Statsledelse før og etter 22. juli 2011

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.03.12


I dag presenterte Politiets evalueringsutvalg sin rapport, som omhandler politiets håndtering av terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Politidirektøren beklaget på en pressekonferanse i dag at politiet ikke klarte å komme seg tidligere over til Utøya, hvor 69 stykker ble skutt og drept.

 

Det er dokumentert store svikt også i beredskap etc for flere andre nasjonale forhold som er av helt essensiell betydning for nordmenn. Vi kan bl.a. nevne vårt militærvesen og vår matvareberedskap. Begge helt sentrale deler av et lands opprettholdelse av selvstendighet og overlevelse i krisetider så vel ressurskriser som direkte krigshandlinger. Denne dokumentasjonen på området «politiinnsats ved kriser» lå vel i tykke lag på flere kontorer før terroren i fjor. Det kom ikke som noen stor overraskelse for de med innsikt i politiet at mye sviktet i en slik situasjon når en tenker på ressursmangel som gir seg utslag i mangel på utstyr og trening.


Tidligere Justisminister Storberget, med ansvar for Politiet, gikk i fjor av og overlot stolen til Grete Faremo. Det kan ha vært fornuftig for regjeringens del at han ikke ble tvunget til å gå av på et senere tidspunkt (sammen med regjeringen?). Faremo sitter kanskje noe mer trygt, men i artikkelen nedenfor (Bort med HV gir flere 22. juli opplevelser!) kan du lese hvilken sentral innsats det synes at nettopp Faremo som Forsvarsminister bidro med når HV-016 (spesialenhet drillet på nettopp å håndtere terroranslag) gikk i oppløsning bare få måneder før Breivik agerte. HV-016 trente også skarpskyting fra helikopter. En ingress i VGnett for 10.01.11 lyder slik om forsvarsministerens årlige tale til Oslo Militære Samfund:
«Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) ber motstanderne av nedleggelsen av Heimevernets spesialstyrke heve blikket. Deres kritikk er preget av kald krig-tenkning, mener hun.» HV-016 melte ikke sin egen kake, men den nasjonale – akkurat slik bønder gjør det når de hevder matberedskap er av nasjonal viktighet!

Det finnes personer i vårt land som har innsikt nok til å kunne agere i tråd med virkeligheten når det smeller (og som også ser behovet for beredskap og trening) – men de slipper ikke til eller orker ikke mer, fordi de motarbeides på de fleste plan av et system som ønsker en annen utvikling for Norge. Det kunne vel være nok å nevne Aps fjerne og nære historie i nesten familiær kontakt med totalitære staters etterretningstjenester.

 

Statsledelsen bør trå svært varsomt om dagen og gjør det også gjennom tåke legging av ansvarsforhold og hvordan de selv har beredt grunnen for at store ulykker kan ramme nordmenn og gi dramatiske utslag som nødvendigvis ikke måtte bli av en så alvorlig karakter om vi var godt utrustet og trent. Skal man ta førerkort på bil må man trene og skal man få en rask responstid for utrykning må en ha adekvat utstyr og trene og ha en ledelse av et visst kaliber som er realitetsorientert.

 

Justisdepartementet, ved Grete Faremo, beklaget også i dag at gjerningsmannen ikke ble pågrepet tidligere. Norges øverste sjef for politi og utvidet med ansvar for nasjonale beredskap i samme dep. beklager hun da?: at det fikk slike konsekvenser fordi hun selv og hennes folk ikke har gjort jobben sin mht

å utruste politi med ledere, utstyr og trening – selv om de har etterspurt det meste i flere år også i hennes eget departement (og andre dep.) der de sikkerhetsansatte måtte gå til Stortinget for å lufte sin frustrasjon og for å bli tatt på alvor mht sikkerheten for departementene. Men hvem sa så offentlig

i fra i Stortinget slik at dette kom nordmenn flest for øret og kunne få konsekvenser for dem som evnt. gav departementale munnkurver eller ikke ville ha slikt snakk i departementene? Vi står overfor en dyptpløyende systemkrise som er langt mer alvorlig en folk vil tenke på, sittende i sin sofa foran TVen.

