Matauk eller sult på Bommestad i Larvik?


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 06.11.13

Næringsarealer til salgs kan vi lese på jordet som ligger mellom Hedrum barneskole og gamle E-18 (Gamle Sørlandske Hovedvei) på Bommestad i Larvik. Jorda som her ønskes solgt er i følge kartverket «Kilden» av God jordkvalitet. Uten tilgjengelig kunstig vanning er arealet egnet til både potet, korn og gras. Kobler man seg til vannressursen noen meter unna i Lågen er arealet betegnet som Svært godt egnet til flere produksjoner. Det kan også på denne jorda, som består av siltig sand og lettleirer, dyrkes løk og salat.
Hvorfor benyttes ikke heller arealer, som ikke er matproduserende eller potensielt matproduserende, til denne type næringsvirksomhet som ødelegger matjorda? Det drives jo faktisk allerede en næringsvirksomhet på arealet i form av bl.a. kornproduksjon. Hvert år kan det her produseres ca 1 000 butikkbrød, 4-5 000 kg poteter eller 4 000 kg løk per dekar. Arealet er på ca 45-50 dekar – da ganger vi 1 000 brød med 45 og får 45 000 brød. Grovt regnet nok brød til en familie på fem i ca 45 år. Offentlige vedtak kan selvsagt omgjøres om det viser seg at de ble gjort på sviktende eller feil premisser!

Det bør være slik at de som da har ansvaret for denne nedbyggingen gjennom en reguleringsplan skal stå bakerst i køen når den dagen kommer at matbutikken ikke lenger har nok til alle. Rådmannen har vel god oversikt over hvem dette gjelder. Men samtidig bør det kanskje påhvile et strafferettslig ansvar for dem som, mot bedre vitende, ødelegger denne ressursen for all fremtid. Det er skrevet side opp og side ned om sviktende internasjonal matsikkerhet og norsk mangel på jordressurser – så overraskende kan vi ikke si det vil bli når barn og voksne må sulte.
Det er i dag  1 milliard mennesker som daglig sulter – det bryr vi oss mindre om. Norge har svært lite dyrkbar jord per innbygger og det minker – det bryr vi oss mindre om. Franklin D. Roosevelt sa: «En nasjon som ødelegger sin jord ødelegger seg selv» - det skjønner vi ikke. Bibelen, ser mange på som irrelevant, men hør:
Predikeren 5, 8: ”Tross alt dette er det til gagn for et land, at det har en konge som sørger for at landet dyrkes.” Ordspråkene 12, 11: ”Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager efter tomme ting, er uten forstand.” I kp 28, 19 føyes det til: ”mettes med armod.”
Esekiel kp. 2
: ”Ve dem som tenker ut urett og emner på ondt” - - bl.a. over ”De som attrår marker og røver dem, de attrår hus og tar dem, de gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvelodd.” I 2. Krønikerne 26,10 finner vi om kong Ussias som en stund var en rimelig god konge og gjorde det gode for folk og land: ”- han hadde stor budskap både i landet og på høysletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå han på hjertet.” Det moderne mennesket har, isteden, gitt seg i vold irrelevante tankebygninger, som viser seg å føre oss mot ødeleggelsen.
Norge er nå på vei inn i en tid der vi igjen blir tvunget til også å ta i bruk de «små jordteiger», samt dyrke nytt land. En arbeidsgruppe nasjonalt sitter nå å ser på hvilke 1-1,5 mill dekar av de 10 mill dekar vi har udyrket som skal dyrkes fremover. Vi vil trenge hver jordlapp fremover for ikke å sulte. Også den «jordlappen» som ligger på Thorstvedtjordet som kan gi oss årlig 140 000 brød.

Bommestad (jordene som omkranser deler av «Bommestad skole»
mot nord og vest er lagt ut som næringstomter)

Kilde: http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp  

 

Thorstvedtjordet (nordvest for «Hovlandsbanen» diskuteres det nedbygging av jorda)