Om Det Norske Bibelselskaps nye bibeloversettelse – Bibel2011


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.11.2011

Nedenfor har vi satt opp 3 sitater fra ulike personer hentet fra de siste avisoppslag om Bibel2011. Stoffet er primært sakset mht det avgjørende poeng om Det Norske Bibelselskaps oversettelse Bibel2011 er å anse for konkordant eller ikke –  NO 1978/85 var ikke konkordant men oversatt idiomatisk.

Det er ofte ikke nødvendig å gå inn i alle detaljer i skriftlige verker for å få et inntrykk av kvaliteten på arbeidet eller om det er til å stole på. Eksempelvis kan en, for å undersøke et 12 binds leksikon, gå inn på det som står om Israel og se om det holder vann. Er teksten om Israel preget av fakta feil eller en idiomatisk (les her: ideologisk) tilnærming der fakta eller historie er helt klart vridd pga ideologi  bør en trekke den konklusjon at det er mest sannsynlig flere slike kapitler i 12 binds leksikonet en ikke kan stole på, redaktøren har altså ikke gjort jobben sin. Og kanskje har redaktøren hatt ett annet mål for arbeidet en et faktaverk av et leksikon – for å prege de kommende generasjoner ideologisk.

Når det gjelder den nye Bibel2011 – ser en nedenfor i sitatene - at spriket bortimot er totalt i synet på om den er idiomatisk eller konkordant eller noe midt i mellom. Det gjør det ytterligere vanskelig for fotfolket å vurdere hvorvidt BI2011 er en Bibel en bør kjøpe eller bruke/høre. Så til de 3 sitatene (Understrekinger gjort av red):

1. «Men det som interesserer meg mest er om BS2011 beveger seg tilbake i mer konkordant retning. I hovedsak er jeg kommet til at det ikke er en svært tydelig tendens.» Kilde: Odd Sverre Hove, prest og journalist i Dagen. Kronikk i Dagen oktober 2011.

2. «Jeg er glad for at den nye bibeloversettelsen i stor grad beveger seg tilbake mot den greske og hebraiske originalteksten og oversetter teksten ord for ord, sier professor Bøe.» Kilde: Sverre Bøe, professor på Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Intervju i Utsyn nr 20, 04.11.2011. Bøe har også vært med på oversettelsesarbeidet av BI2011 i tre år.

3. «…det må stilles to krav til en bibeloversettelse. Den må følge teksten mest nøyaktig.» (…) «Det andre en bibeloversettelse må følge, er Troen – og den jødisk kristne bibeltradisjon. Den skal ikke følge den historisk kritiske metode, om disse to kommer i konflikt. Det har skjedd nå.» Kilde: Finn Jarle Sæle, redaktør i Norge IDag. Leder i Norge IDag 02.11.2011.

Hva vet vi da kort om noen tekster i Bibel2011:
Odd Sverre Hove nevner i sin kronikk bl.a. disse henvisninger:
I Esaias 7, 14 har Bibel2011 byttet ut «jomfru» med «ung kvinne». Her har oversetterne klusset med både den profetiske link til NT og idiomatisk valgt «ung kvinne» fremfor «jomfru».
I de første kapitler i 1. Mosebok er «Adam» byttet ut med «adam» og «Adams hustru» byttet ut med «mannens kvinne». «en medhjelp som er hans like» er byttet ut med «en hjelper av samme slag». Ordet «hustru» henspeiler på at ekteskapet var innstiftet helt fra først av og «en hjelper av samme slag» var jo Eva ikke, hun var tatt av mannens ribben og ble kalt manninne for av mannen var hun tatt og skulle være Adams medhjelp, var hans like men ikke av samme slag. I disse ulvetider mht likestilling etc er dette svært farlige saker om det er bevisst, er det ubevisst burde en bedt om at det umiddelbart ble rettet når en ble gjort oppmerksom på det og ikke forsvare feilen.

Bibeloversetter i Det Norske Bibelselskapet, Anders Aschim, uttaler i en kommentar (på Bibel.no) til Odd Sverre Hoves artikkel i Dagen 9. februar i år angående Esaias 7, 14 følgende: «Uansett tolkning ligger det her en logisk brist i Hoves argumentasjon. Så lenge vi ikke kan utelukke at en ”ung kvinne” er ”jomfru”, bør vi oversette med ”jomfru”? Det ville være et underlig oversettelsesprinsipp.»
Det underlige her er vel mer at Anders Aschim etter min forståelse rett ut sier at her arbeider han idiomatisk. Og det blir ikke mindre underlig når vi leser

Lukas 1, 26-34:
Men i den sjette måned blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, 27 til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria. 28 Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med deg; velsignet er du blant kvinner! 29 Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hva dette skulle være for en hilsen. 30 Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud; 31 og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. 32 Han skal være stor og kalles den Høyestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, 33 og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. 34 Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?

Hvorfor har da Det Norske Bibelselskap et så stort behov for å kutte jomfru i Esaias 7, 14? En kan vel bare ane en lengre strategi her, for oversettelsesmessig burde det vært ugjort.

 

Disse korte stikkprøver over bør være nok informasjon til å konkludere med at Bibel2011 ikke bør kjøpes/brukes av en kristen, fordi det ikke er dekning for å kalle oversettelsen en Bibel med stor B og dermed gir man fotfolket stener for brød – det er ikke det en Bibeloversetter er kalt til. Det samme var tilfellet med NO 1978/85. Slår man opp flere av navnene på de som var med på å oversette både NO 1978/85 og Bibel2011 fjernes vel en hver tvil om 
det var kvalifiserte personer som deltok – det er ikke nok å kunne den faglige delen av en oversettelse, den må også være inspirert og rettledet av DHÅ.

Det er også mer en underlig at Det Norske Bibelselskap har knyttet til seg oversettere også fra Norsk Lærerakademi (NLA), Norsk Luthersk Misjonssamband (Fjellhaug Internasjonale Høyskole) – blant annet har Gunnar Johnstad ved NLA vært teologisk hovedkonsulent i de 12 årene det har tatt å klargjøre Det Norske Bibelselskaps oversettelse, Johnstad er også aktiv i DELK. Man kan spørre seg om dette – ut i fra personhensyn - vil mildne kritikken mot Bibel2011 fra visse miljøer i tiden fremover og da gå på bekostning av informasjonen ut til fotfolket? Vil det igjen være fotfolket som må fortsette kampen, mens den mer akademiske elite ved våre akademier støtter opp om the establishment?