Menneskeverdet i samfunnet, demokratiets fundament


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no  – 22.08.11

Et samfunn som ikke har et genuint referansepunkt for verdien av et menneske, er på vei inn i forråtnelsen utviklingsmessig. Denne mangel av et meningsbærende menneskesyn vil prege alle sider av samfunnsutviklingen. E. Berggrav beskriver godt vår tids store feil: ”- Et skip kan ikke forankres i selve de bølgene vi skulle sikre det mot å bli tatt av.” La meg ta flere eksempler og kommentarer:
1. Menneskerettene er helt avhengige av en korrekt definisjon av hva et menneske er – ellers blir det hele subjektivt og ikke forankret i en Overordnet rett – eller Naturretten som vi også kaller den. Menneskeverd og menneskerett henger uløselig sammen! Den Treenige Gud er ene og alene den garanti vi mennesker har som det absolutte vern mot menneskets lovløse relativisme.
2. Defineres menneskeverd kun fra fødsel til død – vil aborter legaliseres – med stort press på både kvinner og menn og den tredje part som ikke kan forsvare seg. Defineres et menneske fra unnfangelsen til død – vet vi hva det 1absolutte menneskeverd er – det kan ikke graderes.
3. Er mennesket et dyr – slik neo-darwinismen definerer det – da er menneskeverdet dødt og mennesket blir i prinsippet rettsløst og vi havner i malstrømmen av sosialdarwinismen. Overgangen fra å se på mennesket som et evighetsvesen til et biologisk vesen får dramatiske konsekvenser for alt som er sant og rett. Uten Evigheten ansvarliggjøres ikke mennesket.
En har sagt det slik: Opplysningstiden (ca 1700-ca 1800: Gud byttes ut med menneske som tilværelsens sentrum, Bibelen byttes ut med fornuften som erkjennelsens kilde, Demokratiet (samfunnet) byttes ut med kirken som den grunnleggende sosiale enhet som ga menneske sammenheng å stå i. Mennesket er blitt alle tings mål alà den greske humanisme.
4. Mennesket er ikke godt på bunnen, men ondt. Av det følger det at en nasjon må bygges bl.a. på maktfordelingsprinsippet – slik vår Grunnlov er bygd opp. Parlamentarismen (som sentrerer makten på få hender i ett system), bygger på at mennesket er godt på bunnen, men vi ser over alt at det er det ikke. Hadde det også vært nok med nok opplysning for mennesket for å bli godt hadde vi alle vært gode i dag. Men vi fyller oss fortsatt med Nietzsches tankegods – og innprenter våre barn det!
5. En nasjon som bygges på ideologier som ikke har sin basis i et genuint menneskeverd vil ikke klare å ta vare på sine innbyggere. Norge er et eksempel, der vi ser at vi har fjernet beredskapslagrene våre for mat i 12 mnd - til i dag null, for landets innbyggere. Forsvaret kan ikke lenger bidra nok ved et angrep og vi har andre beredskapssystemer (politi, sivilforsvar) som ikke er godt utstyrt og nok trent. For om mennesket er godt på bunnen trengs jo i prisnippet ikke gode slike beredskapssystemer – det er jo for så vidt en logikk i galskapen selv fundamentet for tanken er gal.

Johan I Holm har klargjort dette slik for Norges del: ”Eidsvollfedrene og senere generasjoner før avkristningen satte inn var idealister, ikke relativister og pragmatikere. De visste at likesom Gud er evig og uforanderlig, eksisterer det evige og uforanderlige prinsipper for menneskelivet og statsstyrelsen. Bare på dette grunnlag, som vi kaller naturretten, kan det eksistere menneskerettigheter og personlig frihet og rettsstat, nemlig fordi man forutsatte et helt bestemt statsbegrep, det vesteuropeiske med maktfordeling i staten og folkesuverenitet. Uten absolutte grenser for statens makt i forhold til individet, ingen fri forfatning og uforanderlige menneskerettigheter.

Så er vi ved et avsluttende spørsmål: Hvordan vet vi hvilke ideologier som er farlige og dermed skadelige. Professor Skodvin sa en gang at de politiske partiene fordelte seg ikke til høyre og venstre langs en rett linje, men til høyre og venstre ut fra et toppunkt på en sirkel. Demokratene befant seg i toppen – og så fordelte H og V seg langs sirkelen i henhold til deres –ismer og ideologier til de møttes i totalitære maktregimer i bunnen av sirkelen (blå, svarte og røde diktaturer). Skodvin har helt rett, selve nøkkelen til å forstå hvorfor noen er demokrater og resten fordeler seg til begge sider etter sine tanker – er nettopp synet på mennesket og hva som bor i mennesket av tanker og holdninger ut fra deres menneskesyn.
En annen professor C F Wisløff skal ha sagt det på en annen måte: ”Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden”. Det betyr i all enkelhet at om man er for eksempel en høyre eller venstre terrorist så er det ideologiske opphavet likt – fritt for en Treenig Gud og med et syn på menneskeverdet som ødelegger nabolag og nasjoner. Roten til Ondskapen ligger i den Onde selv, Djevelen – hans uttalte program er kort referert slik i Bibelen:
Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge;” og Jesu mål er slik: ”jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.” (Johannes evangeliet 10, 10)

Profeten Haggai sier det slik i kapittel 1, 6-7 det har sin klarer relevans mht samfunnsutviklingen i dagens Norge: ”Og nå sier Herren, hærskarenes Gud, så: Legg merke til hvorledes det går dere! Dere sår meget, men høster lite i hus; Dere eter, men blir ikke mette; Dere drikker, men blir ikke utørste; Dere klær dere, men ingen blir varm, og den som tjener for lønn, får sin lønn i en hullet pung. Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvorledes det går dere!” Så avslører Herren hvorfor det ble slik: ”Fordi mitt hus ligger øde, mens dere har det travelt hver med sitt hus.”