Barnevern og Statspoliti i Ås kommune

 


Av cand agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.02.2018 (Oppdatert 11.02.18)

 

Det er et gufs fra fortiden som nå blåser over landet. Ukentlig blir vi menige innbyggere av dette landet informert om brutale overgrep fra stat og kommune representert ved forvaltningsorganet Barnevernet og støttet av landets 12 politidistrikter.
Samtidig hør vi om en korrupsjonslignende samrøre mellom advokater, Fylkesnemnd, sakkyndige m.fl. som gjennomgående støtter hverandre og da sitter på flere sider av det samme bordet.
Ideologisk er dette et system rigget for å destabilisere den norske familiestruktur og dypest sett underminere både foreldreretten (statens barn) og familien som bærende fundament i nasjonen. Fra Skapelsen av ble både foreldrerollen/foreldreretten og familien innsatt som en nasjons fundament – det liker man dårlig. Så mange saker nå i norsk barnevern blottlegger overgrep og ødeleggelse av vanlige innbyggere – dette handler ikke om hjelp til norske barn med et system av svik.
Disse inngrepene hvor man blander to områder - politi og familie/barnevern - som ikke har noe med hverandre å bestille - skaper frykt og ikke hjelp hverken for barna eller familien. Politiet skal ta seg av kriminalsaker og Barnevernet skal hjelpe familiene - bare i helt ekstreme vel dokumenterte tilfeller skal man gripe inn med makt og akuttplassering. Slike ulovlige inngrep gjelder nå tusenvis av hjem og barn i Norge. Og med et barnevern med et budsjett på over 21 milliarder og 5 700 tilsatte og med sine våpen: unntatt offentlighet, ikke folkestyrt og med sin taushetsplikt.
Ett fryktens regime for alle innbyggere – hvem er neste? Må vi være forsiktige når vi uttaler oss – hvem hører hva vi sier, hvem rapporteres det til? Helsesøster, lærer, rektor, kollega – hvem vil angi oss eller spre ett rykte?


Etter Glassjenta (dokumentert utsatt for 84 overgrep fra Stat og kommune), kom nå Jenta på broen saken i Kr.sand som endte i drap - og så før Kr.sands saken er ferdig publisert i mediene dukker en ny sak opp på Ås i Akershus. Saken er omtalt her og linket og er svært alvorlig. Ås Barneverntjeneste med politistøtte jager en 12åring – som i kort tid har fått hjemmeundervisning pga alvorlig mobbing på skolen og sågar drapstrusler på skolen.
Ås Barneverntjeneste har i flere år høstet alvorlig kritikk for sine mange lovbrudd, inkl fra Fylkesmannen, men nå kjører de på og traumatiserer ett nytt barn. Det er så selv garvede voksne bryter sammen når en ser morens mobilvideo fra «arrestasjonen» presentert på Familiekanalen. Uti fra videoen er dette ett overgrep gjennomført av 6 politifolk og 3 fra barnevernet. "Virkelig modige politimenn med hår på brøstet dette!" Mor og sønn skal ha Kanadisk statsborgerskap, far norsk.

