Norsk familiepolitikk - ødeleggelse av familie, hjem og barn
- Det meste peker mot en kulturrevolusjon.

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.11.2016

 

Innledningsvis

Skilsmissestatikken er enorm og skyldes ikke minst det politiske opplegget som tvinger til likhet og mor ut av hjemmet og barna i barnehage. Og som et resultat ett hjem der man er sliten uka igjennom og dermed takler livets utfordringer dårlig.

Den samme negative virkning har norsk barneverns kontakt med norske barn: ca 48 000 pr. år innblandet i bekymringsmeldinger (statistikk) og det fødes årlig ca 59 000. Barnevernet spiller i dag en betydelig rolle i norsk familiepolitikk! Hvem våger å heve røsten mot Statens Barnevern? Som også har opparbeidet et system som omgir norske familier i de fleste daglige relasjoner som barnehagen, skolen etc med et lovverk så sterkt at mange lærere f.eks. tenker bedre med en bekymringsmelding for mye enn en for lite og så rammes svært mange barn på svært skadelige måter UTEN at noen må stå til ansvar. Systemet er på mange måter utformet som et angiversystem, Stasi i gamle DDR sto for et slikt system der ingen visste hvem som kunne være angiver. Det var også et system som var bygget opp for å kunne ta ut annerledestenkende for å forme et samfunn i ønsket retning, vi kommer tilbake til det flere steder under.

Men før det må vi må stille oss et helt sentralt spørsmål: Når staten tillater så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten før oss?
For den som sitter hjemme i sin godstol kan kanskje disse filsnuttene fra «Sinna Mann» som småbarn i barneskolen ned til 7-8 år må se på som offisiell informasjon fra Barnevernet bidra litt til en oppvåkning:
https://www.youtube.com/watch?v=1SsXQ8M4Ee8   (2:02 min)
https://www.youtube.com/watch?v=USCLdp2N1XM (0:30 min)
Jeg unnlater her å nevne hvilken film barn på skolen ned i 7 års alder, i tillegg får se, fra incestsentrene som informerer på skolene,
en film med to pedofile scener! Overgrep beskrives det å vise slike filmer for barn som - om en tenker objektivt til barnas beste.
Vi skal også merke oss at vi i Norge har eksempler på at politiet har kommet på døra når foreldre på skolen har advart mot å vise slike filmer til barn, fordi det er skadelig og perverst. Det nemlig ikke politisk korrekt å advare på slikt, for kulturrevolusjonen har kommet langt – helt inn i de norske hjem.


Så går vi litt videre:
I Norge IDag (side 21 uke 47-2016) har professor emeritus Marianne Haslev Skånland en artikkel som går på "vold og slå" barn, begreper som Barnevernet (bvtj.) ikke vil definere, men tar barna for den minste skramme i hjemmene, mens de selv utfører grusomheter i følge professorens liste. En annen spesialist, psykolog Judith van der Weele, sier at det er intet hun får så mye "kjeft" for som når hun ber dem nyansere "vold" begrepet. (Se oppslaget med Weele her.) Hvorfor?

Enda mer interessant er diverse sitater fra Ragna Heffermels, i en artikkel i Norge IDag (side 11 uke 47-2016) med tittel «Et juleønske – at folk får beholde barna sine». I spalte 1 avslutter hun med å vise til professor Tove Stang-Dahl som har forsket på barnevernets forhistorie og siterer: "I en uavbrutt linje fra slutten av 1800-tallet frem til i dag - hvor det uttalte målet har vært å svekke «FAMILIENS MAKT OG FRIHET" – har premisset for barnevernet hele tiden vært å utøve sosial kontroll mot de gruppene som til enhver tid anses som en trussel mot den sosiale orden.»  På slutten av 1800 kom Georg Brandes til Norge og med han evolusjonslæren som fikk sitt innpass og mye med den - en av de viktigste elementene i Frankfurtherskolens ideologiske fremstøt i ca 1920. (Les også her.)  Resten kan dere høre om i foredraget "Familien, staten og nye lover" fra 1978 hvor filosofen Gramsci omtales m.m. til foredraget "Fra Skapertro til Frelsertro".

