Look to Finland!


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.09.11

Med 1,5 år matkornberedskap og såkorn beredskap for 1 år er Finland helt i verdenstoppen når det gjelder å sikre sin egen befolkning mot raske svingninger i mattilgangen. Saudi Arabia skal nå bygge opp sine lagre til 1 år fordi de reelt frykter underskudd selv om de har penger i overflod frykter
de å ikke få kjøpe nok mat til egen befolkning.

Norge skal ha hatt beredskap for 1 mnd nord for Ofoten, sør for Ofoten har vi 0 mnd beredskap. Såvareberedskapen er også 0 mnd. Dvs Norge må hvert år håpe på så gode produksjons- og innhøstingsforhold at vi har nok til neste år - noe vi kaller å leve fra hånd til munn uten tanke på å sikre seg slik en for eksempel gjør ved å tegne en brannforsikring.

Vekst- og innhøstingssesongen 2011 viser oss igjen hvor sårbare vi er. Fra å ligge på en prognose rundt 70-80 % matkornandel for få uker siden er vi nå på 12 % av høstens avlinger som det kan bakes brød av og det skal bli vanskelig å få dekket hele behovet for nytt såkorn for sesongen 2012. Samtidig er det store problemer med å få sådd alt det høstkornet vi har for vane å gjøre nå i september på grunn av bløte jorder.

Sverige sliter med det samme og Danmark sliter svært tungt i år. På kontinentet har store nasjoner som Polen, Storbritannia, Nederland store utfordringer med klimaet i år og dermed med sin matproduksjon. Disse land inklusive Norge, Sverige og Danmark har ca 140 millioner innbyggere – av Europas totalt 700 mill.

De problemene vi nå ser i Norge med et klima med store svingninger er ikke bare et problem for bonden, men det er av nasjonal karakter.

Jeg vet av erfaring at det finnes gode fagfolk både lokalt, regionalt og sentralt bl.a. i Nærings- og handelsdep. (har hovedansvaret for Norges sikkerhet av mat), men de sier at de ikke får lov å arbeide med slike saker på et høyt faglig nivå på grunn av de signaler som gis politisk. Det er de samme signaler som gis for både terrorberedskap, forsvarsberedskap etc. Vi har uår på menn, som ikke evner å ta vare på egen befolkning, slik Bibelen omtaler den saken.

Sverige avviklet sin beredskapsordning* med mat (matkorn, sukker, salt, gjær etc) ved utgangen av 2001, ordningen kostet kun 20 svenske kroner per innbygger per år å drifte ved hjelp av rullering av matvarene! Lagrene lå lokalisert langs den svenske jernbanen fra sør til nord. Billigere forsikring kan du ikke få. Det norske Storting gjorde endelig slutt på den norske matvareberedskapen vinteren 2003. Siden da har vi basert oss helt på muligheten for import i krisetider. Kan man kalle en slik politikk langsiktig? Og vet Ola Nordmann hvor sårbare vi er for sult, og om han viste det ville han ha det slik?

Jeg tror de fleste ville se det svært positivt om Regjering og Storting nå løftet norsk matproduksjon opp på prioriteringslisten som et område vi må ta svært seriøst. De kan starte med å gi signaler til produsentene og det norske folk om at dette er en næring vi nasjonalt trenger og vil være helt avhengige av. Dernest kan en bevilge kroner til å oppdatere grøftesystemene som tar unna nedbør på jordbruksjorda. I dag har vi et etterslep av gamle grøfter på flere hundre tusen dekar som reduserer kvalitet og volum av matproduksjonen betydelig. Bare i et lite fylke som Vestfold regner en med at > 100 000 daa har grøftesystemer som er 40-60 år gamle, mens levetida er rundt 30 år. I tillegg bør en be innbyggerne alvorlig å overveie sitt overforbruk og kast mentalitet av mat – andre sulter i hjel utenfor vår stuedør.

Tillegg:
Meget interessant brosjyre fra det svenske Jordbruksverket datert mai 2002.
* "Mat för miljoner… Statlig beredskapslagring inom livmedelsområdet." kan kjøpes her: http://www2.jordbruksverket.se/blanketterochtrycksaker.4.29d7ece3112034569ed800049.html?category=B