Fagfolk ber kristenledere om hjelp mot Barnevernet


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.10.2018

I alt 268 psykologer, jurister og andre fagfolk som har befatning med barnevernsaker, sendte i 2015 en bekymringsmelding til daværende statsråd Horne. Men på tross av denne og et stort antall saker i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg var lite skjedd.  En sak har endatil gått til "The Great Chamber" - hvor bare et lite fåtall når opp. Dit kommer bare saker med stor prinsipiell betydning for menneskerettene i hele Europa. Der ligger nå en norsk sak. Europarådet hadde oppe Naustdalsaken - og Norge tapte med et overveldende flertall mot seg. Det er kraftig opprør mot Norges behandling av familien og barna i land fra Baltikum til India, men fremdeles er det liten forståelse å finne hos bl.a. statsråd Helleland om at dette er "et svik satt i system" (stortingsrep. Toppe), Bv. "Knuser familiene og reduserer livskvaliteten til barna" adv. Kvilhaug. H.r.adv. Alf Nordhus ville for mange år siden ikke ta Bv. saker - for vanlig juss syntes ikke å virke der. Adv. Bryn-Tvedt skrev i Aft. at det syntes som hjelpen måtte komme fra utlandet!


Imens fortsetter Bv. å bygge opp et apparat med 27 milliarder i budsjett, rundt 6 000 tilsatte og økende, 15 820 barn er omplassert fra sine biologiske foreldre - og mange til er akuttplassert, men tilbakeført. De sistnevnte har selvsagt også blitt kraftig traumatisert med svekket tillit til foreldrene som ikke har kunnet hjelpe dem mot overmaktene. Alt dette skjer på bakgrunn av en familiepolitikk som startet opp i syttiåra.

Dette og mye mer er det antagelig som har fått denne store gruppe fagfolk til å forskrekkes og reagere. Ellers er det jo uhørt at de går ut offentlig på denne måten, og det gjør de attpåtil slik en av deres ledere - psykologspes. Salvesen skriver til de kristne ledere i et intervju i Dagen 18.09.18: "Håper på kristenfolket.  - - I den europeiske debatten har han merket seg at det særlig er kristne øst-europeiske politikere som har engasjert seg. Han mener også at norske kristne ledere bør engasjere seg mer. - Å få kristenfolket på banen er det enste håpet jeg har. Det er på tide at kristne ledere setter seg ned sammen med oss fagfolk som engasjerer oss i dette, og finner ut hva vi kan gjøre i fellesskap."

Dette er dramatiske utsagn ("eneste håp") av en fagmann som har vært i harde trefninger for å hjelpe familier og barn i kamp med statsapparatet. Utsagnet tyder på at fagfolkene på en eller annen måte har møtt "en åndelig vegg" de ikke makter å bryte gjennom bare med fagkunnskap og nå vender seg til kristenfolket. Det kan nok stemme!


Mitt råd
er at  man nå i det minste nedsetter et utvalg innen de kristne organisasjonene som arbeider seg grundig inn i saksmaterialet om hva som skjer, setter et kraftig skaperteologisk lys på dette angrepet på "det første riket" som er fundamentalt viktig i begge regimenter, for så å gå ut til kristenfolket med oppfordringer om å hjelpe alle hvor familiene angripes, ber bønnefolket ta dem og saken med i sine daglige bønner og endelig gir forkynnerne rettledning i hvordan de skal ta dette opp på talerstolene på en bibelsk rett måte. Samarbeid med fagfolkene kan en vurdere i relasjon til faktaopplysninger - men kristenfolkets hjelp og svar må være basert på Bibelen og bibelsk tenkning.

 

Den ideologiske rot til denne katastrofen - ikke bare i Norge, men mange vestlige land - er etter min mening et systematisk angrep på enhver nasjons fundament: FAMILIEN - og har sine røtter i kristenfolkets frafall i bønn og forkynnelse - men også en god del i Frankfurterideologenes helt bevisste og dyktig gjennomtenkte og gjennomførte angrep på den vestlige sivilisasjon gjennom minst 100 år. Dette påpekes av en rekke innsiktsfulle tenkere i utlandet, men har gått under "radaren" i de fleste vestlige land. Det er på tide at et hvert menneske som vil bevare restene av vårt land og kultur - setter seg skikkelig inn i hva som foregår, og i bønn og forkynnelse og praktiske tiltak tar kampen i hjelp til angrepne familier og videre oppover i institusjonene både til analyser, avsløring i full offentlighet  og avvikling av dette forferdelige systemet - og i tråd igjen med gammel norsk rettspraksis. Det norske folk vil ikke ha slike tilstander!