Familien bygget og bygger landet


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 29.11.13

Ideologier på avveie er svært farlig for enhver nasjon. I Norge har kulturmarxismen (som overfører marxismen inn i alle kulturelle aspekter) god grobunn etter at 68tterne overtok mye her i landet. En avkristnet generasjon sitter nå i posisjoner over hele landet og sist ut nå i Østlands-Posten kom et angrep på nasjonalstatens fundament avlevert fra Dag Terje Andersen (DTA). DTAs overskrift kan tilsynelatende virke flott «Kvinnfolka bygger landet», men inne i teksten går det klart frem at det er feminismen han drar i hartkorn med. DTA peker på at det utlendingene virkelig har grunn til å misunne oss er «…den høye yrkesdeltakelsen.» Og DTA peker på årsaken «aktiv likestillingspolitikk over 40 år». DTA mener nordmenn «klarer å kombinere arbeidsliv med familieliv» og peker på barnehagepolitikken. DTAs sluttkonklusjon er at om flere holder seg hjemme på dagtid (underforstått kvinner) så taper samfunnet på det.

Det er underlig hvordan et opphold i Oslo kan radere ut innsikt i helt basale ting her i livet samt samfunnsforståelse, eller kan det være at DTA har genuin tro på innholdet i kulturmarxismen – ja det er også en mulighet. Antagelig er DTA på linje med kulturmarxismen, og DTA plaserer seg nå tydelig i rekken av flere i sosialistenes leir som ber mor å forsvinne ut av hjemmet (fra tidlig morgen til sene ettermiddag) til «samfunnets beste». En av dem som ikke bryr seg om at noen vil jobbe hjemme i jobb nr 1 og bidra til at barn får normale mengder av stresshormonet kortisol i sine blodverdier, i barnehagene er nivået alarmerende høyt! Og kvinner som jobber hjemme natt og dag får beskjed om at de er
mindreverdige samfunnsborgere! Kulturmarxismen sier oss kort følgende: Feminismen skulle berede grunnen for at barna skulle i barnehagen der staten tar seg av oppdragelsen, skolen skulle verdslig gjøres for en kristen livsanskuelse ville selvsagt ikke tro på kulturmarxismen, fri sex var sentralt (inkl pornografien som ødelegger menneskesynet) og andre perversjoner og familien som institusjon - inkl foreldreretten - skulle legges død. 
Jeg regner det som sikkert at DTA kjenner den italienske marxisten Antonio Gramsci og den ungarske marxist Georg Lukacs om ikke annet har det blitt undervist om deres tanker på Utøya gjennom flere tiår inkl «Frankfűrtskolen». Gramsci forstod at opprøret måtte gå dypere enn gammel marxisme. Man måtte skape den ”kommunistiske mann” før man kunne gjennomføre en politisk revolusjon. De måtte få tak i hjertet! Dette førte igjen til at man fokuserte på det intellektuelle og sentralt i dette var selvsagt utdanning og kultur. Han foreslo videre den lange mars gjennom samfunnets institusjoner inklusive regjeringer, det juridiske, militære, skoler og media. Han konkluderte med at siden arbeiderne hadde en ”kristen sjel” ville de ikke reagere på revolusjonære appeller. De måtte hjerne- og hjertevaskes via oppdragelse og læringsinstitusjoner.

Europas problemer i dag bunner dypest sett i mangel på arbeidshender, svært lav moral med korrupsjon og lav arbeidsmoral og store feilprioriteringer av verdiene. Hvordan får man slike hender i rik nok mål DTA? Jo, noen må ta jobb nr 1 med å sette barn til verden og oppdra dem til gangs mennesker. Magesyrenivået hos menn og kvinner i dag er «all time high» grunnet samfunnets press på «ut av fødeavdelingen så fort som mulig, inn med barnet i barnehagen og ut i jobb» - de tror mødre sitter hjemme og koser seg mens barnet ikke krever allverdens… Hva ville ikke en økning i barnetallet, og med skikkelig oppdradde barn, bety for bærekraften i samfunnet? I dag er mødre og fedre så i høyspenn i hverdagen at de er så slitne at de krangler så busta fyker og skilsmissene florerer og tar store ressurser (på jobb og hjemme) og skaper en oppvoksende generasjon som lever med blødende sår i sine sjelsliv – hvem kan vi virkelig stole på spør de? Kulturmarxisme/sosialisme er farlig, og de har alltid vært avhengige av folk i en nasjon som tok vare på sin familie og bygget landet for ikke å gå aldeles under. Alle nasjoner trenger per fertile kvinne ca 2,1 barn for at befolkningens bærekraft skal opprettholdes. I dag er den i Norge ca 1.9 og i 60-åra var den omkring 2,8 (syd Europa ligger på ca 1,3). 68tternes dødskultur plager oss – la oss sleppe denne ideologiske ødeleggelse og igjen reise opp familier og oppdra barn som vet hva Fremtid er og som tror på Fremtiden!
Stortingspresident Jørgen Løvland sa da 1. verdenskrig brøt ut: «
Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre», i dag ville han sannsynligvis adressert det til samfunnsutviklingen.