Barneombudet som ber barna klare seg selv
- et ektefødt barn av marxismen?

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.09.13

I følge NTB har Barneombudet Anne Lindboe nylig ment i en høringsuttalelse at «…både skole­guds­tje­nes­ter, bord­bønn og kon­fir­ma­sjons­un­der­vis­ning må ut av skole­ver­ket.»
Så fikk hun betydelig motbør og måtte ut og «klargjøre» hva hun hadde ment…men klarere ble det nok ikke, men det hun først uttalte var klart nok.

Det er vel litt mer en spesielt at en overlege med barn som spesialfelt, pediatri, ber norsk skole stryke grunnverdiene i norsk konstitusjon ut av norsk barneskolepensum, altså hele verdirekken som menneskesynet/verdet er tuftet på inkl. barns rettigheter.
Pediatriens far Abraham Jacobi (1830-1919), da han oppholdt seg i Bonn, vet vi sluttet seg svært aktivt til den revolusjonære bevegelse da det brøyt ut revolusjon i Tyskland i 1848 og mange av de revolusjonære som emigrerte derfra til USA ble kalt Førtiåtterne, mange var ateister og fritenkere. Kort tid etter avlagt eksamen i 1851 ble Jacobi dømt for forræderi og flyktet i 1953 til England, så New York. Det kan se ut til at Barneombudets uttalelser ligger mye på linje med disse revolusjonære fritenkere og revolusjonære?
I dette århundre voks en Karl Marx frem (1818-1883 - som voks opp med opplysningstidens idealer og verken ble troende kristen eller troende jøde) og ble en av hovedideologene (for de revolusjonære tanker) i dette århundrede med tanker fra Avgrunnen.
Rumeneren pastor Richard Wurmbrandt ble forfulgt og torturert gjennom 14 år av marxistene for sin tro på Jesus Kristus og i boken ”Was Karl Marx a Satanist?” er det mer en antydet at Karl Marx var satanist på sine gamle dager, dette ut i fra hva man fant i hans papirer presentert i boken til Wurmbrandt. Wurmbrandts kone var slave arbeider i 3 år. Richard Wurmbrandt sa allikevel: ”Jeg har bestemt meg for å avvise «kommunismen», fordi jeg elsker «kommunisten». Jeg finner det ikke rett å forkynne evangeliet uten å avvise kommunismen”.

Vi må inderlig håpe ikke Anne Lindboe har samme affinitet til denne ondskapen? Hennes uttalelser lover lite godt for barna, barn som i dag lider under den likegyldighet som vokser frem i kjølvannet av det kalde hedenske likestilte samfunn – der mange barn blir sett på som en belastning og ikke en velsignelse. Og mange tusen barn får heller ikke møte dagens lys for våre leger sender dem ut av sine institusjoner med søppelbiler! En praksis som dessverre underbygger det marxistiske menneskesyn, for der ber man selvsagt ikke bordbønn, men man hegner om marxisme og andre ismer og legger til rette for at barna får god innsikt i Djevelskapen. Samtidig fjerner man hele det vern barna fikk gjennom Bibelundervisning, bordbønn etc og som verner dem mot Ondskapens Åndehær. I kjølvannet kommer altså da alskens Ondskap som selvsagt også rammer tungt barna!
Vi vet at det også var andre som lot seg påvirke av Karl Marx: Vladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Enver Hoxha og Kim Il-sung.

Nyradikalismen som har trengt dypt inn i mange norske statsinstitusjoner kan vi oppsummerer slik: I boken med tittelen "Åndskamp i skole og samfunn- Stern-strid" ved Gustav Mjåland og utgitt av AKF på 4735 Evje, siteres følgende:

"Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. "Når Gud er død, er alt tillatt", sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn." Og videre sitert: "Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet."

Så da bør Barneombudet, når hun er så dypt bekymret for Kristendommens påvirkning i skolen, for eksempel, konkretisere hvilke av De Ti Budene hun vil ha ut av samfunnet?
Vil hun til livs: forbudet mot å misbruke Guds navn, at barna skal hedre sine foreldre, forbudet mot drap, forbud mot utroskap og bryte ekteskapet, forbud mot å stjele, forbudet mot vitne falskt mot sin neste eller forbud mot å tilbe Gud som skapte oss?

Og til sist bør hun ta stilling til om Jesu Ord her bør strykes fra alle lærebøker:
«Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.» (Matteus 22, 37-40)