Anders Behring Breivik en sosialdarwinist


Av
Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.04.12

Anders Behring Breivik har i sitt manifest (Se kilde Jerry Bergman nedenfor) vist en betydelig interesse for sosialdarwinismen og eugenikken.
Fra no.wikipedia.org leser vi: «Eugenikk er det samme som «arvehygiene», dvs læren om god avl eller hvordan en befolkning kan «forbedres» arvemessig. Eugenikk innebærer f.eks. avl av mennesker med gode egenskaper eller forutsetninger. Betegnelsen eugenikk kommer av gresk eu- (= god) og genes (= fødsel), og kan oversettes med «av god fødsel». Ordet ble først brukt av den engelske naturviteren Francis Galton i 1882. Det skilles mellom «positiv eugenikk», som oppmuntrer til flere barn fra personer med antatt heldige egenskaper, mens «negativ eugenikk» vil hindre personer med antatt uheldige egenskaper i å få barn.»

I Norge hadde vi en rasehygieniker, Halfdan Bryn fra Skien, som også bidro i stort monn med si rasetenkning til tyske raseideologier før 2. verdenskrig, ideologer som var sentrale i Tyskland under selve krigen, bl.a. Hans F. K. Gynther. Norge har altså en svært lite hyggelig historie på dette området. Leser du denne artikkelen Halfdan Bryn fra Norge inspirerte tysk rasetanke. - så ser en hvor ideologier løsrevet fra Gud som Skaper av alle mennesker fører hen. Drapene og ødeleggelsene på Utøya og i regjeringskvartalet har sin ideologiske basis de også.
Vi ser også mye av den samme tankegangen mht overmennesker hos Knut Hamsun slik du kan lese det her: Hamsun, Nobelprisvinner og dyrker av tysk kultur.

Gjennom en 6 siders artikkel av Jerry Bergman med tittel «Anders Breivik—Social Darwinism leads to mass murder» i Journal of Creation (Volume 26, Utgave 1, April 2012, s 48-53)…dokumenteres det grundig (med henvisninger til Breiviks 1 500 siders manifest) at Breiviks ideologiske forankring er i ideologier som bygger på sosialdarwinismen. Og Breivik er dypt opptatt også av den ariske rase og med å oppformere denne og «nedformere» uheldige gener. Eugenikk var en del av Breiviks tenkning. Breivik skal være ikke-religiøs – men det han nok ikke ser at han har valgt en religiøs side han også – men den siden har negativt fortegn og har sin kontakt ned i Ondskapens Rike. Der har mange andre ideologier også sitt arnested, som Marxismen, Sosialismen m.fl. – «revolusjonen spiser sine barn» heter det i en slags «alles kamp mot alle» eller i en kamp der prinsippet heter «den sterkestes rett».

Breivik hadde ikke et syn på mennesket i tråd med Gud som Skaper og dermed at mennesket har et uendelig Menneskeverd, men Hans menneskesyn var basert på et darwinistisk menneskesyn. Darwinismen har igjen påvirket bl.a. eugenikk-bevegelsen og nazistenes raseteorier. Karl Marx takket i brevs form Darwin for at Darwin hadde lagt det vitenskapelige grunnlag for Marxismen!
Noen hevder at slik er det ikke (mht rasetenkning) for Eugenikken i dag, men har man forlatt synet på menneskets ukrenkelighet og dets Skaper så ligger ideologien åpen for å slå rot i vanviddet – menneskesynet som har sin rot i mennesket selv og dermed selvsagt vil utvikle seg til råttenskap i ordets rette forstand. Anvender en darwinismens prinsipper inn i samfunnet både sosialt og politisk - så går det beviselig helt galt. Om man da kaller seg rød, grønn, gul eller blå – samme retning bærer det – når ideologien har fått en på gli bort fra det som er fundamentet for Norge nedfelt i Grunnlovens § 2. Så enkel er sammenhengen.

I Oslo tingrett den 16. april møter ikke aktoratet en utilregnelig Breivik, men en mann som i handling har omsatt sin ideologi. Aktørene der burde sette høyt på agendaen å fremskaffe en oppdagelse av hvilke ideologi/er som kan føre frem til slike handlinger som på Utøya og i regjeringskvartalet. Da ville alle kunne få et verktøy til å bekjempe denne type ideologier som raserer et samfunn både åndelig og dernest fysisk.
Men så er det igjen så enkelt – at om den dypeste årsak til ødeleggelsene skal belyses mht denne ideologiske siden av årsaks bildet – vil et betydelig antall av aktørene antagelig møte seg selv i døren (også aktoratet), det er ingen god opplevelse, men nok helt nødvendig om en skal få en endring av samfunnsutviklingen i Sann retning til beste for alle. For å eksemplifisere hva jeg tenker på vil det selvsagt være umulig å fordømme Breiviks handlinger samtidig som en går god for PLO, Hamas eller andre slike organisasjoners lemlestelser av jøder og arabiske «overløpere». En kan heller ikke ha gitt uforbeholden støtte til regimer som Pol Pots og ikke innrømmet at det var helt galt og bedt om unnskyldning. Logikken må selvsagt følge oss også videre i et Rettssamfunn – galt er galt uansett hvem som utfører eller sier det gale! Derfor er det sosialdarwinismen ideologiske klangbunn som er de pårørendes viktigste tema å få belyst for at de kan forstå at handlingene kunne utføres, men handlinger som ble utført uten basis i Rettferdigheten! Får vi frem dette i stor tyngde gjennom ti uker i Oslo tingrett, kan samfunnet komme styrket ut og ut av den utvikling vi nå ser!