Hva er ideologier og hva fører de til for mennesket og samfunnet?


Norges Kommentar Avis har satt sammen noen klipp under fra/om:
1. Olav Valen-Sendstad
2. Ronald Fangen
3. Det Tredje Riket ble grunnlagt og oppbygget på ren okkultisme
4.  Sluttord – men tips om ett hefte og en bok.


1.
Om det protestantiske (evangelisk-lutherske) hus
Om dette huset sier Olav Valen-Sendstad følgende i heftet "Moskva-Roma, Fjorten epistler om verdenspolitikken og det 20de århundres motrevolusjon.": "Å komme over i den protestantiske verden fra de to nevnte er å komme til en helt annen verden. Det er å komme over i den prinsipielle individualismes verden, hvor det enkelte menneskes religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje er grunnverdier som det våkes over. Som følge av denne grunnleggende individualisme blir det politiske ideal, demokratisk, sosiologisk sett svarende til at det kirkelige ideal ligger i det alminnelige prestedømme og de frie nådegavers utfoldelse.

I økonomisk henseende vil den individuelle eiendomsrett og en prinsipiell privat-kapitalisme alltid komme til å bli et korrektiv mot ekstrem sosialisme og kollektivisme. Både i Norden, i det vestlige kontinentale Europa, England og USA ser man" - at Europa finner sin egen vei "Velferdsstaten" "i forhold både til kommunismen (Moskva) og fascismen (Rom)." (uth. av red.)


Når man har merket seg og forstått det overfor siterte, bør man lese sakte videre hans sterke advarsel som kom i 1952:

"Så lenge de protestantiske folk kjenner seg bundet til sin historiske arv, tradisjon, kristendom og kultur, kan disse innflytelser og den megen forvirring ikke få nevneverdig betydning. Helt annerledes blir det fra den tid disse folk åndelig og mentalt taper kontakten med sin fortid. Da dukker ikke bare Moskvas og Roms "5te-kolonner" opp i ly av den politiske og religiøse frihet (som de selv er svorne fiender av), men deres ideer og idealer søkes omplantet i vår jord - « både på det politiske og det kirkelige område.  Og han fortsetter: "Med den ateistiske materialistiske kommunisme og sosialisme kryper den byråkratiske allmaktstanke og diktaturtendens inn i våre folk, og på bakgrunn av den "modernistiske" teologis fornektelser av grunnleggende kristelige sannheter, kryper den romerske kirketanke, det romerske kirkebegrep inn i de protestantiske kirker - hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende." (uth. av red.)

Olav Valen-Sendstad skrev utkastet til "Kirkens Grunn" som ble lest fra alle prekestoler i 1942 da prestene la ned sine embeder i protest mot nazimakten i Norge. Jeg lytter gjerne til slike folk og hva deres klare tanker bringer til torgs også om fremtiden. De tenker "vidt og langt"  ikke "kort og trangt". Man bør lytte til slike røster i tide. Når alle forstår situasjonen, er det ofte for sent.


Om "Det alminnelige prestedømme"

Alle kristne er rettferdiggjort av troen, derfor er de alle like for Gud. Det er ingen forskjell på en alminnelig troende mann eller kvinne og på paver og prester, så sant de er troende. Det er dette som Luther kaller: «det alminnelige prestedømme» etter ordet i Pet. 1.2: «Bli også I oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer.»

(Hvem var OVS?: dr. cand theol Olav Valen-Sendstad  var en av nyere tids skarpeste ideologiske og teologiske hjerner, meget dyptloddende i sin forståelse av "det evangelisk-lutherske rike". Han formulerte også førsteutkastet til bekjennelsesskriftet "Kirkens Grunn" som ble lest opp på alle landets prekestoler da prestene la ned sitt  embete i 1942 i protest mot nazimaktens anslag mot norsk ungdom. Hans doktoravhandling "Virkelighet og virkelighetsforståelse" (enklere utgave heter "Ordet som aldri kan dø" er kanskje det  mest dyptpløyende verk om forståelsen av virkeligheten.)


«Rettferdiggjørelsen av tro forandrer verden!

Den sannhet fikk verdensomspennende følger. Før hadde virkelig tankefrihet, talefrihet, religiøs toleranse, frihet i samfunnet, og all annen frihet vært umulig så langt kirkens myndighet strakte seg. Nå ble det annerledes. Visstnok kom Luther selv ikke synderlig lengre enn til å kreve og leve i den religiøse frihet, men ettersom den fikk virke fulgte alle slags annen frihet etter. Frihet medfører ansvar. Den enkelte kristne kunne ikke lenger overlate sin Herres gjerning til kirken. Den som er prest for Gud, må være prest for sitt eget hus, sin menighet og sitt folk.» Kirkehistoriker Ivar Welle. (s. 35-36) 

På denne grunnvoll er den norske Grunnloven tuftet med alle sine menneskeretter. Nylig las jeg statsminister Jørgen Løvlands tale i 1914 på Eidsvoll for Grunnloven av 1814. Han nevnte ikke Den franske revolusjonen og Paris med et ord, men viste til den kristne arven fra England med «Magna Charta Libertatis». (Red. merknad.)

(Diverse sitater hentet fra "Dagen debatt" av Jørgen Høgetveit. En artikkelsamling om den "evangelisk- lutherske" livsforståelse.
Kan fås tilsendt fra AKF/Krossen media for kr. 45, + frakt.)

 

2. Ronald Fangen sier noe meget viktig, der nazimakten ikke lenger ville godkjenne den objektive rett – men «førerens vilje var retten»,
     publisert i Aftenposten 27.04.05. Du starter å lese siste avsnitt i første spalte:

 

 

3. Hva driver og bygger slike ismer da på?
    
I artikkelen i linken under får du innsikt i hva grunnlaget og den planmessige  oppbyggingen var for Det Tredje Riket – rein okkultisme:
     Hitler and the secret Satanic cult at the heart of Nazi Germany

 

4. Slutt ord
Klarer et menneske å skille gull fra glimmer eller sagt på en annen måte objektiv Rett fra subjektiv rett da kan det menneske hele veien gjennom livet skille Godt fra Ondt, Rett fra Galt. Det er denne kunnskapen vi henter fra Guds Ord, Bibelen – der vi får dybdeinnsyn i hvordan et mennesket kommer til Troen på Jesus og blir Frelst og samtidig får kunnskapen som skal til for å styre et samfunn etter Guds bud til gavn for samfunnets innbyggere. Menneskeverdet, Arvesynden, Rettferdiggjørelsen, Himmel og Fortapelse er fem sentrale ord i så måte.

 

I dagens Norge tar det ikke lang tid for oss, om vi benytter oss av Guds Ord, å skille Sannhet fra Løgn – problemet er at mange i dag har laget seg sin egen målestokk for hva Sannhet er og denne har ikke sitt opphav i Guds Ord, men opphavet er hybris (hovmod og brutalitet) som er sugd av eget bryst
og fører til Dom.

 

For den som virkelig vil lese fra et par skrifter som sier mye om dette så er både Olav Valen-Sendstad å anbefale for eksempel i heftet Moskva-Rom (Se link nederst i denne: http://www.tagryggen.dk/books/moskva_rom.pdf ) og ikke minst også Kampen om menneskerettene av Sigurd Opdahl som du kan laste ned nederst i anmeldelsen.