Innledende kommentar til disse to informative artiklene om paven og pavekirken av Jan Pedersen, Søgne.

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no  17.12.15

De to artiklene under er meget informative - selv om de selvsagt kunnet vært tilføyet mye mer om denne skjøgen på dyret som Johannes Åpenbaring omtaler og som har hemmeligheten Babel på sin panne. (Avisartikler begrenser selvsagt hvor mye en får med)

Dette er arven fra det gamle Babel som gjennomstrømmet alle de store verdensriker og religioner - bl.a. med kvinne-barn dyrkelsen. Rosenkransen bruker også katolikkene og muslimene. Den gamle og meget informative boken "The two Babylonians" forteller informativt om dette. Ytterligere god informasjon får du ved å søke deg inn på "Moskva Rom. 14 epistler om den verdenspolitiske - - - " av cand. theol, dr philos Olav Valen-Sendstad i Google. Skriv den gjerne ut og studer den nøye - for bedre faktainfo og forutsigelse på bibelsk grunn - finner du knapt.

Men artiklene under er en grei start på det store Luther jubileet for oppslagene på kirkedøren i Wittenberg i 1517 - som nå skal feires i 2017. Siden Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF) vil stå på "evangelisk-luthersk grunn - har vi lenge holdt øye med Den Norske Kirkes drift mot Rom og politikkens drift inn i Frankfurtherskolens favntak av mye marxisme o.a. Vi vet også at Romerriket skal gjenoppstå en kort stund for å knuses av Guds rike. Time Magazine sier på forsiden med bilde av paven: "Roms new empier" og man gjør seg sine tanker. Det gjelder nå å ruste seg og bremse driften bort fra vår "evangelisk-lutherske" tro i begge regimenter. Derfor har vi gitt ut følgende titler:


1. "Går den norske kirke mot Rom?" av cand theol, tidligere prost Stein Henriksen (tidlig utmeldt av DNK

2. "Kampen om rettferdiggjørelsen og Leuenberg-Konkordien." også av Stein Henriksen AKFs tidligere formann.

3. "Rom i norsk samfunns- og åndsliv. Tilbake til Rom i endetiden?" Oversiktsskisser av Jørgen Høgetveit.

4. "Biskop Erik Pontoppidan" av Kjell Dahlene, forfatter, historiker og forkynner og rektor i NLM i titalls år.

5. Så har vi følgende utmerkede hefter om han man kalte Norges Luther: Hans Nielsen Hauge. "Han Nielsen Hauge 1771 til 1824." En grundig men kortfattet skisse av Hauges liv og virke. Pensjonisttreffet på Evje 2005. Jørgen Høgetveit sek. i AKF. (Gratis)

6. "Hans Nielsen Hauges forkynnelse" foredrag av Kjell Dahlene på Høgetveitstevnet 2003.                            

7. "Han som la grunnen for det gjenreiste Norge." Stoff fra "H.N.Hauge og haugianerne. Oslo Lutherstiftelsen 1929. Opplevelsene og mer evangelisk forkynnelsen til to sentrale forkynner ei uværsnatt på Haugesenteret, Fennefoss i Hornnes.

8. "Hans Nielsen Hauges - Reiser, viktigste hendelse og tildragelser i Norge fra 1796 til 1814." Hauges egen skildring i moderne språkdrakt av Trygve Einar Gjerde 2008. Kr. 65-.

9. "Haugianarane og vekkelsesfolket i kamp" av lære Arne Ljosland. På 100-årsmarkeringen for NLM på Evje (startet av Olav Høgetveit på Høgetveit i 1900). Holdt også på seminaret om "Kampen for fedrearven" på Evjetun 1981.

10. "Bibelsyn og Bibelbrug. Og "Syndernes forladelse - menneskets største behov."" (2003) noe av studierektor ved Dansk Bibel Institutt skrev for oss før han døde så alt for tidlig. Heftene som det ikke er nevnt pris på koster alle kr. 45,- pr. stk. og fås hos:
AKF / Pb. 196 / 4734 Evje eller akf-evje@online.no eller tlf./SMS: 90 83 43 79

 

I tiden fram til det store Luther-jubileet kommer vi i AKF til å følge opp vår luthersk arv på flere måter - og håper at organisasjonene vil være med i det arbeidet - så vi ikke får en gjentagelse av den høyst mangelfulle feiringen av 2014 - en skandale i forhold til den talen stortingspresident Jørgen Løvland holdt på Eidsvold i 1914.

 

 

Jesus er Klippen – ikke Peter! Var Peter i Roma noen gang?

