- Rot ikke med to-regimentslæren


Intervju med Jørgen Høgetveit av Svein Willy Sandnes
(Februar.2011)


- Det er viktig å forhindre at en ny og gal kurs får fotfeste under kommende landsmøte i KrF, der man blant annet støtter en politikk for kjønnsnøytralt ekteskap med homofilt samliv m.m. i samfunnet (det verdslige regiment) - samt fjerning av den kristne bekjennelsesparagrafen. Dette sier Jørgen Høgetveit, tidligere varamann til Stortinget fra KrF i Aust-Agder, mangeårig medlem av kommunestyret og nå sek. i AKF.


Høgetveit viser til at han er alarmert over kursendringer som gradvis har skjedd i KrF, og den nesten totale forvirring i grunnleggende prinsipielle bibelske spørsmål.

 - Utfordringen i KrF er at krefter ønsker en kursendring bort fra Bibel og Grunnlov - og at denne skjer på en måte som kan være vanskelig å avsløre for folk flest.  

Jeg synes derfor at lederen til sjefsredaktør Finn Jarle Sæle i avisen Norge IDAG med tittelen «Kristendom og fornuft» er avslørende og nødvendig sammen med biskop Berggravs ”Når kusken er gal” som Norge I DAG nettopp trykte, sier Høgetveit og fortsetter:

 - Prinsippet går ut på – sier de nye i KrF-. at kristendom og fornuft ikke kan forenes. Derfor må vi i det verdslige regimentet (i samfunnet) følge fornuften.  Mens vi i det åndelige regimentet (i menigheten) må holde oss til det Guds Ord sier det - for eksempel om skaperordningene og homofili.  Et eksempel på dette er ekteskapsloven, som tillater mennesker av samme kjønn i et ekteskap.  Kampen mot denne må vi kutte ut - fordi den hører under fornuften (det verdslige), hevdes det i KrF. 

 - Uansett om de har satt seg inn i dette med to-regiments-læren eller ikke, så må det være åpenbart for enhver kristen at en slik måte å tenke på er feil fra begynnelse til slutt.  Det vil enhver som leser Bibelen se, sier Høgetveit. 


- Hva går egentlig to-regimentslæren ut på?
For mange år siden fikk jeg tak i et glimrende foredrag om Regimentslæren til Luther av tidligere gen.sek. i ”Laget”, Leif Michelsen. Det var holdt på Geilomøtet i 1973 og het: ”Borgere av to riker.” AKF distribuerer fremdeles kopier av det, og vi har sendt det til en del sentrale personer, men det ser ikke ut til å hjelpe.

To-regimentstenkningen er fundamental og har klar forankring og parallellitet i sentrale bibelske sannheter som lov og evangelium, gjerninger og tro.

To regimentslæren går i korte trekk ut på at Gud styrer verden med ”to sverd”: Ordets sverd og maktens sverd.

I menigheten skal det styres med Ordet og bønnen alene. Samfunnet og verden skal styres av myndigheter med makt. De bærer ikke sverdet forgjeves, men det skal skje ut fra den sanne rettskilde med rettferdige lover slik at vi får en rett frihet og orden. For mye og gal frihet gir kaos og det ender i diktatur. For mye og gal orden fører også til diktatur og undertrykking. Selv om vi har dype kulturelle røtter i ROM og Athen, er det det evangelisk-luthersk menneskesyn og denne gode rettskilde i Bibel og Grunnlov som har skapt de beste, frieste og mest velordnede demokratier, også i Norge og Norden. 

Kanskje man skjønner at den rette rettskilde og styring av samfunnet må være bibelsk rett - ikke fornuften – når man nevner andre kilder som sharia, vitenskapelig sosialisme eller nasjonalsosialismen I alle fall skjønte folk det i 1940 og Berggrav med ”Når kusken er gal”, et uttrykk etter Luther som jeg har brukt i mange artikler om når feil krefter fikk makt i det verdslige regiment. Han, som flere andre bibelsk tenkende teologer slår fast at Fra Guds side er det kun Guds regiment. Gud alene er Gud for både den åndelige verden og det verdslige regiment. De to regimenter må aldri blandes sammen, men heller ikke skilles fra hverandre!

Jeg skisserte også regimentslæren som et grunnleggende premiss i mitt foredrag i 1978 ”Nå må vi våkne. Familien staten og nye lover”, fordi det er helt grunnleggende i det kristne livet her på jorden å forstå dette, men det subbet bare videre.


- Hvordan kolliderer prinsippene i to-regimentslæren med denne nye måten å tenke på?
Å la ”vår formørkede forstand”, den såkalte fornuften overta styringen av ”det verdslige regiment” er totalt misforstått. Fornuften ”kan jo ikke sannhet kjenne” i slike grunnleggende saker. Verden og fornuften gikk med i syndefallet og verden ligger i det onde. Som vi prøver å si det i Norges Kommentar Avis: ”Gud er Gud for begge regimenter. Norge tilbake til evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn” Eller som Berggrav slo fast, for Gud er det kun ett regiment: Guds regiment. Man ser det jo i statene der makten kommer i hendene på demoniske krefter. Da går alt tapt – for det er satans vesen: myrde, stjele og ødelegge. Bibelen har mye å si om ugudelige og urettferdige lover.


- Hva bør aktive KrF-ere nå gjøre fram til landsmøtet i slutten av april for å forhindre at det nevnte kan bli en del av den politiske kurs for KrF videre i årene som kommer?
De bør pusse støvet av Bibel og Grunnlov og denne lutherske lære – og komme seg tilbake til den tenkningen som rådde blant de som startet KrF. Gode krefter bør nå samarbeide og samordne sin innsats fram mot landsmøtet. De som vil legge seg på denne nye ugudelige tenkningen, har ikke noe i KrF å gjøre og bør ut. Det er nok av andre partier som er ignorante på det meste av den norske stats historiske bibelske fundament. KrF bør ikke tilpasse seg dem – men bekjempe denne ødeleggelsen av vår gode nasjonalstat og misjonsbasen Norge. Taper de gode kreftene – bør de gå ut og danne nytt parti på Sannhets grunn!