefter hans teorier. Enkelte av de synes jeg fusker i faget når de bl.a. med få ord tar Løvland og misjonen til inntekt for å vise at Tvedt tar feil - og samtidig viser at de har lite sans nettopp for disse historiske fakta som skapte det Norge som man nå bryter seg løs fra og sender Norge - ikke mot et gjennombrudd til noe bedre - men et solid sammenbrudd midt i pengeflommen.
Jørgen Høgetveit

 

 

Fra kristen velstands- og misjonsnasjon – til humanitær gudløs stormakt og universell multikultur-isme

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.10.2018

En har nå pløyd gjennom det meste av prof. Terje Tvedts (T.T.) bok ”Det internasjonale gjennombrudd” og andre bøker av hans hånd. Noe har jeg lest to ganger. Sammen med de lange artiklene i Dag og Tid (omtalt før) begynte det å danne seg noen lange linjer og mønstre som er meget interessante. Mye bakgrunn hadde en fra før - og anelsene bekreftes med den omfattende lesningen. Men skikkelig klart ble det ikke før jeg nå las TT`s lange oppsummerende artikkel i Dag og Tid 6. april 2018.

Dette er ikke en vanlig bokanmeldelse av nevnte bok, men mer refleksjoner bygd på det rike tilfang av beskrivelser og sammenhenger om hva Norges nyere generasjoner har drevet på med i innland og utland i fra ca. 1950-60 etter gjenreisningsperioden i det nittende århundre (1796-1905) og Gerhardsenperioden etter 2 v.k.


* * * * *


Konklusjon:
Da de nye utdannede, frafallsgenerasjoner, ideologisk styrt, fikk makt - ikke minst i embetsverket - skjøt det hele fart. Deres norske politikk ble "Globalisering av nasjonalstaten" (s. 216) og gikk videre ut på ombygging og påvirkning av sentrale livsområder som selvdefinert "humanitær stormakt" og "godhetstyranni". (Mye finner du i Familiemeldingen 1974) De ville være freds- og nasjonsbyggere i inn- og utland på basis av de "universelle menneske-retter" de mener skal være nærmest en ny verdensreligion. Basis i Gr.l. skulle avvikles. Alt løsrevet fra Gud! Da makta var vel på plass, startet forandringen av Norge. De gikk ut i verden og samtidig strømmet ikke minst muslimene inn i Norge. Man

trengte jo arbeidskraft etter som foster-drapene økte og demografien gikk gal vei.

Etter alt jeg har fått med meg gjennom et langt liv som misjons-mann, byråkrat og politiker, og etter å ha lest boken til T.T., konkluderer jeg med at nevntes virksomhet er en avkristnet og dårlig kopi av arven fra Hans N. Hauge til Jørgen Løvland, de store nasjonsbyggere, lov-skapere og fredsskaper fra 1905 og deres videre bygging i samarbeid med de store vekkelses-forkynnere og bevegelser i Norden og til "verdens ende". De arbeidet ut fra Norden, "Det fredelige hjørne av Europa."  De gamle skapte frihet og tillit verden rundt som mange av etterkommerne har "snyltet på." Og på tross av en enorm oljerikdom og et vel oppbygd land oppnådde de lite - for i motsetning til fedrene bygde de på "sandgrunn" av liberal teologi og ødeleggende Frankfurterideologi som har gjennomsyret alle institusjoner i titalls år.

 

På s. 271 i Tvedts bok skriver han:     

 

”En elite kan—som den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci påpekte  - ta kontrollen over et samfunns intellektuelle liv ved rent kulturelle midler, ved å sette dagsorden gjennom å avgjøre hvilke tema som er relevante, redefinere og bestemme begreper, og ved å forme honnørord og skjellsord. ” Slik dannet man en ny humanitær politisk enhet med sine maktstrategier.

 

 Selv om artikkelen er lang, er det kun ei skisse av et uhyre omfattende og vidtfavnende tema. Les T.T. selv og tenk. Nå tømmes kirkene, org. svekkes, og de multi-kulturelle storbyggene i milliardklassen skyter opp.  Hele sivilisasjoner undergraves.  Etter dette er budskapet klart: Norge vend om!