 

Et hovedproblem (gir en systematisk svikt) for statsledelsen i dag er at de forfekter at mennesket er godt på bunnen – og våre fagfolk på psykiatri har bortdefinert Ondskap i menneskets sinn – der i gården gir man bare en diagnose når en person ikke agerer etter «godt på bunnen» troens prinsipp. Ut i fra en slik manglende realitetsforståelse vil det selvsagt spire frem et vanstyre – vi ser det i praksis og politifolk lever med dette vanstyret hver dag året gjennom! Les bare her fra den 16.09.2010: «Landets politidistrikt vil kutte minst 200 politistillinger innen utgangen av 2010, skriver Politiforum i dag.»

 

Samtidig fyller staten opp våre barn med en tro på at de stammer fra apene (og dermed ikke er mennesker med menneskeverd) og slepper løs pornografi, voldsfilmer og voldsspill og rusmidler i et tempo som ikke en forelder klarer («om de er edrue da») å håndtere i favør av sine barn som en dag skal styre landet. Vil foreldre håndheve «lov og orden» (slik at barna ikke blir «politi-mat» senere) griper staten inn, men lar andre foreldre barna gå ute natterstider reagerer staten lite. Men du verden hvor flott det er når foreldre stiller opp som natteravner! Skulle ikke barn være hjemme på natta, selv om en måtte holde dem litt i armen for å få dem med hjem? Selv bikkjer oppdras jo ikke med slik slendrian!

Det ser tydelig ut som om liberalismen og sosialismen har kjørt oss på dunken. Opp fra den dunken kommer vi bare om vi igjen reiser opp de verdier – som nasjonale verdier – vi skal jubilere igjen 17. mai. § 2 i Grunnloven inneholder alt det som Breivik også trengte for å agere i tråd med menneskeverdet. Paragrafen inneholder også alt det Jens Stoltenberg trenger for å få en regjering som igjen tar seg selv på alvor og sitt mandat fra Grunnloven. Og Dag Terje Andersen, hvis stilling er Stortingspresident, bør igjen forstå at Stortinget er konstituert av denne paragraf som er basisparagrafen for all annen lovgivning. Før man skjønner det og ber Den Allmektige Gud om tilgivelse og Nåde – snur ingen ting i Norge. Storting og Regjering bør snarest bl.a. innføre sang av «Gud signe vårt dyre Fedreland» alle 7 vers ved oppstart av sine samlinger.
Det er mange eksempler på at «Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet» (les Salme 65) – la oss håpe at vi ikke gjennom våre nasjonale synder som partnerskapslov, abort etc får så klar beskjed som nasjon slik vi fikk det den 9. april 1940. Det ser lite lovende ut når en ser på den ideologiske sammensetningen i landet vårt – men vekkelser har brutt ut før – men ikke alltid før alvoret senket seg over folk og land. I Salme 65 står det også: «Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du våre overtredelser.»

 

 

 

Bort med HV gir flere 22. juli opplevelser!

Erna Solberg og Grete Faremo bærer ved til bålet?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.11.11

 

Det ble fortalt ettermiddagen den 22. juli at Stortingspresidenten ringte politiet og ønsket umiddelbart styrker for Stortingets sikkerhet – men styrker var det tomt for på det tidspunktet – de måtte vente omkring 2,5 time. Huset til landets statsminister sto ubevoktet i omkring 3 timer…Gro Harlem Brundtland fikk aldri noen ekstra beskyttelse før etter 72 timer. En vil anta at det var en kombinasjon av manglende forståelse og mangel på personell som utgjorde forsinkelsene.


I min tid i Heimevernet var det maks 2 timer fra skarp alarm til man skulle være på oppgitt oppmøtested klar for strid og i mitt tilfelle ville dette tatt betydelig under 2 timer. I Oslo vil jeg anta at flere i HV (bosatt i Oslo) kunne stilt klar til strid på under 30 minutter på oppgitt oppmøte sted eller direkte på objekt om HV-soldatene var satt i operativ stand før det smalt den 22. juli. Har man en god beredskap kan en også tenke seg at utvalgt personell har med seg det mest nødvendige utstyr i sin bil eller innelåst på sitt kontor for svært raskt responstid, men det fordrer en ledelse som skjønner beredskap. Det hadde ikke vært unaturlig at en del av HV-016 hadde hatt slik beredskap. Problemet var bare at HV-016 ikke var operativ den 22. juli p.g.a. at de la seg selv ned ca januar 2011, etter å ha vært i verbal kamp må en kunne si med både Storting, Regjering og Forsvarssjefen om at de ikke skulle nedlegges. HV-016 var Heimevernets skarpeste styrke, og hadde som oppgave å sikre nøkkelpersonell og installasjoner.           


