Ett parallellsamfunns undergang

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.05.16

 

Denne talen fra 1978 viser hvordan et parallellsamfunn i Norge (i regi av 68tterne) så dagens lys: "Familien, staten og nye lover" – og nå, 40 år senere, truer med å senke hele «skuta Norge» i ren destruktiv sosialisme. All sosialisme er destruktiv, med sitt angrep på familiestrukturen som er selve bærebjelken i samfunnet. Angrepene kommer gjennom alle kulturelle uttrykk, gjennom grunnskolen og andre institusjoner inkl Den norske kirke – på en slik måte at de fleste ikke merker forskjellen fra dag til dag. Men for den som vil se er det en rød tråd i djevelskapen og da har jeg nevnt opphavet til dette hedenskapet.
Feminismens ånd, som ikke noe har med «lik lønn for likt arbeid», er en bærende ideologi i dette destruktive angrep på land og folk, familien. Den tradisjonelle familien skal knekkes for den er gitt av Gud, ved Hans Skaperakt. Likestillingslovens § 2, første ledd forteller oss: «Loven gjelder på alle områder.» Og Gud vil man frigjøre seg fra, Han får ingen innrømmelser fra ett mennesket som flykter fra Hans Allmakt.

Etter hvert begynner staten og sende politiet på dørene til annerledestenkende, det har begynt. Erna Solberg ivrer nå for at foreldre som ikke har barn i barnehager bør få besøk hjemme fra kommunen for å fortelle dem hvor skadelig det kan være å ikke bruke statens kompetente barneoppdragere. Hun kan ikke ha mye rådgivere rundt seg med spisskompetanse på små barn, ellers er hun med på å videreføre parallellsamfunnet 68tterne.

 

Begrepet parallellsamfunn er på sett og vis et nytt begrep som begynner å rulle i språket vårt. I første omgang kan det synes å være myntet på innvandrere og spesielt de som ikke vil la seg integrere. Vi ser samtidig at flere også i samme åndedrag nevner kristne konservative miljøer som visstnok kan være slike parallelle samfunn. Det underlige med flere av disse er at de bygger på de verdier som bygget Norge helt fra vikingetiden (og fikk slutt på utsett av barn i skogen, slutt på frillelivet, slaveri m.m.) og frem via Grunnloven av 1814. De står altså for alt det som bygde Norge og gav det bærekraft på så mange områder. Bibelen, Guds Ord var også nedfelt bl.a. i § 2 i Grunnloven helt til 21. mai 2012 – da fikk de som startet sitt parallellsamfunn ved 68tterne gjennomslag for å sidestille «kristendom og humanisme». Fra før var Norge tuftet på «evangelisk-luthersk religion», med røtter da ned i bl.a. De Ti Bud fra Sinai – de som Moses fikk av Herren – menneskenes livslover både i relasjon til Gud og til hverandre er godt beskrevet der.


Vi bør minnes om at nazimakten 1. påskedag 1942 ble møtt fra alle landets hovedkirker med Kirkens bekjennelsesskrift: "Kirkens grunn". Det var et voldsomt verbalt oppgjør med hele den totalitære ideologi som hadde hærtatt landet vårt. Kirkens Grunn handlet om Guds Ords frihet, barneoppdragelsen og forholdet til øvrigheten. De skriver bl.a.:
«Kirken vilde sviktet sin forpliktelse på det kristne opdrageransvar om den rolig så på at en verdslig øvrighet organiserer en moralsk barne- og folkeopdragelse, uavhengig av kristent syn. Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til opdragere som vil "revolusjonere deres sinn" og innføre dem i en "ny livsanskuelse" som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.»


Ikke rart det ble åndskamp!

 

Vil du lese mer om disse som driver kampen mot vår nasjonalstat kikk her, f.eks. sidene 11-13. Samtidig ser du hva som vil gi dem deres Nederlag! Etter hukommelsen, uttalte - W. Churchill - midt i det store undertrykkende mørke som 2. verdenskrig var: Et undertrykt folk skal aldri frykte, for en dag kommer en sannhetens gnist - Gud alene vet hvorfra - og setter det hele under den strengeste tiltale og det går under.