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no (Første gang publisert 25.03.13)


I flere uker har avisene vært rikelig forsynt med pavestoff. Det gjelder også våre to større kristelige aviser, Dagen og Vårt Land. Rent nyhetsmessig forstår jeg dette, fordi en pave er overhode for 1,2 milliarder mennesker. Men teologisk?

Jeg har i denne tiden ikke sett et eneste skriftlig innslag om sannhetsinnholdet i at paven i Roma skal ha vært biskop i Roma i oldkirken! Og ei heller noen historisk begrunnelse fra oldkirkens tid om at alle Roms paver er den kristne kirkes far (Papa og hyrde).

Og enda mer viktig: Var Peter den klippe som katolikkene regner ham for å være, ut fra Matteus 16.18-20?

Kanskje de to kristelige avisene nå burde få en utgreiing om dette fra en kirkehistoriker og en NT-ekspert fra vårt evangelisk-lutherske ståsted. Litt balanse i lærespørsmål bør vi kunne vente oss fra de kristelige mediene.

 

Slik jeg har lært det i mine studier, er det feiltolkning at mennesket Simon kalt Peter eller Kefas er noen klippe. Det er Jesus som er selve klippen.

Da Simon bekjente hvem Jesus er, fikk han en enestående plass, da han sa: "Du er Kristus, Sønn av den levende Gud". Det er denne klippen, denne bekjennelsen til Jesus som aldri skal forgå, fordi ingen makter, selv ikke dødsrikets porter skal få den i sin vold. Selv sa Peter det slik: (2. Pet. 2,4) Kristus er "den levende sten". Han sikrer for kirken. Da blir den bekjennende Jesus-kirken den urokkelige klippe, og ikke mennesket Simon.


Ser vi på Matt. 16.18 på gresk, så får vi det kanskje mer klart: "Du er Peter (Petros)-og på denne klippe (petra)- vil jeg bygge min kirke. Petros er hankjønn, petra er hunkjønn. Det Jesus sa var at han ville bygge kirken på "Petra" (på hunkjønnsformen og ikke hankjønnsformen).

Hva betyr det? Jesus sa at kirken IKKE SKULLE BYGGES PÅ PETER, MEN PÅ PETRA!


Petra finnes 4 ganger i NT:

1. Matt.16.18: " Du er Petros (Peter); og på denne klippe(petra) vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den".

2. Matt. 27,60: "…og la det i en ny grav, som var hogd ut til ham selv i bergveggen (petra). Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk bort".

3. 1. Kor. 10,4: …"og drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe (petras) som fulgte dem; denne klippen (petra) var Kristus".

4. 1.Pet. 2,8: Når han snakker om Jesus sier han: "ja, en snublestein og en klippe (petra) til fall. Fordi de ikke tror Ordet, snubler de, -det var de bestemt til".

 

Petra viser til en stor ubevegelig masse av stein, ja, selv Peter viser til Jesus selv som petra (klippe). Petros (Peter) betyr en stein som er flyttbar og ustabil! Det var ikke dette kirken skulle bygges på, en ustabil petros, men på klippen Jesus. Han er petra, klippen. Her skulle kirken bygges! Petra, klippen, er bare brukt om Gud, ikke om noe menneske. Altså: ut fra Guds Ord er den klippen Jesus referer til, ham selv og IKKE Peter.

 

Så har den romersk katolske kirke forsøkt å omgå den greske tekst (som er brukt), med hva Petros heter på arameisk. Det er Kefas = Peter. Det er bare en stor språklig hake ved dette: teksten forekommer ikke på arameisk.

Konklusjon: Den eneste grunnvoll kirken har er bare Jesus Kristus. Han er sannhets klippe, og derfor trenger vi ingen Peter. Vi kan ikke og skal ikke se på noen annen grunnvoll eller kilde enn det kirken er grunnlagt på: Jesus alene. 1. Kor. 3,11 slår det ettertrykkelig fast: "Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus".

 

             

Og da er vi over i problemområde nr. 2: Var Peter noen gang i Roma?

 

En ting er hva den romersk katolske kirke sier, noe annet er de historiske kilders troverdighet.

Den Romersk katolske kirke mener at Peter var den første biskopen i Roma og derved den første paven. Sagntradisjonene sier at han skulle ha vært biskop der i 25 år, at han skulle lidd martyrdøden under Nero i år 64. Det er apokryfe skrifter som er hovedkildene til sagntradisjonene.


Hva sier Den Hellige Skrift om Peter?


1. At Peter ikke kunne ha vært i Roma etter tradisjonen. For: i år 44 var han på apostelmøtet i Jerusalem. Han var i Antiokia i år 54. Her ble han kraftig satt på plass av Paulus (Gal. 2.11). Han er ikke nevnt i Romerbrevet (år 58) der Paulus hilser 25 navngitte personer (men her er ingen Peter!)

