Kampen om korset mot full storm!

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 18.12.13

 

For flere år siden merket en de første ”småbølgeskulp” omkring korset. Man ser ”tidens tegn” som Jesus ba oss akte på og være mindre opptatt av værvarslinga, selv om den er ille nok for tiden. Ibsen leverte også noen bevingede ord da han skrev: I anelsenes mangel, har fyren med hornene sitt beste angel. Nå (11.12.13) kommer Dagen nett, med interessante nyheter om korset og NRK.

 

For den som ville lytte og forstå korskampen i den åndelig kulturelle kontekst vi lever i – var det flere signal om at kampen nærmet seg kristendommens hovedsenter: KORSET. (Den Oppstandne Kristus, seier over Døden.)

Nå skulle det rives. Det skulle bort fra det offentlige Norge – og helst også fra det private liv. For det minner om at Jesus er kommet, har levd og blitt korsfestet til soning for alle våre synder og oppstått til vår rettferdiggjørelse – og Han kommer igjen. Før Jesu Kristi KORS er borte – får man ikke fred. Slik også med jødene og Israel. Få dem bort. De må bort - skal man få fred i sjelen og verden, hevdes det. De vet at Gud og Hans makt står bak korset, bak Sitt land og bak Sitt folk og Ordet som er dem betrodd. Og Ordet oppfylles.

 

At korset måtte bort, formulerte Arnulf Øverland allerede i mellomkrigstiden i diktet. ”Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rødt og rent. La ingen by deg det bedrag at Frelseren er født!”. Klarere kan det ikke sies, og denne målsettingen er ikke forlatt, men må gjennomføres bit for bit – ellers kommer reaksjonene, og da går det ikke.

Men etter å ha rasert Grunnloven, fjernet korset på politibilene, prøvd seg på korsmerket flagg på landslaget, et gravkapell i Gjerpen, nasjonalsalmen vår søndag morgen, osv, føler man seg sterk nok til å følge opp saken med det bitte lille korset på 1,4 cm på nyhetsoppleser i NRK.

 

Det begynte som en liten henvendelse til oppleser om at det var best å få det bort – for NRK skal være nøytral må vite. Hva er nøytralitet mer enn slagord, kall det heller brekkjern.

At NRK er en statskanal med kristen-humanisme i Gr.l. synes ikke å plage dem. Heller ikke grovt snakk, sexprat, ja, gjerne litt sodomi, banning etc., men et kors det er riktig ille det.

 

Så blir det sak av det, og Kringkastningsrådet sier at dette går ikke an. Og med ryggdekning fra dem, melder nyhetene i dag den 11.12. 2013: ”NRK til motangrep i korssaken

– Å pålegge NRK å åpne for kors på nyhetssendinger vil være et brudd på menneske-rettighetene, sier NRK i sitt svar til likestillings- og diskrimineringsombudet.” Intet mindre. Tenk det Hedda! Og ombudene får vel de svar de ønsker seg for å kjøre saken videre. Så blir visst dette den saken man trenger for å prege en antikristelig ånd i offentligheten ved inngangen av vår julefeiring samt nekt av skolegudstjenester.

 

Og myndighetene er skjønt enige. Hør bare: ”Kringkastingsrådet støtter NRKs korsnekt

Et stort flertall i Kringkastingsrådet støtter NRKs praktisering av sitt eget etikk-regelverk og deres forbud mot bruk av kors på nyhetssendinger. (Du verden de har etikk i regelverket også!) I velkjente spor refereres til andre myndigheter, at NRK må vokte sin uavhengighet, Vær Varsom plakaten trekkes inn. Hvilken varsomhet kunne det vært greit å få konkretisert.

 

I lik­het med tid­li­ge­re ut­ta­lel­ser vises det til pres­sens frie og uav­hen­gi­ge rolle. At de etter min mening mer eller mindre inntas av sterke pressgrupper og forsimples på de fleste områder – slik at det snart bare er værvarslinga en kan høre på med fred i sinnet – uten å få noe skitt i ørene. En vittig tunge antydet for noen år siden at radioantennen heller burde legges ut på jorden til overgjødsling av avlingen.

De er så ømskinnet så. Bare hør, og høre bør en, for dette kommer fra deres eget hjerte: «Det er av­gjø­ren­de at NRK ikke frem­står på en måte som gjør at se­er­ne blir usik­re på om uav­hen­gig­hets­kra­vet er iva­re­tatt», er be­grun­nel­sen for at NRKs ny­hets­pro­gram­le­de­re ikke får bruke re­li­giø­se, po­li­tis­ke eller ideo­lo­gis­ke sym­bo­ler. Vi­de­re viser ka­na­len også til at ny­hets­pro­gram­le­der­ne ikke bare leser opp ny­he­ter. Blant annet in­ter­vju­er de per­soner i stu­dio, og er med på å ut­for­me inn­hol­det i det som blir pre­sen­tert.”

«Under pre­sen­ta­sjon av ny­he­te­ne på tv re­pre­sen­te­rer ny­hets­pro­gram­le­der­ne NRK og ikke seg selv. Det er intet rom for å frem­me den en­kel­tes reli­giø­se – eller annen – over­be­vis­ning.” Mon det? Både utvalg av stoff, presentasjon av det m.m. synes meg mer som disse gutta har sin ”religionsfrie” religiøsitet og overbevisning mer enn nøytralitet – og ofte mer ute etter å nedkjempe, ja, nettopp: Korset.

Men verre enn dette er de mange redde kristne som ikke våger å gå til motangrep. Da var det bedre med tidligere sjefsredaktør i Dagen: Arthur Berg. Han ref ofte til en fransk general som meldte fra fronten: Begge flankene vik, spissen brotnar. Situasjonen er framifrå, me gjeng til åttak. Det er som kjent det beste forsvar og praktiseres daglig av våre motstandere. Derfor gremmes jeg over at man bl.a. ikke våger å stemme i med høy og kraftig røst:
”Løft flagget høyt, det gamle korsets fane – så fritt det vaier over Norges land.”

Noen våget t o m ikke synge den i kor fordi det var for mye politikk i den. Sangen nevnte nemlig våre gode frihetslover bl.a. i Grunnloven. Sangen og tonen når dypere ned i folkesjela – og derfor bør vi med frimodighet stemme i denne sangen og de mange andre utmerkede korssanger vi har i Sangboka vår. Synge dem i senk! Ap er vel kjent for sin sang på møtene. Og den franske revolusjon brukte også sangen, riktig nok meget destruktivt.

Det er allerede flere år siden jeg skrev denne sangen – for en senset at noe svært farlig var på gang og måtte stoppes. Så ble disse versene til, samt en melodi som burde passe til en slik kampsang. Og sangen er for to, tre år siden benyttet på 17. mai på Bildøy Bibelskole, i USA og sikkert andre steder, men de store kraftige mannskor mangler ennå. Så jag frykten på dør og stem i. Sangen er for øvrig å finne på baksiden av AKF`s toppaktuelle brosjyre som er sendt Kongen, alle stortingsrep., statsråder og presidentskap og skal spres videre i møte med 2014 og feiringen av Gr.l. 200 år. Over sangen står: ”Ved korset skal vi seire.”