Oslos voldtekter.

Oslos voldtekter


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.11.2011

 

I 2007 slo Tingretten fast at oppvekstmiljøet i Oslo var ødelagt. Folk fra Tyskland som skrev en turistguidebok, måtte advare mot Oslo hvor det foregikk åpenlys hallikvirksomhet om nettene og salg av stoff på gata.

 

I nyhetene de siste dager får man med seg at det har vært et betydelig antall voldtekter og drap. Oslo sentrum står for en andel på omkring 50 % av landets voldtekter!

Hvor lenge skal Norges befolkning finne seg i at hele Norges hovedstad utvikler seg til et sted hvor utenbysboende mister lysten på å besøke? En hovedstad – staden med det store hjerte – men som er hjertesykt og Staten selv vil ikke skrive ut riktig medisin!?

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen skriver 1.11.2011 følgende om overfallsvoldtekter i Oslo:
«Et forslag er at vi legger fordommer til side, og analyserer presist det vi tror vi vet:
- Nesten ingen etniske nordmenn gjennomfører overfallsvoldtekter.
- Noen få personer står bak mange overfallsvoldtekter.
- De er ikke-vestlige, men ikke nødvendigvis med illegalt opphold.
- Ofrene er alene, enkelte områder av byen er mer utsatt enn andre.»

Det Stavrum egentlig forteller oss er at bak disse voldtektene er det en alvorlig svikt i synet på menneskeverdet, det er andre ideologier som her trår inn på den norske arena og kvester mange nordmenn. Det han ikke forteller oss er at det er betydelig problemer også i forbindelse med voldtekter i andre sammenhenger bl.a. innenfor husets fire vegger i ulike sammenhenger og ofte koblet mot et stort alkoholkonsum. En politibetjent sa for noen dager siden at Oslo har et alkoholproblem! Hvorfor tilordnes da ikke adekvate tiltak og medisin?
For ytterligere å dokumenterer Oslos problem ble det i 2009 fortalt av Astrid Alvik ved Universitetet i Oslo (med doktorgrad på alkohol i graviditet) at i en populasjonsstudie av 1.749 kvinner som kom til screening ved Ullevål sykehus, viser urovekkende resultater – med  40 prosent som opplyste at de ikke var totalavholdende i tredje trimester. Det sies i samme kontekst at helsepersonell sies, spesielt i Norge, å ha problemer med å virke moralske mot sine pasienter. Med bakgrunn i egne rusvaner og at de fleste leger selv signerer abortinnvilgelser er det kanskje ikke unaturlig at de ikke bryr seg så mye om gravides alkoholforbruk…?!

I tillegg - når det igjen gjelder pornografi - er det et alvorlig problem at også Høyesterett, som også ligger i Oslo i 2005 ytterligere åpnet for en økt voldtekts frekvens. De surfet videre på den bølge som sier at pornografi nærmest er kultur. Følgende historie viser oss galskapen fra vår høyeste rett – som viser at Ola Nordmann svikter kraftig i moralsk vurderingsevne hvilket går ut over også kvinner og barn:

Høyesterett avsa 07.12.2005 en kjennelse i sak nr. 2005/1084 - og åpnet dermed for ytterligere liberalisering av pornoflyten i samfunnet. Saken gjaldt en anke i forbindelse med Straffeloven § 204 første ledd bokstav a. Rettens medlemmer var: Støle, Coward, Kaasen, Tjomsland og Lund. Retten var enstemmig i sin kjennelse.

Det var Oslo politidistrikt som den 17.12.03 utferdiget et forelegg mot en sjefredaktør for overtredelse av straffeloven § 204 første ledd bokstav a.. Høyesterett kom altså til at ”…at terskelen for det som kunne anses støtende ikke var overskredet, og dermed ikke straffbart.”

Høyesterett bruker også delvis legaliserte filmer som et ”bevis” på at sjefredaktøren i denne saken ikke har gått lengre en disse filmer.

 

Det har i flere tiår blitt advart kraftig fra fagfolk på området, som psykologer, leger og fengselsvesen om at pornografi er menneskeverd-nedbrytende og dermed vil virke akselererende på samfunnsproblemer som bl.a. voldtekter. Dette er grundig dokumentert.