I spalte 3 påpeker Heffermehl også hvor viktig det er at makten er delt ved å si: "Og de blomstrer, dersom maktstrukturen tillater det". Montesquieu lærte om det i kristenretten i England.


I spalte 4 har Heffermehl en rekke avsnitt man bør lese om igjen noen ganger og la det synke. Hva i all verden er det de revolusjonære har skapt og nå gjør mot familien og barna. Hun sier bl.a. "I andre land har i hvert fall mødrene rett til det som kommer fra deres egen livmor."  "Folk flest bør forstå at det like godt kunne være dem som mistet sine barn, som et resultat av tilfeldigheter, og bagatellmessige anklager som alle kan kritiseres for." Hun skriver også: «Men selv om barnevernet har greid å redde noen barn som virkelig trenger det, må vi få en ordentlig debatt om de sakene hvor barn blir tatt som følge av fagfolks personlige synsing. Advokater har anslått disse sakene til 80 %.»

 

Traumeutvikling hos barna
Det foreligger noe forskning de senere årene på hva «kort-varende» akuttvedtak, der barn uten varsel rykkes ut fra barnehage/skole/hjem for dager eller uker, kan påføre barn av livslange traumatiske lidelser og skader. Det er en dramatikk for det enkelte barn som truer med å ødelegge livet – de trygghetssoner og trygghetspersoner som en regnet som absolutte faste størrelser som f.eks. at foreldre brått ikke kan verge dem og de opplever fremmede i hopetall uanmeldt kommer inn i deres liv. Et av arbeidene om dette er ført i pennen av Gunn Astrid Baugerud ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og du finner en omtale her. UiO skriver: «Hun er den første norske forskeren som har fått være til stede og studere bortplasseringer i regi av barnevernet. Nylig disputerte hun for sin doktorgrad om hukommelse og stressreaksjoner hos barn utsatt for omsorgssvikt og plassert bort av barnevernet.» Forskning.no omtaler arbeidet her.

En skal også i dag bite seg merke i denne saken fra Forskning.no – Falske minner kan skapes. Her er blant annet Annika Melinder ved UiO intervjuet. Hun er professor i utviklingspsykologi og har arbeidet som sakkyndig utreder og meddommer i nemnd og rett, og sitter i rettsmedisinsk kommisjon. Hun har gode kunnskaper om akuttplasseringer av barn og traumer.


Familien og ny familievern lov
Etter en rekke saker en har fått innblikk i siste 2 årene, lest advokat uttalelser om både tidligere saker og også i nyere tid er dette korrekt. Da er det man spør - hva og hvor vil man hen i kampen mot basis for den kristne kultur og sivilisasjon: FAMILIEN Det første riket? Tenk og tenk over hva som trengs. Det er noen som utmerket godt vet hva de gjør, har skaffet seg makten og gjør det. Advokat Kvilhaug, som var borti barnevernsaker over mange lange år, skrev det rundt 2000tallet: "Barnevernet knuser familiene - -" og svekker livskvaliteten til barna.

 

Barnevernloven, som også i dag forvaltes som å overstyre mange andre lover, bør i sin helhet fjernes fra norsk lovgivning. Den er til stor skade for barn og foreldre, familien og dermed også samfunnet. Selv barnehageansatte, i Vestfold, frykter nå de skal angis til barnevernet ved maktbruk mot barna. De ba Fylkesmannen raskt gi dem retningslinjer for maktbruk – gjengitt i flere saker i Aftenposten i oktober 2016.
Parallelt med fjerningen av Barnevernloven bør en familievernlov vedtas der fokuset er å legge til rette for at en familie kan fungere med de eventuelle støtte ordninger en kan tenke seg av både økonomisk karakter og f.eks. støtte som husmorvikaren. Rettsvernet for både barn og foreldre må også igjen bli førende!
De som skal utforme en slik ny lov kan selvsagt ikke være besmittet av kulturmarxismens ødeleggende ondskap som truer å rasere en hel nasjon – der en godtar bruk av sterk vold mot barna og familien i et stat basert på angiveriet.