- Haakonsens foredrag var viktig

 

Intervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes – februar 2012


- Vi kan ikke akseptere at hele saken sporer av ved at media og politiske motstandere roter til Haakonsen foredrag og debatterer ut fra dette selv om talen hadde enkelte mangler. Det sier Jørgen Høgetveit.


Høgetveit har tidligere vært varamann til Stortinget fra KrF, mange år i kommunestyret og nå sekretær i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.


Høgetveit synes debatten etter foredraget har blitt lite bibel- og faktaorientert.


Det er kanskje forståelig i en så sår og betent sak iblandet mye ideologi og politikk. Desto større grunn er det å prøve å få en rolig bibelsk samtale om saken om det er mulig, sier Høgetveit.


I Bibelen ser vi hvordan det har gått med folk og land som har vendt seg bort fra Gud og mistet Guds velsignelse. Flere ganger skjedde dette med Israelfolket. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra. Hvordan ser du på dette at vi som folk og land nå vender oss bort fra Gud?

- En rekke teologer hevder at vi lever i den nye pakt – nådepakten. Det er rett nok, men Gud er den samme i alle paktene. Jesus sier bl.a. at: ”De som tror på Ham, blir ikke dømt, den som ikke tror er allerede dømt.-” men fortsetter ”Og dette er dommen at lyset er kommet til verden og menneskene elsket mørket fremfor lyset; - -” Og dommen var Jesus klar over utenfor Jerusalem som jeg nevner senere. Les også Rom 1, 18 m.fl.: ”For Guds vrede åpenbares over all ugudelighet - - ” med voldsomme konsekvenser om man ikke omvender seg men fortsetter på avveiene. Det kunne vært mangt mer å si om dom gjennom økonomi, rovdyr, pest og krig som Bibelen og Hans Nielsen Hauge forkynte, men det er det ikke plass for her. Angrep på Israel vitner både GT, NT og historien er farlig for en nasjon. Selv opplevde jeg at Etiopia i 1974 – da de hadde hivd ut jødene under oljeboikotten – gikk inn i store katastrofer av tørke, hunger og krig, noe som bl.a. ble årsaken til at de etiopiske jøder fikk komme hjem til Israel etter tusener av år i eksil! (Les P.A. Bredvei i ”Etiopia i Bibelen”) Det sies mye om det skjulte i Gud – igjen riktig – men Bibelen er også Guds åpenbaring om det Han vil vi skal vite – og da får vi i alle fall ta med oss det.

 

I sin tale på KrF-møtet i Sarpsborg fokuserte taler Per Haakonsen på Israel opp gjennom tiden og at vi som folk og land blant annet ikke må svikte Israel slik at vi kan miste Guds velsignelse. Hvordan ser du på denne argumentasjonen?

- Bibelen har en rekke utsagn om sammenhengen mellom folkesynder som vokser til at et land synder ved å lage u-lover som øder landet. Gud er den samme i GT og NT, det kommer en ikke bort fra. Og Gud er nådig i et punkt: Jesus Kristus og rettferdiggjørelsen i Han. Utenom Han er Gud en fortærende ild i mot all urettferdighet og synd. Når syndemålet er fullt for en nasjon, kan vi vanskelig vite – men vi har en rekke paralleller i Bibelen som er gitt oss til lærdom og advarsler. I NT står Jesus utenfor Jerusalem og gråter og sier: Visste du enn på denne din dag hva som tjener til din fred,- - -. Dommen kom 70 år senere. I disse spørsmål har jeg mye mer tiltro til det gamle lekfolk og bl.a. de teologene Haakonsen støtter seg til som C. Fr. Wisløff og Øyvind Andersen, enn dagens teologer som både oversetter Bibelen galt og legger den ut på en verre og verre måte. Les fedrene! Hebr. 13 sier vi skal gi akt på utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro!


Hvordan ser du på at noen nå presser Inger Marit Sverresen ut som leder for Sarpsborg KrF - på grunn av talen til Per Haakonsen?

- Det er jo merkelig at en lokallagsformann i KrF som har arrangert et møte og gitt talerstolen til en innbudt taler i ytringsfrihetens navn, skal bli belemret for alt han sier eller ikke sier. Til og med avtvinges sitt syn på talen. Ytringsfrihet er noe man trenger i en fri nasjon for å si det folk ikke liker å høre, selv om dette kanskje var noe vel nært og betent ennå.

Hva vil du nå si til partiledelsen i KrF?

Kort sagt burde Hareide tidd stille - eller bedre - på Holocaustdagen bedt jødene om unnskyldning – som Stoltenberg gjorde - enn å stå på stormøtet i Bergen og utbasunere at han hadde mottatt ”unnskyld” fra Sarpsborg. Mangel på politisk og kristen dømmekraft, spør du meg.


