Øke avlingen av norsk korn – hvordan?

 

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.09.12

 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har bedt ti spesialister på kornproduksjon om råd for hvordan øke norsk kornproduksjon. Ekspertgruppa skal levere sine anbefalinger 1. februar neste år.

 

Det er prisverdig at et slikt initiativ tas av Vedum og vi skulle hatt flere slike fremover på mange områder for eksempel «Hvordan raskt sette i stand igjen nasjonal beredskapslagring av mat?». Det er alvorlige fremtid scenarier mht mattilgang globalt og dermed nasjonalt for Norge.

 

Det er ikke sikkert en ekspertgruppe burde trenge et halv år på sine konklusjoner og jeg vil anta, ut i fra flere av de navnene som er med i gruppen, så står løsningene relativt klart for dem. Disse få punktene bør være gode nok for å komme godt i gang.

 

1. Store deler av Regjering og Storting bør slutte å regelrett mobbe bondenæringa, men ta den kraftig i
    forsvar pga den nasjonale viktighet den har. Dette ville også sette de rette rammer rundt den årlige

    forhandlingsrunden mht Jordbruksavtalen. Og økt rekrutering til næringa kan også påregnes.

2. Prisen på råvaren må opp. I dag er prisen kunstig lav. Prisoppgang øker normalt innsatsen
    for å få opp avlingene.
3. Jordsmonnet bør vernes for tunge landbruksmaskiner som gir jordpakking og dermed
    reduserte vekstforhold for kornet.

4. Betydelig mer kornjord må få nye grøfter, enten helt eller delvis (inkl grøftespyling). Det
    må antageligvis også grøftes tettere pga større nedbørstopper de siste åra. Dette må regnes
    som et nasjonalt etterslep i statlig regi. Det er også ett etterslep på tilførsel av kalk.

5. Bedre vekstskifte. Gras har for eksempel alltid vært bra i et vekstskifte. En mulighet, som vil

    virke inndirekte positivt på kornavlinger, er økt grovfòrproduksjon – produseres det for mye

    melk kan denne betales som konsummelk og sendes utenlands som tørrmelk.
6. > 90 % av matprodusenter har tilleggsjobb til gården. Tilegnelse av økt kompetanse for å dyrke korn
    krever tid og et  medlemskap i en lokal Landbruksrådgiving vil kunne øke kompetansen for å dyrke korn.

7. I følge Jord og Landskap har Norge mulighet for å dyrke opp ca 6 millioner daa – regner
    man med myrjord økes dette betraktelig.

 

 

Flere av punktene over vil kreve et større antall medhjelpere/rådgivere en jordbruket besitter i dag og også et
ideologisk regimeskifte. Mer om det kan du leser i linken under – se punkt 2 side 6:
Feilforvalter vi vårt eksistensgrunnlag? Hva gjør vi nå?

 

 

******************

 

 

Punkt 2 er gjengitt under i sin helhet.

 

«2. Hva gjør vi nå - var slutten på mitt tema:

Om forvaltningen og naturressursene svikter, går det galt. Derfor noen

stikkord: Forstå alvoret og spre det - noe vi ikke har vært flinke nok

til, gjenreisning av lovverk og adm., respekt for bonden i praksis, hans

eiendoms- og forvaltningsrett, hjelp til planlegging og investeringer

og skikkelig drift samt gjenreisning av kornlagrene våre.

Ikke først og fremst for bondens skyld – men for vår felles

framtids skyld.

 

Per Borten åpnet Landbruksdagene i Trøndelag i 1988 med å sitere en

kronikk i Vårt Land som sa følgende: ”Her etterlyses perspektiv i

landbruksdebatten. Før eller siden tvinges vi inn i det totale

ressursregnskap.” Nå nærmer vi oss raskt – det er alvoret!

Uten forståelsen av Norges manglende beredskap og at situasjon

blir oppfattet med det nødvendige alvor – snur ingenting.

Selvsagt kan en bli titulert som dommedagsprofet - som Grue gjorde

det med M. Norderhaug fra WWInst på et stormøte på Ås for noen år

siden. Jeg tillot meg da å informere Departementsråden om at han vel

visste at dommedagsprofetene i GT fikk rett. Vår første oppgave blir

derfor å sette landbruket med alle ressurser, produksjon osv. inn i en

nasjonal og global forståelse gjennom media, foredrag osv. som nå

både WWInst har gjort lenge, også Smedshaug nå og flere andre

inklusive Lundteigen har gjort en innsats med lenge. Gi ikke opp! (sir

W.C)

 

Det rådende syn som må torpederes, er nemlig hva en sentral

byråkrat ytret til meg for noen år siden. Vi kom inn på beredskap. Da

kom det: EU er så sterkt at ingen våger å angripe dem og de har

nok mat! Bare på bais av en adekvat forståelse av alvoret for mat og

råstoffer til folket - kan en gjenreisning av lovverk, adm., respekt for

bonden og hans fundamentale gjerning og hans Gr.l. festede rett til

med frihet å forvalte sine ressurser på en produktiv måte. (§ 101 og

§ 105)

Nasjonalstaten. Dens lovverk og beredskap og sikkerhet er sterkt

svekket til fordel for internasjonalisering på mange områder.