Dette er ikke bare kvinnefiendtlig, men likeså mannsfiendtlig. I samfunn der pornografien har vært råere enn i Norge har man nå beveget seg over mot en begynnende akseptering av pedofili. Pedofili er et alvorlig problem nedover i Europa og i verden forøvrig! I 2011 ble et nettverk av 70 000 pedofile  mennesker, koordinert fra Nederland, avslørt. Dette har også mange advart i mot ville bli en naturlig utvikling når frisleppet av pornografi er en realitet.

I kjølvannet av pornografien ligger det også tusenvis av sprengte hjem i form av skilsmisser, med både sårede barn og voksne. Dette vet justisminister, statsminister etc etc

 

Høyesterett har her ikke vært sitt ansvar bevisst og heller ikke dømt i tråd med den 1 000 årige rettstradisjon som hele vår Grunnlov bygger på. I Grunnlovens § 2 står det: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

Bibelen (Den evangelisk-lutherske Religion) viser oss i 1. Mosebok hvordan Adam og Eva etter syndefallet ble kledd i dyreskinn, fordi de ble var de var nakne. Gud vet hvilke følelser dette skaper i menneskesinnet, for Han skapte oss, og Han vet hva som er det beste for oss og for vår hverdag og hvilke rammer bluferdigheten må ha for at vi skal ha det levelig.

 

Støle, Coward, Kaasen, Tjomsland og Lund vil bli husket i historien for de som ytterligere la grunnlaget for en økt voldtekts frekvens. Skjønner man ikke dette, bør man fratre sin stilling.

 

Et godt spørsmål til slutt kunne være: Rammer straffeloven dem som forsettlig (for saken er vel belyst også med uttalelser fra dem som virkelig har greie på hva pornografi gjør med et menneske???) har gitt en rettskjennelse som bidrar til at mennesker skades for eksempel ved en voldtekt?

 

Man har innhentet kompetanse for eksempel fra Wencke Mühleisen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo i en erklæring 5. oktober 2005 som sammenfatter sitt horrible syn slik:

”Hvorvidt disse bildene kan oppfattes støtende er avhengig av individuell smak og holdninger. I en samfunnsmessig og kulturell kontekst der visuelle representasjoner av seksuelle handlinger mellom voksne, frivillige partnere i stor grad er blitt akseptert og normalisert, kan det imidlertid ut fra et kjønnsperspektiv ikke argumenteres for at disse bildene i dag er allment støtende for ”folk flest”.” Men hun spør ikke om det er rett eller galt, men understreker bare at samfunnsutviklingen har blitt slik at dette ikke lenger oppfattes støtende av folk flest. Vel, i en by med 70 000 innbyggere der 50 000 mener pedofili er helt greit, ville da samme argumentasjon blitt bruk om den saken fra Wencke Mühleisen ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo? Folk flest er jo de 50 000. Hva er galt med Oslo miljøet, som har blitt slikt forsumpet både fysisk og åndelig? Jo, de har forlatt Kilden med det Levende vann og da er det en naturlov at ting går fra galt til verre til fult sammenbrudd.

 

Svar etter samme lesten har man fått fra andre som Høyesterett har bedt uttale seg, og det er mer en underlig at Høyesterett ikke har kikket i den boka som danner grunnlaget for deres rettsinstans, Bibelen jfr. Gunnlovens § 2 som også konstituerer Høyesterett og hele vår stat.
Men hadde bl.a. Høyesterett, Justisminister og Storting lagt Naturretten til grunn, ville slike saker om spredning av pornografi vært over på kort tid, og med et annet utfall en i dag. Folk hadde blitt dømt og samtidig ville en økt det forebyggende arbeidet med bl.a. et godt menneskeverdig innhold i skolen der det kristne menneskesyn igjen ble presentert som det ene som var bærende og Søndagsskolen hadde fått gode tilleggsbevilgninger.

Så da er det bare å velge – enten å fortsette utfor stupet til Gud sier STOPP med mulighet for hunger, pest og krig – eller å snu tilbake til det kristne rettsopphav som setter menneskeverdet i høysete, men direkte linket til Gud Fader som skapte oss og skal ha all æren i tid og evighet.