Hva venter vi på?

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 21.10.13


Norge trenger mer tilgang og sikkerhet for mat. Vi har ca 10 mill daa dyrka jord, med en selvforsyning på ca 38 %. Men få vet at vi har udyrka arealer som tilsier at vi kan doble det dyrka arealet. «Ressursoversikt fra Skog og landskap 03/2008/Markslagsstatistikk/Dyrka og dyrkbart areal/Geir-Harald Strand og Rolf Bekkhus» forteller oss følgende i sammendraget:

«Norge har 10 903 km2 dyrka mark per 1.1.2008. Av dette er 8 695 km2 fulldyrka. Det resterende omfatter 1 828 km2 innmarksbeite og 379 km2 overflatedyrka mark. I tillegg til den dyrka marka har landet ytterligere 12 342 km2 dyrkbar mark. Over halvparten - 6 987 km2 - av dette er produktiv skogsmark. I tillegg kan 4 301 km2 myr også dyrkes opp ved behov. 1 053 km2 av arealreserven er anna jorddekt fastmark. Statistikken viser at det dyrka arealet i Norge kan fordobles ved behov. Statistikken er basert på Digitalt MarkslagsKart (DMK), som inneholder data samlet inn i målestokk 1:5,000. Det er gjennomført kartlegging i alle landets kommuner. Kartleggingen og ajourføringen av kartene foregår over lang tid. Statistikken er derfor uttrykk for opplysningene som ligger i databasen per 1.1.2008 mens den faktiske situasjonen kan avvike noe fra dette.» Rapporten leser du her.


De internasjonale signaler om store problemer med mattilgangen griner i mot oss! Hva venter vi på?
Med elendig utstyr dyrket nordmenn i 1935 ca 90 000 daa! Selv i krigsåra ble det dyrket 20-25 000 daa! I dag har vi både utstyr og penger. Vi må be om at vi ikke er der 22. juli rapporten fortalte vi var: Det skortet på viljen, men også evnen. Man forsto ikke alvoret som man var gitt ansvar for av folket.