Lokalt og regionalt kan vi gjøre en del og forberede oss med de

ressurser som vi har til disposisjon. Vi kan jo starte med å ta vare på

oss selv - ordne med et rullerende hjemmelager av mat: Vi har jo både

bil- og brannforsikring – og når staten ikke sikrer kornlager, må vi

bruke bondevettet selv. Saudi-Arabia bygger nå kornlager som vi

hadde det før Øyangen sanerte vårt for 1 milliard i 1991. FN melder

topp topp kornpriser og frykter hamstring.

Kommunene kan gjeninnføre landbruksnemndene så bonden får

politisk makt og styring av ressursene, samt styrke landsbrukskontorene

og kanskje finne midler til å støtte grøfting og nydyrking.

I all fall såpass at en viser at en setter pris på bonden!

Grunnleggende er grøftetilstanden på garden, mer ny jord må til

og opparbeidelse av utmarksbeiter som skaffer mange og billige

forenheter. Kommunene og fylkesmannens landbruksavdeling kan

gjøre en innsats med å kjempe maksimalt på bøndenes side og

innenfor gjeldende regelverk. Om man ikke finner de store summer

– kan en innføre noen tilskott, gi gratis planlegging og stille opp

skikkelig for bonden i de store rammeplanene og ikke minst i

rovdyrkampen i kampen om utmarksbeitene. Så behøver en

selvsagt ikke gå med på alle sentrale innspill som reduserer bondens

forvaltningsrett over sin egen eiendom, men vise til Gr.l. § 105!

 

I drifta gjelder ikke minst ”Kutt kraftfòr og ikke bønder” som jeg

skrev for mange år siden. En studiekamerat av meg - leder for en avd.

i NILF-påviste like god netto og mange andre fordeler med kraftfòr

ca. 20% og nok godt grovfòr i mjølkeproduksjonen. (Ga reduserte

kostnader, bedre helse, mindre presse på kvoter og bedre netto)Siden

Norge først og fremst er et grovforproduserende land (60%) – bør

drøvtrygger-vomma prioriteres i all utbygging med riktige mengder

kraftfòr. Det bør gjenspeile seg i kostholdsrådene også.

Interessant er det i denne sammenheng å legge merke til begge at

landbrukdir. i Trøndelag signaliserte direkte mistillit til Landbruksdep

når det gjaldt uredningen av landbruket fram mot ny Landbruksmelding.

Det er sterk kost – men nødvendig.

 

Respekt for bonden: Det er samme tenkning vi finner hos

Dostovjeski som aldri ble trett av å minne det russiske folk om at

bonde – krestianin - var avledet av ordet kristen. Vi kaster mat for 8-

10 milliarder – det sier også mye om respektløshet som må bort. Ei

bondekone så jeg svingte inn på bensinstasjonen og ventet på meg. Så

kommer det. Nå har de tømt fjøset. Det verste var ikke økonomien,

men manglende respekt for dem og arbeidet.

 

Avlønning: På den annen side kan ikke bonden lenger la seg avspise

med stadig synkende inntjening som for eks. snaut kr. 30,- i t. i

saueholdet. Men igjen er det kun et betydelig trykk nedenfra i

opinionen som får dem til å innse alvoret, evt mangel og sult som kan

vekke makta til ansvar. Jeg håper det skjer i tide. Det var blokader

som ga oss opptrapping i 1974 – men det var ikke så lenge de var

skremt.

Norges demokrati er et bondedemokrati/forvaltningsordning – det må

igjen være rom for folket på en RETT rettskilde og bondevette – eller

the common sense” som britene setter så høyt. Hvis ikke, går det fort

som Alf Nordhus yndet å definere eksperten: ”En mann som ikke tar

feil i den minste detalj, på sin ville flukt uti de store villfarelser.”

Statsministeren syntes ikke å kunne historien lengre tilbake enn til ca

1903 da de fikk inn sine første 5 representanter. Vårt folks historiske

vandring med merkesteiner er lengre enn som så og viktig å få med

seg om en skal få en klok forvaltning med bærekraft av vårt eksistensgrunnlag.

Og til de som kanskje synes mitt innlegg luktet litt av utopi, avslutter

jeg med ordene fra Kaj Munk – matyren for nasjonal-sosialismens

rovdyrklo: ”Spør aldri, aldri, aldri om det nytter, men om det er

sant.” Takk for oppmerksomheten.»