Jesu oppstandelse, apostlene og vi

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.04.11

 

De tekstene vi leser nå fremover mot påske forteller oss mye om oss selv og Jesu omsorg — tross all svikt og svik. Vi skal om litt lese fra Matteus, men først minner jeg om alt det apostlene hadde av ballast før de gikk inn i påskens forferdelige opplevelser.

1. De kunne nok store deler av GT — til og med utenat. De kunne profetiene om Messias som skulle komme, for eks. fra Salme 22 Min Gud min Gud hvorfor har Du forlatt meg. En ren skildring av korsfestelse lenge før romerne kom med den metoden. Og Es. 53 ”Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.” m.m.m. 

2. De hadde sett en rekke tegn og under som understreket det Jesus siterte fra Es, 42 (3-9) da han i Nasaret begynte sin forkynnelse og fortalte om nådens år fra Herren og at det nå var oppfylt for deres ører.  3. Flere av dem hadde vært på Tabor og hørt røsten fra himmelen: ”Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, hør Ham”! (Matt 17,5)

4. De hadde sett Han vekke til live to døde og en tredje Lasarus som var under full oppløsning. Skapermakten hadde bygd opp igjen cellene og skapt liv igjen i det stinkende liket!

5. Jesus hadde fortalt dem om Jonas`s tegn — og like før Han overga Sitt liv — demonstrerte Han sin allmakt ved å uttale navnet Sitt: Jeg er - med slik makt at de falt til jorden som døde. Likevel glemte apostlene alt dette.

6. Peter hadde endatil fått en kraftig korreks fordi han tok Jesus avsides og talte Jesus til rette om at dette forferdelige måtte ikke skje med Han!

Han fikk høre at han bare var opptatt av og hadde greie på det menneskelige. Og det var kanskje gjenreisningen av Israel som spøkte i tankene hans som da de gikk ut av Tempelet.

7. I Getsemane fikk en av dem beskjed om å stikke sverdet i skjeden – for Jesus kunne ha tilkalt legioner med engler hvis Han ville! De så Han overga Sitt liv – men forstod ingenting og flyktet.

 

8. Og så kommer vi til Matteus der Jesus virkelig sier hva som skal skje med Han:

Mat. kapittel 16 ”21 Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulde gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og slåes ihjel, og opstå på den tredje dag. ”

Det var da Peter fikk høre: ”Vik bak meg satan. Du er meg til anstøt; for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.” Så lærer Jesus disiplene om hvordan man skal berge sitt liv eller tape det.

Han gjentok beskjeden i Mat 17, 22-23:  ”Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Og de ble meget bedrøvet.” Så kunne vi lese videre om hans kallelse i

 

9. Matt 26, 30-32. Før de gikk til Getsemane fortalte Han dem hva som skulle skje. De skulle alle flykte, og Peter skulle endog grovt fornekte han på tross av alle store ord om at om alle andre sviktet, skulle ikke han. Jesus sier likevel til dem: ”Men når jeg er oppstanden., vil jeg gå i forveien for eder til Galilea.” Det ble også glemt i sorg og fortvilelse, inntil kvinna kom med englebeskjeden og minte dem på det, og de elve kom seg til Galilea og fikk misjons-befalingen med store løfter. (Matt. 28, 7) Matt. 28, 16, Joh.21 (I parentes bemerket var det bare de elve apostlene som ble kalt dit og fikk misjonsbefalingen)

 

Han hadde sagt dem alt dette forat de skulle tro når det skjedde - tro at det er Jesus, Guds Sønn som hadde makt og liv i seg og ville seire over død og grav! (Joh. 13,19)

 

På denne bakgrunn reiser det store spørsmål seg:

Hvorfor satt ikke alle apostlene og mange flere utenfor graven påskemorgen og ventet på oppstandelsen? Ja, hvorfor satt de ikke der i trossikker forvissning om at det Jesus hadde sagt var sant og at hele Skriften var sann?  Hvorfor var det bare korrupte løgnhalser av vaktmenn fra romerhæren  utsendt av fariseerne som var der?

