På randen av en global matkrise? Kirkens Nødhjelp mener Nei!


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.10.12

En kan jo mer en undre seg over følgende uttale gjengitt fra en NTB melding i avisen Vårt Land 15.10.2012:  «– Hovedårsaken til sult er ikke global matmangel, men at mennesker ikke har penger til å kjøpe mat, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.»
I samme åndedrag skrives det: «Verden produserer nok mat til 12 milliarder mennesker. Likevel sulter 900 millioner. Lavere produksjon i rike land vil bidra til å bekjempe sult, ifølge ny rapport.»

Det første en kan spørre seg om er da hvorfor G20 landene skal ha et krisemøte i oktober på kort varsel for å hindre videre prisoppgang på mat – slik at ikke flere skal sulte. Samtidig er det vel slik at om tilgangen på mat er slik Kirkens Nødhjelp nå hevder - altså at det produseres mat til 5 milliarder mennesker flere en vi er per i dag er i verden – hvorfor får forholdsvis små endringer i de globale avlinger så store prisutslag som de får nå?
Dette er et matmarked som styres mye av tilgang og etterspørsel – og markedene er nå svært turbulente med historisk små lagre av bl.a. korn. Noe er her riv ruskende galt i KNs tallmateriale og slutninger. Det er for enkle slutninger som Kirkens Nødhjelp her slutter seg til – at det hele dreier seg om en fordelingspolitikk som ikke fungerer. Dette er dessverre ikke nye tanker fra noen aktører – og det er tanker som fører tankene våre på avveier fra de løsninger vi må inn på. En tanke vi burde dyrke fremover vil være at I-land inkl Norge burde initiere en storstilt satsning på reskoging i flere regioner verden over!

Det at FN anbefaler I-land om å jobbe for at «alle rike land legger om til et langsommere og mer miljøvennlig landbruk» – betyr ikke at U-land samtidig vil klare en økning i egen produksjon av mat – det kan tvert i mot skape ytterligere problemer for både I og U-land inkl Norge. Men det FN nok tenker på her er at bærekraften også i I-landsproduksjoner av mat har gått for langt i farlig retning mht bruk av pesticider, vannforbruk, skoghogging, økning i inntak av kjøtt, etc – men det må møtes med andre tiltak bl.a. storstilt treplanting for å få på plass økologien i både EU, Kina og USA!

I følge Vårt Land skrives det mer i NTB meldingen: «Rapporten slår fast at det ligger et enormt potensial i vekst i landbruket i fattige land:» Men hvor stort er potensialet reelt sett?

Det er et faktum at:
- En stor prosentandel av mat produsert for lager i U-land tapes pga tap på lager av ulike årsaker som skader av insekter, bakterier og lignende – mye pga
  dårlige lagerfasiliteter.
- Det er et stort problem at i mange U-land at regimene så korrupte at de ikke får fart på matproduksjonen sin og også at mye cash crops aldri genererer
  penger til dem som skulle ha pengene. Hvordan løser Kirkens Nødhjelp slik korrupsjon?
- Det drives mange steder i verden en rovdrift på landenes skogkapital inkl i mange I-land – dette underminerer bærekraften i økologien.
- Mange U-land (og I-land!) har ikke tilgang på nok næring og vann for å drive en god matproduksjon.
- De internasjonale lagre av korn etc er så lave at verden står på randen av en langt verre sult en den som vi har. Det er omkring 1 milliard som sulter, men
  potensialet er dessverre langt høyere med svært små svingninger i tilgangen på bl.a. annet korn. Fattigdom er hovedproblemet skriver Kirkens Nødhjelp –
  men det er kun en delsannhet.
- Sannheten er at produksjonsapparatet mange steder i verden overhode ikke fungerer og samtidig er det ressursmangel på noe så elementært viktig som
  vann, men også skogkapital – en kapital som er så viktig for hele den økologiske balansen i Skaperverket.

Kirkens Nødhjelp burde snarest kontakte den jord- og landbruksfaglige ekspertisen som sitter i Israel. Israelerne har mye av den kompetansen som vi finner i Bibelen om bl.a. hvordan økologien tas vare på – og de sitter med erfaringen for hvordan reskoging gjennomføres med god effekt på bl.a. nedbørsbildet, hvordan saltbitterjord kan føres tilbake til produksjonsarealer etc.
Kirkens Nødhjelps fagfolk kan begynne med å lese denne korte innføringen i dette viktige temaet som finnes her: Ecology in the Bible
Eller kjører de bare videre med helt andre agendaer en å redde mennesker? Det er lov å spørre om man overser bl.a. kontakten til det beste fagmiljøet i verden, i Israel.

Her er mer informasjon den globale matsituasjonen:
- Verden er i matkriser av dimensjoner, og vi står kanskje foran en i Norge