- Kristne bør starte planleggingen av grunnlovsåret nå

Intervju i Norge IDag med Jørgen Høgetveit, i AKF – mars 2013

-  «Gud er gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk luthersk grunnlovsgrunn» har vært løpeteksten på Norges Kommentar Avis siden 2004.   Dette må være den viktige fanesaken i forbindelse med at vi år 2014 feirer at Grunnloven er 200 år.  Det sier Jørgen Høgetveit i Akademi for Kristent Folkeopplysning.

Det var i 1814 at Norge fikk Grunnloven. Og det vil fra mange hold bli betydelige markeringer av denne neste år.  Mange er nå med på å planlegge det som skal skje neste år. Og Høgetveit mener at kristenfolket her i landet nå må starte planleggingen av markeringer for å få det kristne fundamentet på plass igjen i Grunnloven, der dette har forsvunnet.

1. Kan du kort si hva som var det viktige for det kristne fundament i Grunnloven slik den ble etablert i 1814?
Grunnloven var en restaurering av kristenretten fra Moster i 1024 og Gulatingsloven av 1350. Gammel norsk rett fra Moster begynte slik: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot øst og be til KviteKrist,  Sinailoven og Bibelen har i alle århundrene vært basis for den RETTE frihet og orden i Norge – og da Gr.l. skulle skapes, nå på «evangelisk-luthersk» grunn, startet også den med §§ 2, 4 m.m.fl. samt at dens ånd var uforanderlig. § 112. Ingen hedenske folk har en slik vidunderlig frihet og orden – som vi fikk fra jødene. Se Salme 147 v.19.20. «Lovene, ikke Menneskene skulle regjere.» Adler – Falsen.

2. Var det noe i Grunnloven som du mener er uheldig?
Nei, Gr.l. var et vel gjennomtenkt og velsignet frihetsbrev til det norske folk og bedt fram. Man påstår at det ikke ga religionsfrihet. Det er feil, § 2 pålegger bare de som «bekjenner seg til dette fundament «at oppdrage sine børn i samme.» Bl.a. den katolske kirke hadde sine kirker her, men man ville ikke ha inn deres politiske system, jesuittene. De var og er farlige. Videre kritiserer man «jødeparagrafen» noe som også er misforstått. Det er rester etter gammel dansk lov og gitt i Danmark-Norge. Derfor står det; «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»  Det var ikke jødene man var imot, men antakelig noe av det samme som med jesuittene, det vises jo ved at for eks. jøden Caspari var tilsatt ved Universitetet før jødeparagrafen falt i 1845. Sir W. Churchill har interessante tanker om de dyktige, men frafalne revolusjonære jødene. De andre jødene hjalp han med glede. Glem heller ikke at Kongen utlyste nasjonal bønnedag for det som skulle skje på Eidsvoll. Nå blir den store bønnearven fjernet!

3. Flere har opp gjennom årene argumentert med at det i Grunnloven er svært mye som verner om det kristne fundament. Og at man må være bevisst på dette i kristen virksomhet. Hvilken kommentar har du til dette? 
Det «evangelisk-lutherske» fundament er det eneste som gir den gode og RETTE frihet og orden for alle, inklusive de av andre religioner, ismer og ideologier. Folk som strømmer hit fra andre land, fremholder spesielt at her er det bl.a.  fred, rettferdighet og at man kan stole på hverandre. Når nå dette fundament fjernes, ser vi hvordan utviklingen blir. Hvis ikke vi våkner for Gr.l. gode rett – er vi snart i samme situasjon som de landene man flykter fra. Er det frihet og toleranse?

4. Hvordan har det kristne fundament i Grunnloven blitt svekket fram til 21. mai 2012?
Det har jo vært en lang, kunnskapsløs og forvirrende prosess gjennom mange år som undergrov Gr.l., og hvor sterke hedenske krefter har hogd løs på den «evangelisk- lutherske arv» og møtt liten motstand, inntil man den 21.mai 2012 med faktisk et nesten samlet Storting fattet vedtak mot Gr.l. § 2 m. fl., i strid med dens ånd og § 112. Vedtaket er etter min mening ulovlig og ugyldig og kan av et nytt Storting settes til side.  

