Tidsånden og Norge våren 2012.

 
Tidsånden og Norge våren 2012

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.04.12

Det er noe som aner meg i forbindelse med det Norge nå gjennomlever fram mot mai 2012. For lengst avdøde Henrik Ibsen formulerte seg slik: ”I anelsenes mangel, har fyren med hornene sitt beste angel”.

Flere har sagt både for lenge siden og nå at det som skjedde mot Regjeringsbygget og Utøya var ille, men noe langt verre kunne ramme oss om vi ikke vendte om fra våre onde veier som folk. Veier som både gjør folkesynder om til giftige u-lover (Hoseas 10) for landet vårt og til slutt raserer selve den kristne rettsstatens fundament: Grunnloven. I tillegg er man et foregangsland i Europa for jøde- og Israelhat og samarbeid med Jødestatens verste fiender – som Hitler i sin tid var det. Israel ga oss Bibelen og utgangspunktet for den RETTE frihet og orden som har utviklet Norge som sivilisert kulturnasjon gjennom historisk tid.

Breivik og hans ”redning” av Norge

Det som slår meg, er at det er en ond sammenheng i dette – som har utviklet seg lenge, men som Breivik ble en siste eksponent for ved sitt vanvittige redningsforsøk av nasjonen – når han begår massedrap og risikerte eget liv og evt. fremtid i fengsel (feller tårer for det) med sikte på og ”redde Norge”, dets fremtid og kultur. Det underlige i dette er at han ville gjøre det på nesten klassisk nasjonal-sosialistisk basis bygd på darwinisme og rasehygiene – som manifestet hans vitner om. Og det enda mer underlige er at han ikke ser sammenhengen mellom sitt eget fundament og fellesskapet med sosialismen som han så dødelig angrep på grunn av deres masseinnvandring og multikulturalisme og vel også multireligiøsitet. Selv om de avviker på vesentlige pkt., har de likevel et basisfellesskap i 1) hedenskapets avvisning av Gud og 2) darwinismen som alt dette hviler på, også Frankfurtherskolens mange filosofer med sin kulturrevolusjon og ny-marxismen som ved hjelp av 68-erne har marsjert den lange lovgivningsveien ”gjennom korridorene” inn i institusjonene. Kommunisttenker Gramsci lærte dette og jeg nevnte han i ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” i 1978. Likevel er det ikke ukjent i historien at opprørets barn utsletter hverandre! I foredraget nevnte jeg Likestillingsloven, krumtappen, med påfølgende fosterdrapslov (nå 500 0000 drap) så ekteskapslov m.m. fl. Og selve Gr.l.!!  Jo, de har fulgt Gramscis råd.

Videre er det også underlig at Breivik selv bryter totalt med den evangelisk – luthersk rot for både kirke og stat bl.a. ved at han starter ”redningsaksjonen” ved å ta makten i egne hender uten det minste hensyn til at vår kulturrot sier i regimentslæren ”at myndighetene ikke bærer sverdet forgjeves”. Han skjeler heller ikke til Gr.l. mandat for maktutøvelse i et folk som ligger i at ”makten utgår fra folket” og at ”lovene skal regjere, ikke menneskene” (M. Falsen, en av Gr.l. fedrene)

Endelig undres en over at de som lovet ”mer demokrati og åpenhet” ikke våger å la Breivik komme til orde om HVORFOR han begikk denne udåden! Noen AUFere vil ha det fram og advarer mot fortsatt undertrykkelse av andres meninger – noe som kan føre til slike ”eksplosjoner”. Det er klokt. At man begrenser lesning av tapene, er selvsagt, men hvorfor kan vi ikke få bedømme selv bakgrunnen for saken – er man så kjent med propaganda, at man frykter andres?

Stortinget fram mot 21. mai 2012

Samtidig driver et samlet Storting på å rasere hele vårt rettsfundament Gr.l. som sier i § 1 at vi er en fri og udelelig nasjonalstat, kongedømme som ikke skal trekkes inn i internasjonal-isering og globalisering – uansett hva flertall og mindretall måtte mene. (Ap.gj. 17) Det er ettertrykkelig forbudt i Gr.l. § 112. Hva den slags aktiviteter bringer med seg av folkelykke, ser vi bl. a. i EU-samarbeidet om euroen og kjempekrisene som utvikler seg.

