Jordbruket fremover
– hvor og hvordan angripes motstanden mot nasjonal selvforsyning av mat?


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.05.12

 

Innledningsvis skal en nevne at Per Borten - åpnet Landbruksdagene i Trøndelag i 1988 med å sitere en kronikk i Vårt Land som sa følgende: ”Her etterlyses perspektiv i landbruksdebatten. Før eller siden tvinges vi inn i det totale ressursregnskap.” Nå nærmer vi oss raskt – det er alvoret! Uten forståelsen av Norges manglende beredskap og at situasjon blir oppfattet med det nødvendige alvor – snur ingenting.
Vi trenger en mot-kultur som er realitetsorientert! Det er de samme krefter bøndene nå kolliderer med som den 21. mai 2012 planlegger å ødelegge vår Grunnlov – ved å sette inn humanisme som verdibasis i § 2 – og humanisme vet vi hva er – det fører til menneskedyrkelse (er å dyrke skapningen fremfor Skaperen) i ordets verste betydning og fjerner rettsvernet for deg og meg. Den meget kompetente historiker Sverre Steen skriver i verket «Langsomt ble landet vårt eget» at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon.
Men disse folk som nå bekjemper bøndene med de virkemidler de per dags dato tør å bruke, de revolusjonerer også Selve Grunnloven, uten å bry seg om lov og rett. Lovløshet benevnes dette som i den Boken som dannet grunnlaget for oppblomstringen av Norge fra en nasjon i sult til en nasjon av mette munner! Denne boken heter Bibelen og endrer et menneske innvendig slik at de rette prioriteringer igjen blir en nasjon til del!
Nå er vi i den situasjon at matproduksjonen vår angripes på det groveste og Grunnloven likeså! 21. mai 2012 samles bønder i Oslo for å demonstrere mot statens holdning til matproduksjon og samtidig samles folk for å be for Stortingsrepresentantene at den ånd som nå råder må sleppe taket under dagens Grunnlovsarbeid! Så må vi be om at Norge vender om og at hver enkelt ikke er kommet så langt som under Jesaias tid:
Herrens straffedommer over et ulydig folk. Jesaias kap. 3

 

Og videre: Hovedangrepspunktet for bøndene fremover er å få røsket opp i den ideologien som ligger i basis for holdningen fra Staten – en stat som ikke vil prioritere matsikkerhet til Ola og Kari Nordmann, men også dessverre tilsvarende ideologier innad i egne bondeorganisasjonsrekker. Bøndene og deres organisasjoner må slutte å telle femtiøringer og la seg drukne i innsats (involveres på regjeringens premisser) i byråkratiske bannbuller fra Staten, det lammer arbeids- og tenkeevnen totalt. Og en kan være fristet til å sitere general Fleischer som avsluttet sin tale til Kringkastingen fra Tromsø den 17. mai 1940 slik: Det er et langt tungt arbeide foran oss, men vi har lov til å håpe og tro. Gud signe vårt dyre fedreland!

 

Etter bruddet mellom stat og bondeorganisasjonene (før jordbruksforhandlingen var startet) har Stortinget overtatt ansvaret for matsikkerheten til Ola Nordmann. OG EN TYNGRE FORKLARING SKAL FØLGE BRUDDET. Det er også helt avgjørende å få røsket opp i det sosialistiske grumset som mye av Sp er fylt opp av, men mye svik finner du også i KrF m.fl. partier og det er et av de store problemer for Ola Normann – forståelsen av det nasjonale alvoret er borte – politikere og statsråder lever i en boble, men samtidig er de så ideologisk beviste at bønder det vil de ikke ha – ned til 18 000 skal de.

Bonden - går nok en gullalder i møte - men de 4,95 millioner andre menneskene her på berget - de har grunn til å skjelve når statsmakten aktivt og direkte ikke viser ansvar for folkets behov for matsikkerhet og mattrygghet i en verden som allerede sulter og der leveringssikkerheten er syltynt fundert også inn mot Norge som trenger import av hele 60 % av maten vi spiser!

Isteden for at Stortinget har respekt for matsikkerheten (som er sterkt truet av internasjonale mørke skyer!) og mattryggheten til Ola og Kari Nordmann og beholder sin egen selvrespekt krever Lien Aasland på Stortinget for Ap respekt fra bøndene for forhandlingssystemet. Næringskomiteens leder Lien Aasland uttaler til Nationen 19. mai:
«Det tilbudet som Stortinget får til behandling, vil bli vedtatt slik det foreligger. Dette handler om respekt for forhandlingssystemet. Hvis Stortinget forandrer tilbudet, vil andre forhandlingsløsninger i lønnsoppgjørene også kunne settes i spill, sier Lien Aasland.»

Jeg tror vi bare må se i øynene at den tyngre informasjonen fra bøndene må gå direkte til Ola og Kari Nordmann fordi, Stortingspolitikere, statsråder med byråkrater de er relativt ødelagt og vil ikke snu før de møter veggen med tomme kjøleskap - men Ola og Kari Nordmann har jeg enda litt tro på. 