* * * * *

Det er et interessant fenomen i tiden at en rekke kjente og godt utrustede personligheter fra langt ute på venstresida – har begynt å skjønne at her er det noe riv ruskende galt på gang i det norske samfunn. En utvikling av en kultur uten bærekraft og avvikling av grunnleggende friheter. Noen danner egne media som Lurås i Resett, Rustad i Dokument.no m.fl. på sosiale media. De terger på seg restene av Frankfurterskolen (68-ere) som nå trodde alt var vel bevart og kunne hvile på sin ”laurbær” med et erobret samfunn rensket for kristendom, og en kirke kjempet inn under deres ideologi og en praksis løsrevet fra Skriften. Alt ble nå ok med  multireligiøse og multikulturelle menigheter  og en lovgivning med basis i universelle menneskeretter like til "verdens ende", og en rekke tilsynsmakter og politimakt skal få skikk på folket helt inn i de norske hjem. Friheten blir en saga blott - for den akademiske elite visste og vet alt så meget bedre enn folket – den "gemene hop". Vi ser jo hvor lite man bryr seg om folkets røst i EU-, i Acer saken o.m.fl. og arbeider med FN til "verdens ende".  Folkesuvereniteten avsettes!
Nå skulle vi ikke lengre oppdras i ”den kristne forsakelse og tro” og til ”gangs menneske” – for det visste eliten – ekspertisen - så meget bedre hva som var til vårt nasjonale og internasjonale – og ikke minst barnas beste – som de nå tok hånd om med alle midler. Nasjonalstaten og ”det første riket” med lovgivende, dømmende og utøvende makt i hjem og familie som staten før bygde på og tjente - ble sanert og statsmakten erobret oss gjennom alle institusjoner. De synes å skulle skape et UTOPIA verden ikke hadde sett maken til. Vi var til for staten og det UTOPIA som skimret over horisonten.

 

Men så var det enda en – også fra venstresida – og endatil fra Bergen og Vestlandet som studerte og grov seg ned i de store linjer og søkte helhet og sammenheng – og luktet litt på røttene ned i den gryende utopi med verdens-vide visjoner som utviklet seg. Hans analyser virket utfordrende på makthaverne uten at man helt fikk grep på hva T. Tvedt var ute etter. Han arbeidet som forsker, drev med gransking og beskrivelse og presentasjoner, mer enn vurderinger og konklusjoner. Men disse avsløringer kunne få folk til å se, tenke selv og skjønne det katastrofale spillet som de radikale har bedrevet i noen titalls år siden ca. 1950-60 tallet og endog før det. Folk kjøpte boka i bøtter og spann. Mange kunne begynne å tenke historisk sammenlignende fra for eks 1796 H.N. Hauge og de som Arne Garborg i "Trette menn " sa hadde bygd Norge og ikke Wergeland. De som virkelig løftet Norges fattige fra Barnevandringene (1830-1910) og oppover i motsetning til hva man ser av lønninger etc. i dag til de som sier de har "de fattige" på agendaen. Dag og Tid trykte lange solide artikler. Men venstresida murret i korridorene og media – de skimtet også ting mellom linjene venstresida ikke likte – og T. Hylland Eriksen m.fl. pratet i vei som vanlig. De opplevde nok sin agenda som "humanitær stormakt" utfordret med nasjonalstat etc. (se s. 226 og reflekter over Ap.gj. kp. 17)

 

Tittelen på boka er altså: ”Det internasjonale gjennombruddet” og den siste Dag og Tid artikkelen heter ”Intellektuelle og det internasjonale gjennombrot.”

Man stopper umiddelbart ved ordet ”gjennombrudd”. Hva er det man bryter seg ut av og gjennom og hva kom man inn i med den nyskapende "norske modell"?  T.T. gir oss veldokumenterte glimt inn i ”nokre sentrale endringsprosessar.” TT går også grundig til verks og skildrer ikke bare gjennombruddet – men i aller høyeste grad også sammenbruddene som står i kø fra det nasjonale til innvandring og demografi og det internasjonale med den "norske modell."  Den lite dannede – men høyt ut-dannede eliten som kjørte dette løpet i Norge til mange land – blir skildret.
De opererte endatil i land som deres fedre fra det gamle Norge – som de brøt seg løs fra – hadde arbeidet i som misjonærer og skapt tillit og nå var døråpnere for de "humanitære". Nå skred de ut i verden som en ”humanitær stormakt” - noe som riktignok bleknet rundt i verden når man ble kjent med Barnevernets operasjoner i Norge som ble internasjonalt beryktet.  De stilte som global fredsskaper med masse penger, makt og endog jagerfly som i Libya, hvor de la grunnlaget for masseutvandringene. De jobbet hardt både i Sri Lanka, Afrika og Sør-Amerika og luktet på flere andre utviklingsland. Inn i topp godt betalte internasjonale stillinger kom de seg også, og gjorde sin ideologi gjeldende. De holdt seg selvsagt godt inne med de "stakkars palestinerne" må vite, mens de langt mer fredselskende jødene fikk en høyst stemoderlig behandling. Også i dette området fløt de i starten på gammel tillit til Norge. Det ekstra triste er at Kirken og delvis org. rotet seg inn i dette globale arbeidet, kirken og org. heldigvis i mindre grad så vidt jeg forstår. Som nevnt, tømmes kirken, trues med rivning, kaos sprer seg og verdslige kulturhus skyter opp samt masse utenlandsk finansierte moskeer. Nå er vi på vei til "det store VI og OSS" Støre har talt så ivrig for i flere sammenhenger når han taler om Norges fremtidige identitet. (s. 236) Man skulle tro at DNK hadde et ord å si om teologien til muslimene når de åpnet sin favn mot dem - men nei de talte om at vi er Abrahams barn alle sammen! (s. 212-213) Da var den vestlige sivilisasjons redningsmann sir W. Churchill uttalelser om islam av et helt annet reddende og opplysende kaliber. Samme kan en si om gen. Allenby`s innsats i 1917.