Men enda verre er forandringen av Gr.l. § 2 som har sin basis i ”evangelisk-luthersk” som er noe helt annet enn ”kristen humanisme”. Det første er et veldefinert læresystem i tråd med skriften, det andre kan tolkes i alle retninger som man fikk anledning til da man forandret skoleloven på samme måte. Dessuten rammes dette av samme forbud i § 112, noe tydeligvis Kong Harald har forstått, men som man glatt overhørte.

Endog KrF er med på denne avkristningen av nasjonalstaten. De parlamentariske førerne gjorde det i stat/kirke forliket i 2008 uten å få det juridisk utredet. (Fisknes) I tillegg sendte de Fisknes i oppdrag til Stavanger – den mest kvalifiserte jurist til å uttale seg om saken. Men det passet ikke inn for de politiske ”kannestøpere” som totalt synes å ha glemt at det er Grunnloven – det norske folks Konstitusjon som konstituerer også Stortinget – og ikke omvendt som de nåværende politikere synes å innbille seg. Derfor har vi også klart forbud i § 112 som skal sikre at man ikke finner på slikt man gjør i dag – og som åpner opp for avguderi av forskjellig merke, for noen RETTSKILDER og åndskrefter – som i all fall ikke har noe med Bibelens korsfestede og oppstandne Jesus Kristus å gjøre!  

De fleste jurister i dag er utdannet i rettspositivisme – altså den rett som er nedfelt i skriftlige kilder i en nasjon. Dette kan – med årene – fjerne seg langt fra SKAPERRETT og NATUR-RETT – noe som er mer og mer karakteristisk for vår tid. Selvsagt er masse lover i dag u-lover og langt unna skaperrett – og naturen selv vitner om at retten er på avveier i Norge.

Men nettopp denne menneskeforankrede ”retten” – en slags pervertert folkesuverenitet – kan utvikle seg videre til det vi møtte i Hitler – Tyskland og som formannen i forfatterforeningen Ronald Fangen så og skrev klart i 1938 før ”Krystallnatten” i ”Kristendommen og vår tid.: ”Så vidt jeg nu kan huske har intet gjort et så skremmende inntrykk på meg som at Göring sammenkalte Tysklands ledende jurister for å meddele dem at i det tredje riket vilde man for fremtiden ikke anerkjenne begrepet objektiv rett, - førerens vilje var retten . . . Dette dekret fra en politisk leder i et av Europas eldste og største kulturland, - det var et bevisst angrep på den avgjørende forutsetning for kulturens eksistens: den objektive rett som ethvert rettssamfunn prinsipielt må bygge på.” s. 5. ”Den totalitære stat, med det »ensrettede” folk på 70 millioner, den religiøse nasjonalisme, dyrkelsen av ”Blut und Boden”, det åpent uttalte mål: Å beherske verden og bringe det europeiske folk inn under den nazistiske makt, - der er alt sammen kjensgjerninger som vi må ta standpunkt til i dag, uansett sammenheng og utvikling.” Hørte de da, NEI – hører man nå: NEI og atter NEI.

Konklusjon

Nettopp disse to gigantiske sakene som sammenfaller i tid gir meg mange bange anelser om at noe særdeles ondt er på gang fram mot Grunnlovs-raseringen 21. mai 2012.

Da Karl Evang fremmet sitt forslag om at man skulle få ut av Straffeloven bestemmelsen om at det var straffbart å bedrive fosterdrap – og det var på Stortingets agenda 9. april 1940 – da smalt det. (Skriftlig kilde.) Hele hans og 68-ernes seksuelle frigjøring og rasering av familien – rettsstatens fundament – det samme gjorde Hitler – vitner om en utvikling mot kaos og forferdelige konsekvenser. Det er velkjent i gresk tenkning: etter demokrati kommer kaos, etter kaos kommer diktatur!

Nå blir ikke RETTEN lenger forankret i RETTSKILDEN Bibelen, de 10 bud m.m., men i flertallsbeslutninger og definisjoner av mennesker, og etter hvert som kaoset brer seg i stadig færre menneskers manipulerende viljer – til man ender opp med den sterke vilje og makt på vei mot utopier som Hitler, Stalin og Mao lovet folkene sine. Breivik kan være et forvarsel.

Men når man ikke vil lytte til Bibelen, forkynnere som holder seg til Bibelen, ei heller til Kongen med hans arv osv, da kan Gud forlate landet, og vi mister Hans velsignelse, og vi blir overlatt til oss selv og våre fiender og uten Herrens beskyttelse, lyder det slik fra erfarne fedre: ”Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.” Fedrene visste det!

La oss samles i bønn over 2. Krønikerne 20!