Går vi noen år tilbake i tid ble også alle de andre avdelingene i HV avvæpnet ved at tennstemplet skulle leveres inn – og dermed kunne de ikke møte på oppsatt objekt klar til strid – soldatene var heller ikke klar til strid på vei til objektet og kunne i prinsippet bli skutt på vei ut egen dør hjemme uten å kunne forsvare seg.

 

Dette oppslaget - Nekter å lyde våpenordre - i Agderposten 10.01.2003 vedrørende innlevering av tennstempelet og dermed avvæpning av HV – er jo svært interessant i forbindelse med nedtrapping av HV over hele landet og situasjonen som oppstod da man ikke hadde politi nok 22.07.11 til å vokte Stortinget. HV som ble sendt etter timer hadde ikke skuddsikre vester, kun 20 skudd (oppsetning skal visst være 200).

Det kan jo bli ytterligere tragisk å se hva man kan stille opp med av utstyr og hurtighet om det virkelig skulle bli like stor og enda større krise, svaret vet vi.

 

Erna Solberg, Høyres partileder, har vi ansett for å være litt mer oppvakt enn en del andre politikere, men når hun nå skal ha erkjent vedrørende nedleggelsen/inndragningen av tennstempler i HV følgende den 10. november 2011 i NRK P2 at "-vi visste ikke" om konsekvensene av vedtaket om Heimevernets av-væpning for noen år siden; (dette relatert til manglende HV-beredskap 22.07.11.) – må hun har vært på en annen planet siste 8 år?


Etter å ha uttalt «vi visste ikke» får i hvert fall undertegnede store problemer med å ta den videre debatt fra mange aktører seriøst. Mediene har de siste årene vært fulle av stoff om HVs nedleggelse – år etter år - helt inn i Stortingssalen. Og HV-016 var oppe til debatt for få måneder siden – det vet kanskje ikke Erna Solberg heller – hva driver hun med til daglig – er hun ikke i Stortinget??? Følger man så dårlig med eller evnt. Følger med men utviser et så dårlig politisk skjønn – bør man få inn menn som vet hva som er rett/galt og kan si ja og nei og også kan håndtere kriser ikke bare verbalt.

 

Og vi må legge til at den 26. november 2010 skal det ha vært en åpen høring i Stortinget, med forsvarsminister Faremo angående HV-016 saken. Nå er Faremo Justisminister med ansvar også for beredskap!!! (Det eneste en kan konkludere om dette er at det er ikke siste gangen det smeller i Norge om en tenker på Kåre Kristiansens uttalelse nedenfor…)

 

Og leser du om nedleggelse av HV-016 her: http://no.wikipedia.org/wiki/HV-016 - er det nesten som en reprise av det brukne geværs politikk som første oss naive nordmenn inn i 9. april 1940.

 

Nedenfor kan både Solberg og Faremo lese seg kort opp på diskusjonen rundt HV- 016 for 12 mnd siden (!)
og man ser også hvordan våre nære allierte vurdere dagens ledelse av Norge:

 

WikiLeaks og destabilisering av Norge

Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.12.10

I følge Aftenposten nett 02.12.10 skal de siste lekkasjer fra WikiLeaks blant annet fortelle oss at USAs ambassade i Oslo har meldt hjem til Washington i et notat i 2008, følgende: ”Risikoen er at Norges venstrevridde regjeringen går bort fra tradisjonelt sterke transatlantiske bånd og fokus på Nato.”
Er det noen som ser sammenhengen med uttalelsen til tidligere statsråd Kåre Kristiansen da han skal ha sagt: at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet.