Hva med signalene fra Jørgen Løvland og Ludvig Hope?

- Dette var beleste og kloke lekfolk som hadde enorm betydning for nasjonen da den ble gjenreist på ”evangelisk-luthersk” grunnlovsgrunn. Løvland som vår store fredsmekler i Karlstad, første utenriksminister og statsminister i det verdslige regiment – og Hope som kanskje den største lekforkynner etter H. N. Hauge. Begge store folkeoppbyggere i hvert sitt regiment. Ved krigsutbruddet i 1914 utbryter Løvland: ”Gud hjelpe dei hev mist vitet og Vår Herre.” Hope sa ved krigsutbruddet i 1940 i ”Misjonen i storm” sitert fra Utsyn 5. mai: ”Stormen kom over oss like so fort som uventa. Me har ned gjennom tidene vant oss til og sjå alle slike store ulukker langt borte, og so tenkte me at Gud ville nok spara oss ogso denne gongen. Me var so få og so små, i ytste enden av verda, me ville nok sleppe det verste. Kanskje me kristne rekna for mykje med vår kristendom og vårt arbeid i Guds rike. Men ulukka kom hard og tung. Land og folk frå ytste havskjer til grensa blør og døyr under bly og bomber. Ogso me er komne under domen og me må sikkert rekna med at straffa vert hard og lang.” Tygg litt på disse utsagnene!


Fedrelandssalmen sier «Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja...» Har dette relevans i striden om Sarpsborg KrF?

- ”Tryggja, ja hva da mot? Selvsagt dom, krig og katastrofer. Generelt har jeg mye mer tiltro til fedrenes – inklusiv Blix`s - forståelse av Skriften og deres formfullendte formuleringer enn hva teologer og politikere i dagens avkristnede, tilpasningsdyktige og redde Norge har. Når en ser dagens faneflukt fra Bibelen, Grunnloven og Kongemakten som fedrene holdt fast ved – da trengs det noen skarpe røster i det offentlige rom for å avverge de tunge tider som stiger opp over den historiske horisont. Jesus refset datidens teologer fordi de var værprofeter (biskoper og klimapolitikk), men tidens tegn hadde de ikke noe greie på.


Er det noe som mangler i foredraget til Per Haakonsen?

- Ja, jeg merket meg tidlig at kildene for hans kritikk av kristenfolk var noe ensidig orientert ut fra kirke- og Indremisjonen og teologenes syn. Det var stort sett riktig nok. Men store deler av det mer konservative lekfolk og flere av teologene de lot seg orientere av, var folk med et annet syn. De var lite nevnt. En kjernesak er det C. Fr. Wisløff skriver i N. Kirkehistorie III: ”Etter forslag fra Berggrav sløyfet man det - - - Valen-Sendstad skrev om jødene” i ”Kirkens Grunn”. Berggrav mente det ”Siden ville bli anledning til å tale om behandlingen av jødene.” Da Kirkens forsvarsskriv om jødene endelig kom – var det for sent. Men lekfolkets talsmann tok til orde i rette tid mot nazimakten!

 

Luthersk sterke ordbruk mot jøde- og bondeopprøret er det flere gode jødevenner enn meg som mener var kraftsalver mot OPPRØR og ikke antisemittisme som hverken han eller Hans Nielsen Hauge (Norges Luther) aksepterte. Sverdet skulle ligge i øvrighetens hender – ikke hverken hos jøder, bønder eller Breivik for den del. Opprørets (revolusjonens-) barn har alltid spist hverandre heter et gammelt ordtak, og det skjer i dag også. De kan ikke skape fred!

Argumentasjonen om Gr.l. § 2 er som man ofte hører det – for enkel. Haugianerne var absolutt til stede på Eidsvoll i 1814 og var en fundamental faktor for å få gjennom Norges Frihetsbrev – som lekmannshøvdinger som O.G. Ueland bygde det norske samfunn videre på. En kan ikke uten videre gi dem skylda for jødeparagrafen i Gr.l. § 2. Den var en klar videreføring av lovene gitt av danskene i Danmark/ Norge. Derfor heter det også i ”§ 2 ”FREMDELES”: ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget”. Her bør en forske videre på hva det var i Danmark som skapte den loven.


Jeg kan ikke gå inn på flere pkt her, men jeg bruker spalteplass på dette for jeg anser det for farlig nettopp i kampen for Israel og jødene og Grunnloven at en gjennom en noe unyansert kritikk av Luther, Grunnloven og det kristne lekfolket, kan svekke de som både før og nå har kjempet mot denne ondskapen så langt man maktet, noen med livet som innsats.