JESUS var ung-jord kreasjonist

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no, 19.07.2016

Det er redaktøren av det svenske bladet Genesis som har overskriften "Jesus  är kreasjonist".

Han innleder slik i Genesis 3-2015: "Bry deg ikke om 1. Mosebok Tro på Jesus. Det er det viktigste. Noe lignende kan man iblant høre når skapelsesspørsmålet kommer på tale. Men da undres jeg på om man har forstått hva Jesus gjorde for oss. Jesus kan da bli et religions-alternativ blant alle andre. (Denne lære-avskrivningsmåten blir brukt på andre områder også. red. Red. har også omsatt og tilføyd tekstene fra Bibelen 1930)

Hva trodde Jesus? For han var Skriften sentral. Den kan ikke oppheves. (Joh. 10, 35.) Han sa ofte: "Det står skrevet."

Han beskrev skapelsesfortellingen som historie og ikke poesi. 1. Mos. 1,27, 2,24 "27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det;- -" 2."24 Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev så".

Har dere ikke lest - - -  Han som fra begynnelsen skapte dem - - - sa - - "

Det er jo Han som er Gud, Skaperen (i enheten Faderen og Ånden) Joh. 1,3; "3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til,-"   Kol 1,16. "16 for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham, 17 og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.""

Jesus siterer fra Mosebøkene, en for han pålitelig historisk kilde. Han siterer om:

1. Abel i Luk. 11, 51." 51 fra Abels blod til Sakarias' blod, han som blev drept mellem alteret og templet. Ja, sier jeg eder, det skal bli krevd av denne slekt."

2. Noas ark og flommen: Mat 24, 37-39 "37 Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; 38 for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, 39 og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.  Luk 17,26-27  26 Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: 27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen."

3. Abrahams liv i Joh. 8,56-58. "56 Abraham, eders far, frydet sig til å se min dag; og han så den og gledet sig. 57 Jødene sa da til ham: Du er ennu ikke femti år og har sett Abraham? 58 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg. 59 Da tok de stener op for å kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gikk ut av templet."

4. Sodoma og Gomorra Matt 10,15 "15 Sannelig sier jeg eder: Det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag enn den by."

5. Lots hustru og advarselen i Luk 17,28-32  "28 På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget; 29 men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen - 30 således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares. 31 På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset, ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem. 32 Kom Lots hustru i hu!"

"Mye av 1. Moseboken er forbilder på Jesu liv og virke. Her er Noas ark et viktig forbilde. Akkurat som Noas ark reddet menneskene fra undergang gjør Jesus det. 1. Pet .3,20-21. "20 de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken blev bygget, i hvilken nogen få - åtte sjeler - blev frelst ved vann, 21 det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,-"  Jesus redder våre liv i denne verden og hjelper oss i våre daglige liv. Han fyller våre liv med sin kjærlighet. Og han redder oss fra undergangen til sitt evige rike."

Så fortsetter resten av lederen i Genesis og understreker hvorfor det er så viktig at 1. Moseb. er virkelig historie både om Adam og Eva, hvordan urettferdigheten ikke kan bli rettferdig av seg selv men krever en Adam 2. Så avslutter han slik: "Men det er Skaperen som har kontroll over virkeligheten! Hans historieskrivning er sann. Vår nåtid er i Hans hender."

La oss slutte med en del av det som ble skrevet i stein med Guds egen finger: 1. Moseb. 20, " 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos dig innen dine porter. 11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den."

Hvis du ikke tror på det Jesus sa om GT tror du selvsagt ikke på GT, og heller ikke på Jesus og Hans Ord. Da undergraves resten av Skriften. SKRIFTEN alene må gjenreises i 2017  - Lutheråret. (Bladet anbefales på det beste og kan bestilles her: http://genesis.nu/tidning )