Det er av avgjørende betydning å vite hvem som ønsker og destabilisere et land og hvem som ønsker å stabilisere det. Gjennom mange år i Norge nå har vi vært vitne til en destabilisering! Og destabiliseringen er langt på vei på linje med det brukne geværs politikk i tredveåra. Det gikk da ikke lenge før en fremmed hær tok over vårt fedreland. Det siste man nå prøvde seg på var å knekke HV 016*, en spesialenhet som vi selvsagt har brukt for når mye a våre spesialenheter er utenlands blant annet i Afghanistan.
Det er bare å ønske HV 016 lykke til og velsignet kamp mot de som driver med destabiliseringen av vårt land! HV 016 bør holde flere pressekonferanser der de får opp i dagen hva som skjer på flere hold blant våre ansvarlige politikere og fagsjefer. Det vil det norske folk takke dere for!

*
Med tillatelse fra Informasjons- og markedsansvarlig fenrik Camilla Gamborg Briså
gjengir vi har fra
www.nrof.no en dekning av nevnte pressekonferanse:

 

 

Pressekonferanse vedr. HV-016

Hovedtillitsvalgt for alle soldater og befal i HV-016, Thomas Lund Nielsen, holdt pressekonferanse sammen med advokat Cato Schiøtz i dag, onsdag 24.

november (2010, red. anm.) på ”Håndverkeren” i Oslo. Tema var naturlig nok forsvarssjef Harald Sundes beslutning om å legge ned Heimevernets spesialavdeling 016.

Thomas Lund Nielsen åpnet pressekonferansen med at alle uttalelser, opptredener i media med mer er koordinert og godkjent av et samlet tillitsmannsapparat i HV-016. Lund Nielsen kommenterte at dette var ingen hyggelig dag, men skrittene som nå ble tatt var nødvendige.

 

Advokat Cato Schiøtz overtok og redegjorte for hva saken gjelder. Advokat Schiøtz ble engasjert av de tillitsvalgte i HV-016 i forrige uke for å ivareta personellets rettigheter. Schiøtz uttalte at prosessen, eller mangel på sådan, har vært en overkjøring av de folkevalgte og at det har vært en stigmatisering og en karakteristikk av avdelingen som ikke burde vært uttalt.

 

Schiøtz gikk gjennom det han mener er seks alvorlige forhold:

• Nedleggelsesvedtakets gyldighet --> mye taler for at nedleggelsesvedtaket er ugyldig

• Kompetanseoverskridelse i forhold til Stortinget --> en evnt nedleggelse av HV-016 og reduksjon av HVs oppgaver og kapasiteter, er opp til Stortinget å avgjøre

• Saksbehandling underveis --> saksbehandlingen har ikke vært reell

• Håndtering av endringsoppsigelse og krav i Arbeidsmiljøloven --> lovmessige krav er ikke blitt fulgt. LOs juridiske avdeling er nå inne og vurderer
oppsigelsene i hht Arbeidsmiljøloven

• Offentlig kritikk, med påfølgende munnkurv --> flere av HVs distriktssjefer har fått direkte pålegg om å ikke uttale seg

• Krenkende uttalelser --> personellet i HV-016 er direkte rammet av disse påstandene, bl.a. ved at deres hovedarbeidsgiver stiller spørsmål ved deres
tilknytning til avdelingen

 

Schiøtz ber om, på vegne av HV-016, at det nå blir en ny prosess som er ryddig, åpen og grundig. Fagmilitær ekspertise må bli hørt og de tillitsvalgte må involveres. Videre ønskes det at forsvarssjef Sunde offentlig trekker tilbake de ærekrenkende uttalelsene om avdelingen.

 

Schiøtz kommenterte at Sivilombudsmannen også kan trekkes inn som en 3. part for å vurdere om saksbehandlingen har fulgt formkravene i Forvaltningsloven.

 

Den videre fremdriften vil avvente utfallet av hva som kommer frem på Stortinget på fredag 26. november, hvor det skal være åpen høring med forsvarsminister Faremo.

 

Advokat Schiøtz presiserte til slutt at prosessen rundt og nedleggelsen av

HV-016 kan skape en farlig presedens for andre omorganiseringer og nedleggelser i Forsvaret. -Derfor er det viktig at dette blir gjort på en ryddig, åpen og grundig måte, sa Schiøtz.

 

På spørsmål fra journalistene tilstede på pressekonferansen svarte Schiøtz at han tviler på om forsvarsminister Faremo har vært klar over hvordan prosessen faktisk har foregått.

 

NROF følger med videre!

 

Camilla Gamborg Briså

Informasjons- og markedsansvarlig”