I Norge er det undervisningsplikt av barn, det er IKKE skoleplikt. Det er et bærende rettsprinsipp. Det skal være gitt beskjed til skole og kommune om at 12åringen ble gitt undervisning hjemme. Så vidt en har forstått var dette ut av akutt nød for gutten som ble mobbet på det grøvste på skolen under rektors juridiksjon. Det går en grense for alle foreldre når skole-kommune ikke treffer lovpålagte tiltak (eller de fungerer og følges opp!) som tar vare på gutten som er under deres ansvar gitt dem av foreldrene temporært i SKOLETIDEN. Ut av saken skjønner en også at hjemmeundervisningen har pågått svært kort tid, og skal det faglige kritiseres ved hjemmeundersvisningen må en jo selvsagt foreldrene eller andre som har eller gis den myndighet på vegne av foreldrene få tid på seg til å undervise gutten for så at kommunen
ved et samarbeid kommer og gjør en test av ervervet kunnskap. Er en skole urolig for dette kjøres en dialog og en sender ikke politiet på en familie. Men i dette tilfellet synes det som om skolen burde fare ytterst varsomt frem i og med at rektor ikke synes å ha gjort den psykososiale jobben sin for gutten - og rektor/kommune kan i steden risikere å trekkes for domstolen for ikke å ha utført sin lovpålagte ansvar i kommunens regi. HVA TROR EN REKTOR en 12åring, PÅ SKOLEN, kan tilegne seg av kunneskap under trussel om drap?!
En kunne være fristet til å bruke kraftuttrykk - men holder meg til at kommunestyret burde innkalle til ekstraordinært kommunestyremøte og sparke rektor, enhetsleder barnevern og rådmann og selv styre over dette skakk kjørte "vernet" for barn i Ås kommune. Det er lovgjemlet at dette kan gjøres for et kommunestyre, de kan kjøre et strengt tilsyn med Barnevern etaten om de ønsker.

Kommunestyrer over hele landet bør nå få på plass det loven gir dem rett til og loven pålegger dem av ansvar, slik Fylkesmannen i Hordaland i 2017 skriver i ett vedtak til  Bergen bystyre:

«Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4.»
Dette gjelder selvsagt også for et kommunestyrer alle steder over det ganske land!

Om det norske Barnevernet uttaler topp-politikere i Romania følgende:
«Et av de viktigste elementene i et hvert demokrati er sjekkpunkter. Og vi oppdaget at denne enhet, som er kalt Barnevernet, ikke er underlagt virkelig demokratisk kontroll.» (Kilde: Her.)

 

Politiet får, i første omgang, Sylvi Listhaug nå rydde opp i og en regner med at Kanadiske myndigheter også vil agere når deres landsmenn behandles slik - som vist over. De er allerede på saken. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ved direktør Mari Trommald er det på overtid at får en oppsigelse i all offentlighet fra statsråd Helleland – hun kan ikke lenger stå for at norsk barnevern driver barn og voksne inn i traumer og selvmord. Saken kan komme opp i Stortingets spørretime allerede onsdag førstkommende.

Så får vi håpe at nordmenn ikke er blitt så empatisk avstumpet at de bare trekker på skuldrene og sender barna rett i fanget på de som påfører dem elendighet for tid og evighet.

Det er ett forsiktig lite lys i tunellen når vi 01.02.18 leser om følgende rapport til Kommunal- og mod.dep.:
"Ekspertutvalget overleverte i dag sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Under en pressekonferanse i Oslo torsdag formiddag ble det klart at utvalget foreslår å legge ned Bufetat.
Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Bufetat foreslås overført til kommunene. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet.
Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat foreslås også overført til kommunene.
Utvalget mener også at regionreformen legger grunnlag for ytterligere utredning av endringer, slik som overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, til fylkeskommunen." Utvalgsleder var professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo. (Kilde:
Her
.) Det vil kunne bryte opp noen av de anti-demokratiske koblinger vi ser i dag, som går ut over barn og familier. Men, dette utvalget burde gått betydelig lengre til barnas beste, men jeg kjenner ikke utvalgets mandat - det kan være betydelig politisert.

For den som enda ikke har skjønt hvorfor Donald Trump kom til makten i USA – så har det bl.a. med mye av den dritten du kan lese om over inkl en stats overgrep mot egen befolkning. Bl.a. var noe av det første han tok tak i de pedofile nettverkene, som vi også vil finne om vi vil åpne øynene i Norge. I Europa er dette et stort problem som også innvolverer statstjenestemenni uniform bl.a. vist i Storbritania. Monsterdebatten vi nå har i Norge er en verbal avsporing av den saken.

 

Relevant stoff:
Styrk familien og dens vern