2. Og det viktigste: Peter var "jødenes apostel". Mens Paulus var "hedningenes (og derved romernes) apostel".

Peter har etter all sannsynlighet aldri vært i Roma!


Dette og mye mer burde Dagen og Vårt Land fått orden på i disse pavetider!

Så slipp våre evangelisk-lutherske teologer til, slik at vi får en oppklaring. Nå har den katolske kirke fått mer enn nok omtale!

 

 

 

Jesuittenes første pave er Frans. Anerkjente Palestina men ikke Israel.

 

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.12.15

 

Vi lever i spesielle tider. Også kirkehistorisk. Det største kristne kirkesamfunn (som tilber paven og Maria og ikke Kristus alene, red. anmerkning) i verden, den romersk katolske kirke, har siden 13. mars 2013 hatt en pave som er jesuitt. Denne omstridte katolske orden fra 1534 har nå for første gang altså fått en pave.

Hva dette vil føre til har vi bare sett konturene av foreløpig. Men han handler fort, pave Frans. Jeg bare minner om hva han gjorde da han besøkte palestinerne (palestina-arabere, red. anmerkning) for noen tid siden: han stoppet plutselig, utenfor programmet, og mens han holdt på murdelen av gjerdet som skiller Israel og PA. ba han om fred og velsignelse for palestinerne. Noen tilsvarende anerkjennelse har ikke paven tilkjennegitt overfor Israel.

På mange etiske områder i romerkirkens lære har paven vist en påfallende liberal tolkning i de få årene han har vært pave.

 

Jesuittene skapte motreformasjon
Men la oss gå til røttene. Hva er jesuittene? Det er en katolsk orden, en misjonsorden som er en motreformasjon til protestantismen under Martin Luther. Stifteren var Ignatius Loyola  (1491-1556). Han var spansk adelsmann. Han var utdannet militær. Han holdt fast på den strenge orden, som skulle gjenspeiles i jesuittenes disiplin og indre organisering. Undervisning og høy akademisk standard står sentralt i jesuittordenen.

Ordenen ble godkjent av paven i 1540 og fikk mange medlemmer i en fart! Det var en orden som stod direkte under paven! Det ble sagt om denne ordenen, som hadde som et av slagordene: målet helliger midlet, at dette førte til den grusomste tvangskristning i hele Syd-Amerika over lang tid. Et argument var at det den katolske kirke hadde tapt i Europa under protestantismen, det skulle en ta igjen i den nye verden, i Syd-Amerika.

Senere satte jesuittene i gang misjonsvirksomhet i Asia. Land som India, Kina og Japan hadde etablerte jesuittstasjoner. Bare i Kina regner en med at 300 000 kinesere bekjente seg som katolske kristne (tror man på pavekirkens lære tror man ikke på Kristus, red anmerkning) på 1700 tallet! (Senere satt "Kinas innlandsmisjon" Hudson Tailer  m.m.fl. i gang med evangelisk misjon for Kinas mange millioner som bar virkelig rike sanne kristne frukter. red. anmerkning)

 

En kort tid, fra 1773 til 1814 var jesuittordenen opphevet av paven, pga visse forhold i Syd Amerika. I dag regnes jesuittordenen som den største romersk katolske presteordenen.

 

I Norge hadde ikke jesuittene adgang til riket vårt fra 1814 til 1956. Både i 1897 og 1925 ble forslaget om at lovparagrafen ble opphevet, nedstemt. I 1905 hadde statsminister Christian Michelsen jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere. Da Norge opphevet jesuittparagrafen, skyldtes det bl.a. krav om norsk medlemskap i Europarådet.

 

Alberto Riveras avsløringer om jesuittene
Alberto Rivera (1935-97) var jesuitt under ed. Da han ble kjent med Vatikanets planer for verdensdominans, brøt han med den katolske kirke, noe som til slutt kostet ham livet.

Det han beretter har han fra kardinal Augustine Bea (tysk) som var  leder for den Katolske institusjons økumeniske bevegelse. Han var skriftefar for pave Pius XII.

Alberto ble fortalt sannheten om nazismen og kommunismen, som aldri vil komme i noen historiebok!

Han sier at de store protestantiske lederne fra Luther til Moody hevdet at jesuittene var "Mor til skjøgene og til stygghetene på jorden." ÅPENBARINGEN 17 BESKRIVER IKKE DET GAMLE BABYLON, MEN DET VATIKANET VI HAR IDAG.


Intet annet kirkesamfunn på jorden kaller seg "MOR". Det gjør den katolske kirke alene. Og noen av hennes barn, forteller Alberto om, Det er nazismen og kommunismen.

Men før dette har jødene alltid vært Vatikanets skyteskive!