          
Men dette var jo etter min mening ikke noe annet enn et gudløst og feilslått forsøk på å utvikle videre arven fra fedrene som bygde Norge fra Hans N. Hauge
- med frihetsbasis i Bibelen for kristenliv, nasjonalt liv (Gr.l. § 2 m.fl.)  som utvidet seg til internasjonal misjon og omsorg. Basis var Ordet og den rette frihet og orden i samfunnet og som ga nasjonen bærekraft og en voksende velstand. Men dette var vel og merke med GUD og ikke som denne gjengen som brøt seg ut fra det gamle Norge med misjonsfolk og den fredsskapende Jørgen Løvland i 1905 og fremover. (Norges mest dekorerte mann, også i Drageordenen fra Kina!). Mannen som lenge styrte Nobelkomiteen med fast klok hånd og virkelig skapte fred i Karlstadforliket i 1905 og fremover. (Det studeres enda i akademia) Denne nye elite var det som avkristnet både Norges Grunnlov og institusjonene i den klareste Frankfurterånd – og vraket røttene og det fedrene hadde gjenreist på historiske enda dypere røtter. Norske institusjoner ble inntatt, og nye tanker innpodet for å forandre folket fra barn til voksne, jeg hadde nær sagt like "til jordens ende.". Total samlivs- og kulturrevolusjon!

            
I bistanden
skulle de riktig demonstrere hva deres Gudløse ideologi, akademiske innsikt og oljepenger kunne utrette. Langt mer enn det puslete misjonærarbeidet og maktesløse misjonærene hadde vært og skapt så ”lite” etter deres vurdering. Og skulle man samarbeide med misjonen, måtte man sørge for at ikke pengemakta ble ”misbrukt” slik at traktorer ble brukt i evangelisering osv. Dette på tross av Gr.l. § 2 som klart fortalte at Norge da var forankret i ”evangelisk-luthersk” basis – konfesjonsbundet. (prof. Robberstad.) Pinlig for de som var på jakt etter det mulitreligiøse og multikulturelle menighets- og samfunnsliv – ja globale utopiske fredsriket, men sant var det likevel.
Bondevik reiste jo til muslimene med KRL-faget og mente at dette kunne man enes om – men det ville selvsagt ikke muslimene. De vil minst like selvsagt ikke bytte ut sin kultur med vår som de synes er svært forfallen – nei, sharia er langt bedre enn norsk og anglo-amerikansk kristenrett som menneskerettene bygger på. Nå innbilte man seg at man kunne lage menneskerettene – riktignok uten Gud – til en universell ideolog som kunne gjelde i hele verden. Selvsagt det rene tøv og teoretisk hjernespinn uten forankring i vår historie og virkeligheten. Som TT sier. ”I heile perioden var det nesten ingen som drøfta  kva det hadde å seia  for politikken at menneskerettane i realiteten var eit vestleg sivilisasjons-produkt.” I AKF/Krossen Media har vi den utmerkede bok: ”Kampen om menneskerettene” av S. Opdahl som ble skrevet ikke lenge etter krigen. Mannen har oversikt, utsikt og historisk innsikt- som synes å mangle totalt hos de utopiske globalister og selvutnevnte altruister.

