Hvor er FrPs Anders Anundsen fra Larvik?

Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.04.12

Den norske Grunnlov er rett av første rang, lex superior, og dermed overstyrende andre lover som skal være avledet fra selve Grunnloven for å være gyldige. I Norge har vi allikevel flere lover gitt av Stortinget som er uten lovhjemmel (i Grunnloven) og dermed er ugyldige. Vi har også flere fullmaktslover som åpner for sterke totalitære trekk.
Grunnloven er svært viktig i disse u-lovens tider - der Stortinget 21. mai ser ut til å ville fjerne Grunnlovens røtter (i § 2) ned i Naturretten med sin basis i Gud som Skaper alene. Stortinget vil fjerne «evangelisk-luthersk» og sette inn «kristendom og humanisme».
OM § 2 SIER Sverre Steen i verket «Langsomt ble landet vårt eget» at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon.
Den evangelisk-lutherske religion er nemlig åndelig basis for både kirken og staten. (Kilde: Johan I Holm, Grunnloven og naturretten) Og Gr.l. er i dag en garantist for at Staten ikke blir til redsel for sine innbyggere. Den rette øvrighet kjennes på at den ikke er til redsel for den gode gjerning, men for den onde gjerning. (Romerbrevet13,3).
Vi står i en skjebnetid for nasjonen Norge. De færreste ser det. Det har foregått en radikalisering av nasjonens lover i mer en 30 år – med bl.a. lover som har ført oss inn i folkesynder som omtales med stort alvor i Bibelen. Det er lovverk omkring partnerskap, fosterdrap, skilsmisse/gjengifte og et sterkt praktisert Israelhat ikledd et betydelig rasehat.


Stortingets
Kontroll- og konstitusjonskomite, som ledes av Anundsen, skal bl.a. behandle saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, dvs. i saker som kan resultere i riksrett (Gr.l. § 86) mot medlemmer i Regjering, Høyesterett el. Storting. Slike saker burde det være flust av for tiden (j.fr. fjerning av § 2 med et direkte brudd på Gr.l. § 112) også fra hans kolleger!

Når startet sist et møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen sin samling med «Gud signe vårt dyre Fedreland» alle 7 vers ved oppstart av sine samlinger. - jeg tenker medlemmene ikke har tenkt tanken engang. Det må føles trist å sitte og gjøre en jobb daglig som ingen i fremtiden vil takke en for, men tvert i mot gjengis i historiebøkene som et arbeid som destabiliserte nasjonen. Hvorfor orker slike folk å feire 17. mai – når de ikke liker Grunnlovens basis som skulle gi landet frihet og en god rettsorden - men som man da aktivt går inn for å ødelegge ved et forventet Stortingsvedtak den 21. mai 2012. Få løfter en finger inkl. Anundsen som i kraft av sin stilling, i Kontroll og konstitusjonskomiteen, burde være den første til å se dette! Han har også en master i Rettsvitenskap (jus) fra UiO – men deltar nå aktivt med å fjerne Rettsgrunnlaget i Grunnloven som konstituerer Stortinget, sammen med et såkalt kristelig folkeparti. Arbeiderpartiet, SV m.fl. tenker ikke i nasjonalstaten (nasjoner), de er internasjonalister/globalister så der fra venter man aktive forsøk på ta livet av nasjonalstaten – men de skulle vært stoppet ved Riksrett de også.

 

I Salme 10 kan vi lese: ”For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham. Den ugudelige sier i sitt overmot: Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud, det er alle hans tanker.” Ivar Aasen sier det så treffende: ”Vesle vitet strekk ikkje til ei tru må stydja oppunder”.

Så kjenner vi alle til vår nasjonale sang- og salmeskatt for å nevne to vers som viser vår nære historie!: ”Vårt heimland lenge i myrker låg, og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud du i nåde til oss såg, Din kjærleik oss ikkje gløymde; Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.” og ” Norske mand i hus og hytte, tak din store gud! Landet vilde han beskytte, skjønt det mørkt så ud. Alt, hva fædrene har kjæmpet, mødrene har grædt, har den Herre stille læmpet, så vi vandt vor ret.

Ja, det er ikke tvil om vi leser historien – at vi er spart for mye i Norge de siste 200 år – med å legge tøyler på humanismens ødeleggende ego. Og ha vårt Fundament basert på Naturretten med dets Gudgitte opphav som totalt kolliderer med rettspositivismens basis humanismen og dens bror Darwinismen som vi i disse dager ser brettet ut det ideologiske resultatet av i en større norsk rettsal. Etter Retten kommer Uretten, vi prøvde det i 1940-1945 – men hvorfor styrer vi inn i slike Retts-løse tider igjen? Vår eneste redning er igjen: «Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.”»