Pavekirken har alltid ønsket å flytte til Jerusalem fra Roma! For det var her den første kristne menighet startet. Samtidig holder de fast ved myten om at Peter var den første pave i Rom. Men det var jo hedningen Konstantin på 300 tallet som opphøyet seg til denne Papa!

 

Da Pavekirken i Roma aldri får overta Jerusalem, har denne kirken aldri anerkjent Israel. Men jesuittpave Frans hadde ikke sittet lenge i pavestolen før han anerkjente Palestina som egen stat! Hvor mange kristne i Norge husker på dette når de omtaler den katolske kirke i dag?

 

Den romers katolske kirke er en maktkirke som har verdensherredømmet som mål. Hele den jesuittiske bevegelse er innrettet etter dette. Selv egne trosfeller må dø om det trenges. Vi så det i første verdenskrig da franske katolikker slåss mot tyske katolikker. Paven var likegyldig med hvor mange som døde. Ved hjelp av Vatikanet hadde Satan dradd millioner med seg til helvete. Mens krigen var i sin avslutning planla jesuittene den neste verdenskrig. Det ble en ny inkvisisjon under Hitler og nazismen frem til 1945.

Samtidig gikk jesuittene inn og infiltrerte og ledet kommunistpartiet fra 1917. Den ortodokse kirkes beskytter måtte først drepes, og tsaren og hans familie ble drept bak ryggen på kommunistlederne i en fart!

Både under Mussolinis og Hitlers styrer var det jesuitter som samarbeidet om makten i Italia og Tyskland. Og begge landene skrev under en avtale med Vatikanet, Tyskland gjorde det i 1933. Nå praktiserte Det tredje riket prinsippene i pavedømmet.

Slik fortsatte det også i Spania under Franko, tross motstand til å begynne med under den spanske revolusjon. Franko seiret som den romersk katolske kirkes diktator i Spania.

 

Nå var den store inkvisisjonen kommet. Den verdensomspennende krigen var i gang. De infiltrerte i de protestantiske kirker, for bl.a. å få innflytelse over den jødiske tankegang i lang tid fremover. Jesuittene ga seg ut for å være protestanter, for så å overgi dem til Gestapo, og så til dødsleirene. Fremdeles tror folk i dag at protestantene sto bak jødeforfølgelsen under siste verdenskrig! Husk at jesuittene er bedragere i 500 år!!


Så kan vi spørre: Har pavekirken noen gang bedt verden eller jødene om unnskyldning for denne grusomhet at 6,2 mill. jøder ble utryddet?

NEI-ALDRI! Det kan ikke jesuittene, for de hater jødene.


Vår tids jesuittpave Frans ønsker en ting fremfor noe annet: Å underskrive en pakt med USA. Da ville den romersk katolske kirke bli den eneste anerkjente religion i USA.

Pave Frans har det travelt for tiden med å knytte bånd med f.eks. kommuniststaten Cuba og frihetsbastionen USA. I disse dager er det Afrika som står for tur med sitt fredsbudskap om dialog mellom kristne og muslimer på dette kontinentet.

Men husk at jesuittordenen ble til som en motreformasjon, en kamporganisasjon mot ekte kristen tro, liv og lære. Den virkelige fienden heter det luthersk evangeliske kristenfolk. Det er her Satan har sin store motstander også i vår tid.

Måtte vi i Dnk og andre lutherske kirkesamfunn ikke la oss bløffe inn under "Moder"-kirken i forbindelse med 2017 jubileet for den kampen som begynte i Wittenberg for 500 år side.

 

Det er bevegelser i gang mellom den romersk katolske kirke og Dnk. Begge kirkesamfunnenes Oslo biskoper skal snart legge frem en erklæring om samarbeid samtidig som en inngår en slags "fredsavtale" om lærespørsmålene.

I Vårt Land for 25. november er det offentliggjort et stykke som heter "Setter punktum for 450 års kirkestrid. Ordkrigen mellom katolikker og lutheranere startet i 1517. Avsluttes med boklansering i Oslo." Her blir vist til et møte som skal finne sted mellom biskop Bernt Eidsvik (Den katolske kirke) og biskop Ole Christian Kvarme (Dnk), der de skal markere fellesskapet mellom lutheranere og katolikker. Da blir det lagt frem en rapport som resultat av 50 års dialogarbeid i regi av den internasjonale luthersk-romersk-katolske enhetskommisjonen.

Det som hadde vært avgjørende å få greie på, er hvordan jesuittbevegelsen har arbeidet i kommisjonen. I alle fall har jeg sett hvordan den katolske kirke på nytt bruker en avis som Vårt Land til å fremme sine synspunkter.

 

Nå bør vi snart våkne i kristen-Norge og forstå hva som skjer!