Hva ble så resultatet for denne Gudløse ”humanitære stormakt” med den ”norske modell” med de universelle menneskeretter som brøt seg ut av den "gamle norske modellen” og innbilte seg å kunne skape en "ny norsk modell", en  utopisk verdensorden av nasjoner i fred og med et slags fellesskap i religion og kultur?


Først nevner
jeg at Aftenposten for en god del år siden la opp et løp med NORAD som skulle dekke alle de prosjektene de arbeidet med. Et av de mest påkostede reportasjeprosjekt. Resultatet av u-hjelpen ble så elendig at de skrinla alt sammen etter et stort arbeid, uten offentlig-gjøring. Mye av bistands og fredsarbeidet har gått helt galt fordi de ikke forstod at den vestlige sivilisasjon hadde sine klare dype røtter - primært i Jerusalem og ikke i Rom, Moskva eller Frankfurt. Litt om dette forklarte sosiologen O.M.Klausen dem allerede i rapporten om fiskeriprosjektet i Kerala for mange år siden.

Boka til TT. har disse kapitlene med mye dokumenterte detaljer som jeg selvsagt ikke kan gå i detalj med, men som klart dokumenterer mye av dette ”sammenbruddet” av den "norske modell" som det heller kan kalles:


Forord: Det internasjonale gjennombruddet
.

I. Da Norge møtte verden

a. Utviklingshjelp som nasjonalt prosjekt b. En ny sekulær statsreligion c. Norge i verden og utviklingens uendelige letthet.

II. Da verden kom til Norge og Islam kom

a. En homogen nasjonalstat til multikulturelt land b. Da islam kom til Norge c. Den norske stat og det "store vi".

III. Det humanitære politiske kompleks

a. Det internasjonale gjennombruddets elite

Kort sagt kan man heller snakke om et utbrudd og fornektelse av norsk kultur og arv og et storstilt sammenbrudd – langt mer enn et gjennombrudd med den "norske modellen"  til noe bedre enn det fedrene startet opp. Det kunne man heller utviklet videre om man hadde hatt ydmykhet nok til å forstå og respektere hva fedrene hadde utviklet nasjonalt og internasjonalt, selv om det selvsagt ikke var fullkomment. De hadde mulighetene kommunikasjonsmessig og finansielt, men de synes å ha glemt at de Gudforankrede nasjonene i Norden er blitt kalt ”Det fredelige hjørne av Europa” etter at det ble gjenoppbygd av fredsskapere på luthersk haugiansk basis av lite utdannede, men gudledede menn og kvinner. Det er den protestantiske verden som igjen og igjen - på tross av skavanker og til dels grove feilgrep – har fått til mer menneskeverdige velstands nasjoner og fred enn det som vokser frem nå. 


Avslutningsvis håper jeg på at flere og flere av de venstreradikale som begynner å sense katastrofen som stiger over den historiske horisont vil kaste seg over   - med respekt og på en sannferdig måte – den ufattelig store arven vi har fra fedrene, fra 1517/1521 som vi nylig feiret, til 1537 til 1796, 1814 og 1833, 1837 og 1842 og munnet ut i 1905 til en stadig god vokster på basis av lover med en rett frihet og orden - ikke u-lover. Det var folk som "tok sin Gud i sinn og satte livet inn" for å hjelpe sine og sin neste. Et minimum er å vite hva disse årstall disse folkene opererte i og har betydd, og hva de kan bety igjen om man begynner nytenkning fra deres virke både ute og hjemme.  Men først må det hovmod som preger elitene, innrømmes - og de Gyntske utopier skrinlegges og man må begynne å lytte til visdommen fra historien, arven og bondevett og folkevettet. Uten god historie forankring går det alltid galt. Man vet ikke hvem man er, hvor man kommer fra så en kan stikke rett kurs fremover og hvor en vil hen. Søker man arven og visdommen der - kan man igjen komme i kontakt med Han som gir håp for tid og evighet.

P.s.: De som vil sette seg grundigere inn i den ideologiske tankeverden som danner en god del av denne utviklingen, kan kjøpe heftet "Fra Skapertro til Frelsertro" som skisserer hvilke krefter som har vært virksomme i nedrivningen av vårt gamle Norske frihets og velstands hus - og som skaper den "rønna" av ufrihet vi tvinges inn i nå, og man vil ha verden med inn i, endog mot deres vilje.

Boken, ja flere av bøkene til T.T. er virkelig nyttig og informativ lesning og skulle ha vært langt grundigere sitert og omtalt enn her - men la dette være en appetittvekker for et dybdedykk i hva de har gjort og gjør med fedrelandet vårt til hjelp om Gud enda gir tid.