Statlig legalisering av import av skadegjørere


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.10.17

Norge har hatt og har på generelt grunnlag en av de beste fytosanitære tilstander i Europa – vi har altså forholdsvis lite sjukdommer og skadedyr på våre planter også de som gir oss mat. Ved økende import legges landet i betydelig grad mer og mere åpent for at denne fordelen vi har for både plantehelsa, men også vår egen humane helse, settes i ytterligere spill.
Under departementsråd Leif Forsell sitt innlegg i dag på Gartner 2017 på Lillestrøm, i regi av Norsk Gartnerforbund, kom Forsell med en meget alarmerende uttalelse. Temaet var import av plantemateriale og han dro frem eksempelet der Mattilsynet tillot import av jordbærplanter, slik at flere produsenter etter eget ønske kunne utvide jordbærsesongen. Men, Forsell pekte da på at dette og andre eksempler var ønsket av næringen – men han var tydelig på risikoen med at slik import kunne innebære import av skadegjørere. Da uttaler Forsell at av den grunn at dette var ønsket av næringen vil også næringen måtte bære deler av ansvaret om slike skadegjørere kommer til Norge med importen. Og han ba næringen være seg dette bevisst.

Hvordan skal dette tolkes? I saken om import av jordbærplanter var det et press, til tider sterkt press, fra deler av næringen og Mattilsynet (Staten) må vi kunne si gav etter selv om Statens rolle i dette tilfellet er å passe på norske ressurser og at de ikke ødelegges bl.a. med import av skadegjørere som vi også kan risikere raderer ut deler av norsk jordbruk. Mattilsynet vet, og produsentene vet, at det før eller siden vil komme skadegjørere (soppsjukdommer, insekter o.l.) med importen. Hvorfor utfører ikke Mattilsynet, underlagt bl.a. Landbruks- og matdep., sitt mandat og derigjennom tar vare på norske ressurser? Det er ikke Statens rolle å føye seg etter produsenter eller andre pressgrupper som ikke vet sitt eget beste, sine kollegers beste eller nasjonens beste, men de skal ta vare på alle innbyggernes tilgang på nok og rein mat også inn i fremtiden. Vil Forsell med dette fortelle næringa at de som rammes av selvimporterte skadegjørere selv må bære hele kostanden når de rammes? Vil han fortelle oss at staten bare vil la dem gå konkurs? Eller ligger det i uttalelsen at han helst så at slike pressgrupper holdt seg faglig til hvor farlig dette er? Om det er det siste da bør Mattilsynet håndheve strengt sitt ansvar for nordmenns helse og plantehelsen! Var det derfor også en kritikk av Mattilsynet som han selv har ansvaret for?
Fra et politisk ståsted, men også sterkt faglig ståsted, bør tollvernet betydelig styrkes og importen av ulike varer senkes. Men, jo mere skadegjører vi finner innenlands i Norge, jo verre er det å argumenter med redusert import pga vår gode plante- og dyrehelse. SAMTIDIG er det et stort problem at næringen presses hardt av den norske stat med stramme rammebetingelser, tollverntrusler om ytterligere liberalisering og igjennom dette tenker mange at de må ha større og større gårder og stadig utvide sesongen pga at prisen på produktene ikke er høye nok og de må opp i volum og utvide sesongen. Istedenfor å føye staten, burde produsentene ta skikkelig kontakt med folket som spiser maten og trenger matberedskapen innen sine egne landegrenser, og informere dem tydelig om hvilken risiko de løper! Argumentene står i kø. Selv en politiker ønsker å gjenvelges.

 

Flere næringer har stiftet alvorlig kjennskap til skadegjører ved import. Honningprodusentene på Sørlandet fikk et dramatisk møte med importerte dronninger infisert med Åpen yngelråte. Norges Veterinærhøgskole mener at det er mest sannsynlig at smitten har blitt introdusert til Aust-Agder via import, trolig fra et land med infeksjonsframkallende (virulente) utbrudd. Andre nevner følgende: import av dronninger eller eggtavler for avlsformål kan være årsaken. Og flere birøktere gav opp produksjonen etter dette pga ødeleggelsene.
Det diskuteres jevnlig også import av plantemateriale for frukt – du kan lese her hva Nibio tenker om dette. På Nibio linken kan du også lese om Bakteriebladflekk som er fryktet i jordbærproduksjonen og som en finner rikelig av i Europa, som smitter med plantemateriale og kan redusere avlingene med etter hukommelsen 90 %. Rød marg i jordbær nevnes også. Det hevdes fra enkelte at vi allerede har fått inn alvorlig skadegjører etter liberaliseringen, 01.01.15. for import av plantemateriale for jordbær. Eksemplene er flere.
Det er også kjennskap til at Mattilsynet tillater spredning av produkter på mat/fòr produserende arealer som har gjennomgått en svært lavt temperaturregime for hygenisering og en kan frykte at dette om ikke lenge vil gi oss store «overraskelser» for plantehelsa og for humanhelsa – men få synes å vektlegge dette nevneverdig. Det er en slags likegyldighets ånd, kombinert med et håp om en pengegevinst, som driver oss og vi ser ut til ikke å evne å gjøre de tiltakene som fra et faglig ståsted er påkrevet for å sikre egen befolkning. Fra et faglig ståsted er en del av det den norske stat nå tillater direkte farlig både for plantehelsa og for humanhelsa. Ønsker departementet til Forsell å stramme inn importbiten er det veldig mange produsenter som ville ønsket det velkommen til beste for Ola og Kari Nordmann!