Inhabil gransking - fortsetter lovbruddene?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.09.2016

Under kan du lese en del sitater fra Stavanger Aftenblad. De har på en beundringsverdig måte grepet tak i Glassjentesaken som åpner for innsyn i Barneverninstitusjonens administrative verden m. m, noe som er skremmende lesning. Rapporten nå avslører 15 lovbrudd i den konkrete saken. Avsløringene er vel og bra, men det som undrer en er at det ikke er eksterne eller høyere instanser som ikke er underlagt Fylkesmennene - som har utført granskingsrapporten. Fylkeslegen i Hordaland Helga Arianson "som har ledet tidenes barneverngransking" må da være inhabil?  Legen er direkte underlagt Fylkesmannen som gransker Glassjente-saka. "Vi har ikke gjort jobben vår, sier Hordalands fylkeslege, Helga Arianson, som har ledet granskingen."

Stavanger Aftenblad skriver: "Ida fortjener en unnskyldning fra mange, sier fylkeslege Helga Arianson, som har ledet tidenes barnevernsgransking i kjølvannet av reportasjen Glassjenta. Granskingen påviser 15 lovbrudd fra seks etater og institusjoner.

- Unnskyld, Ida. I tidenes største gransking av én enkelt barnevernssak feller tilsynsmyndigheten nå en knusende dom over barnevernet, institusjoner, helseforetak og fylkesmennene. Granskingslederen ber Ida (18) om unnskyldning.

Oppdatert: 20. sep. 2016 20:40  Publisert: 20.sep. 2016 20:24  Av:Thomas Ergo, Hans Petter Aass

Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og Troms la i går kveld fram en 60 siders granskingsrapport. Den tar for seg den nå 18 år gamle rogalandsjenta Idas (pseudonym) to og et halvt år under barnevernets omsorg. - Mye har gått galt i Idas sak. I korthet fikk hun ikke forsvarlig omsorg og hjelp under barnevernets omsorg. Saken er preget av mangelfull kunnskap, summarisk saksbehandling og manglende involvering. Dette har igjen ført til mye unødvendig tvangsbruk. Det er dessuten alvorlig at vi som tilsynsmyndighet ikke har klart å fange opp dette. Vi har ikke gjort jobben vår, sier Hordalands fylkeslege, Helga Arianson, som har ledet granskingen. " (Uth. av meg. Og, unnskyld er da ikke nok!)

 

Får vi nok et lovbrudd - nå av de som gransket saken? Forvaltningsloven sier om habilitet: § 6 (habilitetskrav).: En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak," og så kommer en lang liste: her tar vi med den aktuelle hjemmel. :"Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan."

Det er klart at Fylkesmannen har tilsynsansvar over kommunale etater bl.a. Bufetat. Så langt er alt ok. Men på bakgrunn av hva som tidligere er sitert og det som står på s. 17 i tilsynsrapporten ser det ikke ut som tilsynet har vært ok. Rapporten heter: "Dei forstod meg ikkje", og under  pkt 6 "Samla analyse og tilråding" og "Fylkesmannen og Statens helsetilsyn» - er det listet opp 6 pkt. hvor de selv har sviktet, bl.a. "For å kunne gjennomføre tilsynsoppgåvene treng vi betre kompetanse om barnevern -". Altså har tilsynet ikke hatt det - heller ikke sagt ifra om eller skaffet seg slik kompetanse?

"Statens helsetilsyn og fylkesmennene må sørge for at rutinar og metode for gjennomgang av tvangsvedtak blir evaluert, endra og utvikla vidare."  osv.  Det synes altså i liten grad gjort.

Etter mitt syn gir dette grunnlag for å mene at Fylkesmennene og deres underordnede tjenestemenn er inhabile. Er dette da en inhabil rapport - er det sterkt beklagelig at man ikke får slutt på rotet og feil-behandlingen både formelt og selvsagt materielt av jenta som nå er havnet i fengsel. I denne saken burde det derfor - etter mitt syn - være like selvsagt at habil ekspertise, evt. andre Fylkesmenn eller høyere instanser hadde vært overlatt granskingsoppgaven. Sørger ikke fylkesmennene for at Norges lover følges som dette tyder på - får høyere instanser ta fatt i saken og få orden i saks-behandlingen og granskingen. I siste instans Norges Storting. Ellers tyder mye på at Europarådet og 103 utenlandske jurister går oss etter i sømmene - samt BBC. Syv hundre evangelisk kristne var også sterkt engasjert i Naustdalsaken i Polen m.m.fl. For slik kan vi ikke ha det i Norge.