Guds Lys skinner inn og lyser opp i den mørkeste krå


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no, 13.10.2016

En kristen friskole ser dagens lys med 26 elever, i Larvik, høsten 2016. Det «spesielle» ved den nye friskolen er ikke er at det er så mye nytt, men heller at den tar vare på det som har vært ett felles kristent grunnsyn i Norge gjennom generasjoner, og som også gjennomsyret den offentlige norske skolen til for få år siden. Den gang det var legitimt å holde hviledagen hellig slik at en skulle gi kroppen hvile en dag i uken og lære mer om Han som gav oss livet i all sin fylde og kjærlighet. Det var legitimt å lære bort at en mann og en kvinne var det naturgitte samliv i familien, samfunnets grunncelle, for å lage et bærekraftig samfunn og redusere mulighetene for mishandling av voksne og barn gjennom en skilsmisse. Dette reduserte også faren for sjalusi og hor. Gud som Skaper er også pensum, de skal lære at det er en mening med livet, de skal lære at menn og kvinner er biologisk forskjellige, og også at menn og kvinner har samme menneskeverd og en egenverdi og ikke bare en samfunnsverdi! De lærer at mennesket har en syndig natur og selvsagt initierer det synet et absolutt behov for en maktfordeling i samfunnet, i Norge var det en tredeling av makten frem til parlamentarismens inntog.
Men, ikke alle likte bl.a. De Ti Bud – men alt skulle være «så normalt», men ikke naturlig Gudgitt og den nye utflytende norm skulle stats initieres. 68tterne i sin Frankfurterstil førte an på alle arenaer. I dag ser vi et samfunn som går i oppløsning og som truer den nasjonens ideologi som inntil for få år siden var den normale og bærekraftige, truet med pengestraff, anti-lover, rettsvesen og vi ser konturene av regelrett en politistat basert på en kulturmarxistisk ideologi (ispedd andre -ismer) der bl.a. barna i ytterste konsekvens tilhører staten. Menig mann og kvinne tier helst still i det offentlige rom med ukorrekte meninger, men også etter hvert i den mere private sfære for angiveriet begynner å bli utbrett som i gamle DDR der staten rådet grunnen med bl.a. Stasi, ministeriet for statssikkerhet. Angiveriet var det bærende element, helt inn i hjemmet, i Stasis totalitære onde makt.

Skolen, som altså er tuftet på den tusenårige kristne Rett, den Rett som danner hele Grunnlaget for at det i det hele tatt finnes noe som heter Menneskeverd og Menneskeretter er under angrep og har vært det lenge. Landsfader, og marxist, Einar Gerhardsen tok Oslo kristne lærerskole høsten 1947 og førte arven fra Edv. Bull videre.
På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i sin bok "Kommunisme og religion", utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok: " Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak." Og videre "Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst." Og til sist " Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk."

I avisen Dagen 12.10.16 fremstår så Aps stortingsrepresentant i Familie- og kulturkomiteen Sonja Mandt fra Larvik og hun synes ikke, den godkjente, Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik skal få lov å undervise elevene fra Bibelen slik det kan leses der. For hun påberoper seg menneskerettene og der er Bibelen, på flere områder, en motsats mener hun. Og i følge Dagen har Mandt sendt et brev til Kunnskapsminister Røe Isaksen der hun ber dep. å se på om Undervisingsdirektoratet, etter skolegodkjenningen i januar 16, bør se nærmere på skolen i Larvik. Mandt sier hun følger opp en bekymringsmelding sendt fra Human-Etisk Forbund i Larvik. Kanskje man heller skulle brukt kreftene sine på mobbekulturen i norsk skole som vitner om at evolusjonslæren sterkt har påvirket menneskesynet?

Jeg skal ikke her gå inn i ytterligere meninger fra Mandt som fremtrer som tungt ideologiske og sterkt materialistiske, men henlede oppmerksomheten på noen få sitater fra boken «Kampen om menneskerettene» skrevet av Sigurd Opdahl og utgitt i Norge i 1947. (Kan lastes ned, nederst her.) Boken er «Norges lærere tilegnet» de som nå igjen skulle innprente Sannheten i den oppvoksende generasjon etter en 5 års natt under jernhælen med fravær av tros- og samvittighetsfriheten. En jernhæl som bygde seg opp fra den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet og la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia, 1800-1914, Impulser og brytninger) Ideologi er alvor!

Sitat fra boken: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig komprimert, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. Men rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt alt.
Videre: «Det kan vel neppe bestrides at det er kristendommen som har gitt vår kultur trangen til å verne om mennesket, også om det svake, gamle og uproduktive menneske. Også det var jo skapt i Guds bilde. Også det hadde Kristus gitt livet for.» (s. 227)
Boken dokumenterer også at utviklingslæren førte med seg at synet på mennesket ble totalt forandret. Og Opdahl viser oss på en lettfattelig måte hva konsekvensene ble av dette ”nye” menneskesynet. Han viser oss at overgangen fra å se på mennesket som et evighetsvesen til et biologisk vesen får dramatiske konsekvenser for alt som er sant og rett. Opdahl skriver at Schleiermacher engang skal ha sagt at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Vår tid har levert beviset for at han hadde rett.

Legg merke til hvor anti-totalitært opphavet og dermed Grunnlaget for menneskerettene er, og hvor individ orientert det er, det dokumenteres på side etter siden i boken av Sigurd Opdahl. Det er ingen solidaritetstanke mellom klassene – men alle er like mye verdt uavhengig av klasse! Begynner du med å lese Forordet side 9 og innledningen side 11 og 12 får du på ett øyeblikk innsikt i hva Ap nå vil rive ned i Norge - det vil føre oss rett i klørne på en totalitært styrt nasjon. På de rødes fane står det skrevet: Angrep på det kristne menneskesynet, angrep på ytringsfriheten, og angrep på foreldreretten. nheten i den oppvoksende generasjon etter en 5 års natt under jernhelen. Legg merke til hvor anti-totalitært opphavet og dermed Grunnlaget for menneskerettene er, det dokumenteres på side etter siden i boken av Sigurd Opdahl. Begynner du med å lese Forordet side 9 og innledningen side 11 og 12 får du på ett øyeblikk innsikt i hva Ap nå vil rive ned i Norge - det vil føre oss rett i klørne på en totalitært styrt nasjon.

Opdahl avslutter boken med et sitat av Norges Kong Haakon: "- Det er bare gammeldags, god kristendom som kan redde verden i denne tid. Vi må vende tilbake til de kristne verdier som hele vår kultur bygger på."
Avslutningsvis kan en nevne at den første grunnskole i Norge, Kristi krybbe i Bergen 1739, der var boken av Pontoppidan «Sannhet til Gudfryktighet» (Pontoppidans forklaring til Luthers katekisme) skolens hovedpensum. Og noen få tiår senere får vi Grunnlovens av 1814 derom skriver Sverre Steen i verket «Langsomt ble landet vårt eget» at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon. Den evangelisk-lutherske religion er nemlig åndelig basis for både kirken og staten. Den 21.05.2012 satte det norske Storting tilside Grunnloven og sidestilte humanisme og kristendom i § 2. En Grunnlovsstridig antireformasjon var skjedd.
I 500 års jubileumsåret for Martin Luther i 2017, minnes vi hans oppgjør med en annen -isme, den dypt totalitære katolisismen – den snunaden kom ved Guds hjelp Alene. De totalitære krefter kan bare bekjempes i bønn og arbeid, men da kan de Frelses ut av sin undergang oss mennesker til gagn og Gud til ære!