Økonomifordeler i EU – evt. tap av folkestyret?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.01.12

 

Igjen og igjen hører en hvilke store økonomiske fordeler EØS-avtalen har hatt og har for Norge og hvor viktig det ville være for oss å få fullt EU-medlemskap og medbestemmelsesrett. Det første er innlysende feil og antagelig også det andre som kunne vært ordnet med en frihandelsavtale.

Det sentrale spørsmål er imidlertid:

selger vi oss selv og vårt  menneskesyn og frihet for økonomiske fordeler?

 

Man sammenligner og setter opp i mot hverandre totalt ikke-sammenlignbare verdier.

Man selger hverken seg selv eller nasjonens selvbestemmelsesrett og frihet for penger. Det er gammel kristenrett og bør være under ethvert anstendig menneskes holdning å finne på. Og det synes tydeligvis ikke store deler av folket vårt i dag, men makteliten på Stortinget synes å helle til slike tanker. Bl.a. skremte Gro Harlem Brundtland med den berømmelige svenskegrensa som kunne bli en handledisk for Ola Nordmann om vi ikke fikk EØS-avtalen

 

Norges Gr.l. § sier klart og greit:

”§ 1. Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk. og

§ 2. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales.”

 

Så har man den nyinnførte Gr.l. § 93 som sier:

”For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede.” (uth av red)

Etter denne § er ikke Norge lenger: et ”-frit, uafhængigt og udeleligt Rige.” Vi har overført en god del av styringsmakta til krefter i utlandet og på feil basis.

 

Dette bryter med Gr.l. § 1 og § 2 og den bibelske nasjonalstatstenkning for øvrig med flere andre §§ i Gr.l. bl.a. at man innfører lover og regler som undergraver den protestantisk baserte lovgivning med lover fra det katolskbaserte EU fra Romatraktaten. Dette igjen undergraver vårt folkestyre og innfører på nytt feudalstyret i Europa og et betydelig demokratisk underskudd. Vi ser det i omlegging av styringssystemet i Norge, EU-direktivene m.m.

Dette er lite fremme i debatten, men er det viktigste i den, og også det farligste. For denne ideologiske basis er det som på sikt vil forandre det norske samfunn totalt med helt andre verdier.

 

I tillegg til dette kraftige Gr.l.`s avvik har vi forandringen av den administrative lov: Ny kommunelov – hvor venstremannen Torstein Slungård for mange år siden sa at man ”forvekslet mer lokalt selvstyre, med opphevet lokalt folkestyre”. Det har vi skrevet grundig, om før og viser hvordan vi både utenriks og innenriks bygger om Norge til å bli en feudalstat med ødelagt frihet og selvstendighet – helt ned på kommune- og individplanet.

 

Norges kommentar Avis har tatt opp denne fundamentale grunnstrømmen i utviklingen i flere artikler, men få synes å ha fått med seg at Norges lange historiske kraft på bibelsk basis har ”talt Roma midt i mot” i vår lange historie. (Kong Sverre/Bjørnson) Den som vil studere dette grundigere anbefales å søke opp ”Moskva Rom. 14 epistler om - - - ” av Olav Valen-Senstad på Google. Han advarte allerede i 1952 på det sterkest mot ideologiene fra Moskva i staten og Roma med religion/ statsinnflytelse og påpekte vår solide arv fra Worms for kirke og RETTSstat.