Hele Bibelen Guds Ord – eller?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.04.12

 

Til stadighet hører og leser en at folk hevder i for eks. skapelsesdebatten, debatten om Bibel og Grunnlov og en rekke andre debatter, at Bibelen
kan ikke leses bokstavelig, for den er sammensatt av en masse opplysninger som må være menneske-skapt og noe selvsagt Guds inspirert Ord.

Da minnes jeg en debatt som foregikk i et luthersk tidsskrift mellom I P Seierstad og Carl Fr. Wisløff. Wisløff hevdet i tråd med Bibelens
selvvitnesbyrd at hele Skriften var Guds Ord og stilte følgende to spørsmål til Seierstad:

 

1.      Hvis Bibelen er både Guds Ord og menneskeord – hvor går så grensen?

2.      Og videre: Hvem setter den grensen?

 

Som bekjent har vi ingen paver til å avgjøre slike spørsmål i den evangelisk-lutherske sammenheng. Her gjelder ”Ordet alene”. Derfor er det enste sikre ståsted for liv og salighet å tro at den ”hele Skrift er innblest av Gud” (se nedenfor 2. Tim. 3, 16). Dermed avviser en all vranglære som vil oppnevne ”vår formørkede forstand” til pave og dommer over Skriften. Å opphøye den falne menneskeforstand til pave og dommer i hvor grensen går mellom menneskelige og Guddommelige Ord i Skriften er livsfarlig.

Herrens advarsler mot å endre den minste del av det åpenbarte Ord – og lære andre dette - i tillit til menneskeforstand og ikke Ordet alene, burde få enhver til å skjelve innfor de Ord i Skriften en da får imot seg.

 

Velsignet påske i tillit til Den hele Skrift innblest av Gud!

 

 

**************

2. Timoteus 3

Paulus forutsier at imot verdens ende skal ugudelig vesen ta overhånd blandt menneskene, 1-9, og formaner Timoteus til å vende seg
fra dem som allerede nu driver sådant vesen. Han minner ham om den gode begynnelse han har gjort på Guds vei, og formaner ham
til å holde fast ved den evangeliske lære, som er så sikkert grunnet i de hellige skrifter, 10-17.

1 Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,

3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,

4 svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud,

5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende deg fra.

6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster

7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.

9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

10 Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,

11 mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte meg i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd  
    meg ut av dem alle sammen.

12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

14 Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av,

15 og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

17 for at det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.