Kontantstøtte nei med tilbakevirkende kraft – rettsstridig

 

 

Av cand agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.02.12 (Oppdatert 28.02.12)

 

Vårt Land skriver 26.02.12 følgende: «I september vart det kjent at regjeringa fjernar kontantstønad for toåringar frå og med 1. august i år. Mindre kjent er det at endringa har tilbakeverkande kraft for dei som allereie har fått innvilga stønad fram til barnet fyller tre år.»


Dermed har flere foreldre som tidligere har fått et vedtak fra NAV om innvilget kontantstøtte til 3 år, nå fått et nytt brev der det blir satt kontantstøtte stopp ved 2 år.

 

I Grunnlovens § 97 leser vi: "Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft."

Og det må vel kunne sies at andre vedtak (bl.a. i en regjering/departementet) da også må følge dette prinsipp - ellers kan ingen planlegge og en Lov med en tilhørende forskrift er da ikke lenger en Lov – men vi er nærme et kraftig demokratisk underskudd.

 

Et annet viktig poeng:

Denne Kontantstøtten er konkret nedfelt i egen Lov - Lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven): http://www.lovdata.no/all/tl-19980626-041-002.html

Og der leser vi: "§ 2. Vilkår knyttet til barnet
Kontantstøtte ytes for barn mellom 1 og 3 år som er bosatt i riket, og som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes offentlig driftstilskudd for, jf § 7 tredje ledd."

Har Stortinget endret denne paragraf til det regjeringen nå forfekter? I følge § 24 i samme Lov kan regjeringen ved departementet:
"Departementet kan gi forskrifter til gjennomføringen av bestemmelsene i denne loven."
Men kan departementet underminere Lovens § 2? Jeg kan ikke se at dette prinsipielle er drøftet tidligere basert på at Loven klart sier at "Kontantstøtte ytes for barn mellom 1 og 3 år...". Det står ikke ett kan foran ytes hos Lovdata i hvert fall.

Selv om Grunnloven ikke har noen regel om delegasjon av makt fra Stortinget til andre organer, som da gis myndighet til å treffe nærmere bestemmelser, er fullmaktslover svært utbredt i dag. Dette er i dag oftest kjent ved at det er tatt inn en fullmakt i Loven som Kongen (regjeringen) el. et departement kan benytte seg av i forskriftssammenheng. (Det er stilt mange spørsmålstegn opp i gjennom historien ved om ikke Stortinget ved flere anledninger har overskredet sin delegasjon av makt til andre organer.) Kilde: http://snl.no

Her er det da to forhold: Regjeringen har handlet i strid med Loven ved å innskrenke Kontantstøtten til ikke å gjelde 2-3 åringer og når det er gjort kommer neste ulovlighet basert på den første ulovligheten at noen som har mottatt et forvaltningsvedtak fra NAV (kontantstøtte til 3 år) nå får et nytt brev om at tidligere vedtak ikke gjelder allikevel...helt i strid med vanlig forvaltningspraksis - så langt jeg kan se.
I et retts-samfunn vil dette avslaget måtte omgjøres om en sender en klage på å bli fratatt kontantstøtten mellom 2-3 år. Men her bør vel Stortinget også reagere når Regjeringen utøver Lovgivers rolle og ved selvtekt endrer § 2 i "Kontantstøtte loven." Så langt en kan se kan ikke en klage til NAV eller til Sivilombudsmannen kunne ende annerledes en at NAV/Departementet må gi seg. Rent prinsipielt bør en klage først gå til klageinnstansen for det nye vedtaket hos NAV, men der risikerer en å havne inn i en langvarig byråkratisk runddans. Og så vidt en nå ser opplyser den nye utsendingen fra NAV at det er vedtatt en lovendring og at den har tilbakevirkende kraft og det er IKKE
oppgitt mulighet for å klage på vedtaket! Og når man da, så vidt en kan lese, er fratatt retten til å klage - så kan det mest fornuftige være å sende en klage rett til Sivilombudsmannen (siden muligheten for en klage ikke er gitt fra det offentlige!) og se hvordan de vil håndtere denne klare urett. På www.sivilombudsmannen.no kan du enkelt (med få setninger) sende inn en klage om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Enkelt betyr slik: Begrunnelsen for klagen er at en har mottatt et vedtak fra NAV om kontantstøtte frem til 3 år, men nå har fått nytt vedtak om kun frem til 2 år – og dette er i strid med Kontantstøtteloven og vanlig forvaltningspraksis.)

DENNE saken bør få et kraftig etterspill for regjeringen (Ap/Sp/SV) - spesielt nå når også en annen minister, Lysbakken, selv sitter og feilforvalter sitt ansvar og tilsynelatende tildeler penger på tvers av normal forvaltning, men i tråd med noe som ser ut til å være egen marxistisk/sosialistisk ideologi.
En husker med skrekk regjeringssjefens (Jens Stoltenberg) tette kontakt med KGB så sendt som i 1991 – der POT var inne i bildet flere ganger – men å hevde slik totalitær tanke som den KGB bygde sin «moral» på inn i norsk statsforvaltning bør vi sleppe her i landet! Regjeringssjefen bør snarest kontakte sin statsråd for NAV og gi vedkommende beskjed om å gi NAV den korrekte forståelsen av Kontantstøtteloven.

 

Samtidig bør det norske folk ta opp til alvorlig vurdering om det er slike folkevalgte man ønsker seg til å vanstyre landet!?

SANNHETEN skal frigjøre oss – løgnen slavebinder! Menneskerettene er ingen selvfølge i dette landet lenger, men kan raskt repeteres her:

http://kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm