Breiviksaken dør visst aldri – nå barndommen

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.10.12

 

Taushet om ideologikampen til Breivik

Saken om massemorderen av Ap-folk i Regjeringsbygget og på Utøya synes ingen ende å ta. Masse artikler, ekspertuttalelser både før og etter en uendelig lang rettssak. Og nå er det kommet en hel bok om hans barndom og oppvekst av Aage Borchgrevink. Det som imidlertid slår meg, er at nesten ingen våger å begi seg inn på Breiviks egen begrunnelse: Den ideologien som har ført til massemord på våre etterkommere, tilsvarende åpning for innvandring av folk fra alle slags kulturer, avguder og verdier. Og så lenge man ikke våger det – blir det meste etter min mening bortforklaringer som dekker over sannheten og de viktigste realitetene. Og det er farlig. Minst like farlig som at i enhver krig er det ”sannheten som er det første offeret.”


Skisserte utvikling utvikles bevisst politisk av Ap og SV med en nedhogging av vår kristne kultur bygget på Bibel og Grunnlov – og utvikling av en fler religiøs og flerkulturell kultur. Altså en kulturrevolusjon og en frafallskultur. Særlig uttalt er det i Oslo hvor Breivik vokste opp og ble plaget av det. Underlig er det at nevnte bokforfatter ikke nevner at det er nettopp den ideologi som har skapt skilsmissekulturen Breivik ble utsatt for i barndommen han skriver om, som kanskje var en medvirkende årsak til Breiviks utvikling. Nei, man skygger unna ideologiens farlige makt, for den vil man arbeide videre på. Det har man gjort siden Frankfurthskolens kulturrevolusjon fikk innpass i Norge ved n.form. i Ap. Edvard Bull i 1923.

 

Hva skjønte Breivik?

Breivik er for så vidt ikke alene i å ha observert dette og kildene til det i Frankfurthskolens kulturrevolusjonære filosofer har gjennomført i Norge ved hjelp av 68-etterne. Ledende filosofer både i England og USA har forstått det, og skrevet om det. Roy Vega i Trondheim gjør det samme og bekjemper det med lovlige midler fra Stiklestad hvor radikalismen med Stålsett i spissen prøver å gjøre om det nasjonale senter til et multisenter med PLO-dronning og imamen som brekkstang!
Også tidligere sentralbanksjef Skånland uttaler seg om deler av saken på kronikkplass i Aft. i 2001 i ”De barna vi må savne”. Han påpeker at arbeidskraftsmessig og realøkonomisk får temaet alvorlige konsekvenser for Norge, men - sier han – de kulturelle sider av saken er kanskje viktigere,

men det er utenfor hans kompetanseområde. Men kulturen innføres og reaksjonen kommer.

 

Kompendiet til Breivik fra s. 11 til 37 vitner om at han har innsett en god del av konsekvensene av ideologiens angrep. Han er tydeligvis en ressurssterk person av – ikke minst en ressurssterk far - som var en høytstående diplomat for U.D. Den vanvittige feilen han gjorde, var å tro han kunne løse problemene som Ap og SV skapte ved å vende seg tilbake til en høyst voldelig historisk fortid, identifisere seg med den – og ta dens midler i bruk.

Men for så vidt kan flere dele skylda med han i den sak. Det er lite man har hørt fra teologisk hold om nasjonalstaten og toregimentslæren som klart og tydelig sier at maktens sverd tilhører myndighetene, ikke enkeltpersoner – uten i rent personlig nødvergerett. Hadde han fått med seg det som liberal teologi har kraftig avsvekket, hadde vi kanskje unngått massakren. Hadde de ledende i kirke og menighet – med kraft talt mot den kurs myndighetene styrte Norge inn på i strid med Bibel og Grunnlov, hadde det vært nok et viktig bidrag til å hindre ugjerningen. Men dette våget man heller ikke.

 

Breiviks kamp og mottrekk

Så ble han overlatt til seg selv med sine observasjoner og alenekamp – kanskje med et ekstra sårbart, følsomt sinn fra barndommens svik og med ekstra evne, kapasitet til å registrere de større svik mot familien, hjemmet og nasjonalstaten og fremtiden som han så utvikle seg – og for så vidt fikk bekreftet gjennom flere aktive samfunnsdebattanter ikke minst. Mange av disse som Ap jakter på i sitt ”åpne og demokratiske” samfunn! Han kjente det igjen. Han hadde også opplevd en rekke onde provokasjoner mot seg og ungdomsgenerasjonen i Oslo som han tolket inn i det større bildet han dannet seg. Oslo byrett skrev for en tid tilbake at oppvekstmiljøet i Oslo var ødelagt!

 

Nok en merkelig – men derfor ikke desto mindre sann bekreftelse – fikk han i det totale svik i beredskapen som denne ”eliten” gjorde seg skyld i – og det endog mot sine egne. Det bekreftet jo Gjørvkomiteèns rapport. Underlig nok finner man igjen det sammen sviket oppover i hele samfunnsutviklingen fra fosteret, ”det første riket” familien og opp til ”det nasjonale riket” hvor man nå raserer Grunnlov, angriper kongedømmet, kristenfolket, forsvar og landbruk med nasjonens matforsyning. Samtidig brukte man import fra andre kulturer for å kompensere for fosterdrapene og til å ”tynne ut” evangelisk-luthersk tro – som E. Bull var så hatsk mot. Alt sammen har sin rot ned i den onde ideologien som har utviklet det – og vårt kristenfolk som ikke maktet å være ”lys og salt” i. Her skulle vi med åndsmakt og i Sannhet stått opp imot forførelsens ondskap og avguderi og som ville rasere alt fedrene bygde opp gjennom det nittende århundre og langt inn i det tyvende. Det ble ikke gjort. Profetene gjorde det, Luther gjorde det, H. N. Hauge gjordet det, men ikke vi!

 

Konklusjon

Det man altså kan slå fast er følgende. Fremdeles er det liten evne og vilje i de fleste leirer til virkelig å ta Breivik på alvor og forstå bakgrunnen for hans forferdelige løsninger på en meget alvorlig samfunnsutvikling. Det er ikke vilje til å ta inn over seg den rette kritikk og anklage som med rimelig grunn retter seg både mot det politiske miljø – særlig det radikale og dens ideologi, men også i betydelig grad mot det åndelige regiment som har sklidd med og ikke stått fast på Sannhets grunn og talt den ”gale kusken” midt i mot som presteskapet og lekmannsorganisasjonene gjorde i møte med nasjonalsosialismen i 1942 med ”Kirkens Grunn”. Hadde man det gjort – kunne man kanskje unngått dette ufattelige som skjedde 22. juli i det lille og stille Norge – i landets hovedstad hvor det meste av dette har sine røtter og utspiller seg. Slik jeg ser det, er dette en langt bedre forklaring på den uhyggelige hendelsen en fredelig sommerdag i Norge enn de fleste unna manøvreringer man har foretatt og sikkert vil fortsette med for å unngå å se Sannheten rett i hvitøyet og bli hjulpet.