Det er flere saker Ola og Kari Nordmann bør informeres om, noen eksempler nedenfor:

Rovdyrpolitikken:
– som påvirker store næringsinteresser og også såkalt vanlige lønnsmottakere:

Den har sin basis i et natursyn som er fundert i rein darwinisme. Denne ideologi innebærer at mennesket sees på som et dyr (Vårt 5. rovdyr som det står i noen lærebøker i barneskolen!), og har dermed ingen forrang fremfor ulv, jerv og bjørn og selvsagt heller da ikke mht næringsaktivitet for eksempel i inn og utmark – SELV OM Grunnlovens § 105 er helt klar. ”Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen.” Her har man en sak som de fleste kjenner en del til…og dermed kan forstå opinionsmessig.

 

Matvareberedskap:
Ola Nordmann har ca 38 % selvforsyning på kaloribasis. Fortell våre landsmenn om de store utfordringer som ligger på verdens grunnvann, nedbørsbildet etc – matvareforsyningen vår henger i en tynn tråd. Og en kan informere også som under for å plassere ansvar:

«Da skamtilbudet til bøndene ble levert før Jordbruksforhandlingene i 2010, er det blitt fortalt meg at ekspedisjonssjef Leif Forsell på TV uttalte noe slikt som at det ikke var statens oppgave å sørge for lønn til bøndene. De – skal han ha sagt - er jo selvstendig næringsdrivende. Hvis dette er korrekt - undres en om dette er en mann med landbruksutdannelse og forståelse av norsk virkelighet – bl.a. at staten styrer det meste av rammene rundt jordbruket og dermed har ansvar! Og selvsagt har de ansvar for folkets grunnbehov.»

 

Realverdier vs pengeverdier:

List opp enkelt og greit hvilke ressurser Norge besitter og hvor viktige de er! Fisk, rent vann, jord, skog, agronomisk kompetanse, og hvordan dette har vært forvaltet i flere hundre år nettopp av den selveiende bonde - som hadde et ansvar for ikke bare seg selv men for nasjonen - og innbyggerne skjønte det.

Jens Stoltenberg er relativt enkel å argumentere i senk: http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2010/Jens_Stoltenberg_mangler_bakkekontakt-01.01.2010.htm - men hans meningsfeller styrer mye av medieverdenen. Derfor burde NB og NBS kjøre egne innslag på det nett av lokalradioer som er i det ganske land - med fakta informasjon - med ideologisk brodd i! Det vil danne opinion!

 

TV reklame:

De fleste tror at penger løser også mattilgangen bare man har nok av dem.
Hva med en TV reklame der en bonde og en bankmann – i festlig lag - går til samme oppdekkede bord. Når bankmannen skal til å forsyne seg tar bonden tallerkenen hans og legger en 1 000 lapp på den – og sier «sett deg og kos deg med tusenlappen du» så tar jeg meg litt mat fra egen åker.
Mens rulleteksten lyder:
Saudi Arabia har overflod av penger - men i 2013 bygger de ut matvare beredskapen sin til 12 måneder forbruk, fordi de ser at mat snart ikke kan skaffes selv med masse penger! Stortinget avviklet i 2003 norsk matvareberedskap...til 0 måneder...

 

Senterpartiet:

Så vil jeg anbefale å ta bladet fra munnen når det gjelder Sp - de er nå blitt et problem også for landbruket når de radikaliseres over en lav sko – og Norges Bondelag heiet frem den rødgrønne regjeringen før siste valg og hørte ikke på advarsler om å la være. Men en borgerlig regjering blir nok dessverre et alen av samme stykke (det er vel noen nyanser bare i lengden på langpiningen) – derfor informer Ola og Kari Nordmann og kjør derfor en renskåret ideologi på hva som er rett og riktig - da seirer en til slutt! Og saken det gjelder er en av de viktigste i nasjonen Norge!


I 1814 var bondekulturen en viktig premissleverandør til at «Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.» og vi fikk en av de frieste Grunnlover noen gang skapt i en nasjon. Der bør vi raskest mulig tilbake – da oppstår det respekt for de grunnpilarer vår nasjon bygger på bl.a. jordbruket. Det er ikke uten grunn at
i den russiske kultur ble aldri den store forfatteren Dostojevskij lei av å minne folket om at det russiske ord for bonde var: ”krestjanin” avledet av ”Khristianin” – Kristus som den store skaper og livsoppholder."

 

Vi minnes den kristendom og kultur som løftet Norge fra armod og fattigdom til en velstandsnasjon ut over alle grenser. Det kommer godt til uttrykk i Bondesangen (som pryder mang en årsmelding fra Norges Bondelag!) av Jonas Dahl (1848-1919):

”Underlegge eder – jorden” sa Gud.

Ennu alle steder – det er første bud.

Først i plogens spor – åndens grøde gror;

bonden er og var – all kulturens far.”

 

Oppsummert er årsaken til bøndenes problemer nå og Ola Nordmanns problemer kort:
Da vi
”Da vi ble troløse mot himmelen, forrådte vi jorden.” Og de er det mange av i dag. Og skriften sier: «Når dere har mat og klær, så skal dere la dere nøyes.»

 

Det er et langt tungt arbeide foran oss, men vi har lov til å håpe og tro. Gud signe vårt dyre fedreland!