5. Hva var det som skjedde i «stat-kirke forliket» 21. mai 2012?
Det var vel Giske som maktet å få med seg alle partiene i en avtale i 20.4. 2008 – minus 3 fra Sp – og i strid med Gr.l. og Kong Haralds ønske. Kongen gjennomskuet det hele og ba om å få beholde bl.a. § 2 og 4 men fikk bare beholde en redusert § 4. Så hogg man kirken løs fra staten i 2012 – trodde man – men der ble kirken lurt av smarte politikere som sitter igjen med en betydelig makt over kirken. Det har vi allerede fått forsmaker på og skal få mer av. Boken til Finn Jor, «Kong Haralds, Nei», er en meget god gjennomgang av hva som skjedde og delvis om konsekvensene av det. «Kirkens Grunn» fra 1942 mot nasjonal-sosialismen – i det vesentlige forfattet av den dyptloddende teolog Olav Valen-Sendstad - forklarer meget godt hvordan forhold kirke-stat skal være for å tjene folket. Kongen vil: «Alt for Norge» - men hva vil de andre?

6. Hvilke følger vil det som skjedde 21. mai 2012 få?
Frafallet i Kirken og oppløsningen av stat-kirke vil gi en rekke ideologier, avguder og –ismer et langt større armslag med støtte fra staten, og den RETTE frihet og orden vil gradvis svekkes, og nasjonen gå mot kaos som igjen vil kreve et økende diktatorisk maktstyre. Vi ser allerede tendensene i lover og forvaltning.  Makten skal brukes etter lov og en rett frihet og orden, ikke etter u-lover som øder landet

7. Hvordan holder man nå på å planlegge markeringen av 200-år siden Grunnloven ble etablert?
Ja, det synes å bli et storstilt opplegg, ikke minst med markeringen på Eidsvoll – uten at jeg har satt meg grundig inn i det. Jeg synes hele feiringen lider av hykleri og falskhet – når man skal feire noe man vet man har forandret fundamentalt. Det blir noe helt annet enn det som stortingspresident Jørgen Løvland talte om ved hundreårsmarkeringen på Eidsvoll i 1914 da han bl.a. sa: «Den arv me gav dykk, — korleis hev Di vakta han, korleis hev Di brukt han? Og Gud skje lov! Me kan hugheilt møta fram til reikneskap.

Kristenfolket bør markere tapet over hele landet. Det bør være preget av bønn (2  Krøn. 20) og faste og sorg over at man har fjernet det «evangelisk-lutherske» fundament og satt inn «kristen humanisme» som ikke viser til den Guddommelige RETT. Man bør også få til noen storsamlinger på andre sentrale historiske steder med det sanne budskap til folket! Videre bør det spres med DVD-er, på «YouTube», nærradioer osv. Folket må nås med sann informasjon.

9. Din sønn har kommet med et forslag vedrørende Stiklestad. Hva går dette ut på?

Ja, det var et riktig godt og konstruktivt forslag. Trøndelag bør lage en stormarkering på Stiklestad med Kong Harald som den sentrale gjest. Han ville jo beholde den gamle Gr.l. §§ 2 og 4. Morten Selven som jo er dyktig på storsamlinger, må kunne få med seg Roy Vega m.fl. og få til en markering over rettsarven etter fedrene fra Moster, Stiklestad og Gulating (Flott tusenårssted)  med budskap til 2014. (Heb. 13) 

10. Hvordan ser du på gjennomføringen av dette?

Trønderne skal det som bekjent «kuler til», så dette makter de utmerket å få i stand selv med markedsføring, talere osv. Vestlendinger og sogninger er også handlekraftige folk

11. Hvordan kan kristenfolket og kristenlederne legge det hele opp for at denne 200-årsmarkeringen skal bli slik at man får det kristne fundamentet på plass igjen?
Denne høytidsdagen og jubileet for Norge burde samtidig markeres som en bønnedag over hele landet, med storsamlinger i bedehus med fundamentale taler og bønn over hele landet – slik at folket virkelig forstår hva vi nå mister av framtid og håp. Vi hadde en kraftig markering her sist 17.  mai – og skal se om vi kan få opptakene ut på CD til evt hjelp.

12. Hvordan kan planleggingen starte nå?
Tiden går fort, og mye skal gjennomtenkes – så man bør begynne organiseringen nå – sette full fart på til høsten.  Det er viktig allerede nå å sikre seg adgang til møtestedene på god dato, gode talere og musikkrefter. Detaljene tar en senere. Ta gjerne kontakt med AKF som har en del materiell til hjelp. Pb. 196, 4734 Evje.