 

Det er mye trøst i dette så underlig det kan høres. Når apostlene med sin veldige bakgrunn kunne så totalt gi opp - da skal ikke vi fortvile om vi merker mørke og tunge tanker sige inn i sinnet og vil ta makten og frimodigheten fra oss i dag hvor alt i samfunn og menighet synes å oppløses. Herren overvant døden og ga ikke opp disiplene - men søkte dem opp og ga dem individuell behandling, som en Peter, en Tomas, et par på vei til Emmaus o.a.

 

Det er litt av et studium og mye å lære av dette, og gir oss god hjelp i en ond og forvirret tid. Og selv om vi undres over apostlenes oppførsel - er det all grunn til å undres mer over oss selv for måten vi som folk tror og praktiserer påskebudskapet på, vi som har disse store og livsavgjørende hendelsene vel bevist og dokumentert.

Vi kan lese oss til hva apostlene etter hvert gjorde, men spørsmålet til oss er hva gjør vi ute i et Norge som ikke vil ha kristendoms-undervisning, feirer påske ved å lese krim, gå i fjellet, samle på brunfarge, og noen tar med seg et og annet møte — men fordypningen i påskebudskapet så det får makt over oss som sannhet og virkelighet – det synes fjernt hos det store flertall. Hadde opptattheten av det sanne og rette vært der - hadde alvoret vært tilsvarende i kampen for Guds rike - ikke minst i vårt frafalne og forfallende Norge, som ligger oss på hjertet – da hadde tiden og påsken vært brukt på en annen måte.

 

Einar Lundby sa noen kloke ord om påvirking av barna og som gjelder helt generelt: ”Ikke tal så mye til barna om Gud, men tal mye med Gud om barna.” Joda, vil skal fortsette å forkynne om de vil høre eller ikke, i tide og utide som Skriften sier det, men det er noe som må gjøres for å forberede grunnen i hjertene for at Ordet skal bli tatt i mot: bønn. Be og bli ikke trette. Be alltid, sa Jesus.

 

Men i et så kunnskapsløst folk som vårt er blitt etter alle reformene - i motsetning til tilstanden i tidligere tider og som det skal bli i Fredsriket hvor Gudskunnskapen skal dekke jorden som vannet dekker havets bunn - må vi nå begynne undervisningen helt fra bunnen av med Gud som Skaper.

”Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper”.

 

I forkynnelsen til jødene var ikke det så viktig, for det kunne de fra GT. Til de hedenske grekere måtte Paulus imidlertid begynne der - og det må vi også i dag hvor store tankebygninger har reist seg mot kunnskapen om Gud (2. Kor 10,5) og Gudskunnskap snart er borte i vårt folk. Man tror ikke at Gud er til. Salme 10 og 14. Vi har en Johannesoppgave å gjøre som veiryddere — om enn på en noe annen måte enn han.

Når tankesperrene er revet og mennesket er brakt inn for Gud som skaper og en fortærende ild mot all synd og urettferdighet — da er tiden inne til å fortelle om dette totalt ufattelige at Han kunne vise Sin kjærlighet således at Han sendte Sin enbårne Sønn for å redde den enkelte av oss - og endog ikke etterlot oss Farløse, men ga oss en veileder, trøster og forbeder – Den Hellige Ånd - for å fastholde oss det ufattelige budskapet om den korsfestede og oppstandne.

Og det er Han vi som kristenfolk må få nye møter med om det skal bli kraft, trosoverbevisning og frimodig kamp i møte med en hedensk verden.

La oss derfor synge av hjertet Halmrast sin vidunderlige påskesalme om møte med den oppstandne:

 

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!

Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?

Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå,

Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så.

 

Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord -

Tenk, jeg som er ringest blant ringe, Den minste han kjenner på jord.

Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut!

Å, kunne ei engler begjære Å gå med så salig et bud!

 

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!

Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?

Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun,

Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!