Fra Knut Hamsun til Anders Behring Breivik?


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 30.11.11

Varig svekkede sjelsevner var klistermerket Knut Hamsun fikk etter krigen av norske psykiatere og han ble dermed ansett for å være strafferettslig utilregnelig m.h.t. sin nazi sympati og dermed «nullet ut» – trodde man. Hamsun selv hadde tatt på seg ansvaret for sine handlinger, men ble fratatt sin mulighet og rett til å forsvare seg siden han havnet på anstalt for sinnslidende. Før dette, i 1920, fikk Hamsun Nobel prisen i litteratur for Markens grøde (1917), og etter å ha fått sin diagnose «varig svekkede sjelsevner» ble boken Paa gjengrodde Stier utgitt i 1949 i en alder av 90 år – boken fremstår etter de fleste litteraturhistorikeres mening som et klart bevis for at diagnosen var helt feil. Diagnosen var et politisk bestillingsverk hevder noen bl.a. for å sleppe og sette en Nobel mottaker i fengsel.

Anders Behring Breivik fikk i dag klistret på seg, av to rettspsykiatere, diagnosen paranoid schizofren. Med få unntak er det få av de som uttaler seg til media i dag som hadde ventet en slik diagnose etter hva man vet om Breivik nå gjennom 4 måneders analyser.

I følge Store Norske leksikon vil «Paranoid schizofreni gi seg utslag i vrangforestillinger som storhets- og forfølgelsesforestillinger eller barokke forestillinger om kroppens tilstand og sykdommer, regelmessig ledsaget av hallusinasjoner.» Skal være relativt godartet mht at den skal la seg medisinere også ved at pasienten i stor grad befinner seg uten for institusjon.

Breiviks menneskesyn er helt forferdelig og på linje med andre terroristers sitt syn på mennesket, men ut i fra det kan en ikke konkludere med at han var utilregnelig under sine gjerninger. Ved og inn-definere Breivik som paranoid schizofren har man raskt bort-definert Ondskapens opphav, Djevelen.
Det kan tenkes at en norsk rettspsykiater, men sin bakgrunn, ikke vil være i stand til å ta opp i seg det alvor at det finnes noe genuint Ondt og noe genuint Godt i tilværelsen, dermed vil rettspsykiateren ikke kunne inn-definere Ondt (med sitt opphav hos/i Djevelen) fordi vedkommende da samtidig vil si at det da finnes noe genuint godt, altså fra et opphav (Gud) som er kilden til det gode. Begrepet Ondt – med hele sin dybde – kan greit forklare Breiviks handlinger, uten at det nødvendigvis gir han en diagnose som «gal» – selv om det han har gjort er svært galt.
Skulle man ha lagt til grunn samme prinsipper i vurderingen av en abort-lege ved landets mange sykehus – ville en måtte ha landet en diagnose tilsvarende Breiviks på de fleste, fordi objektivt sett et det å ta livet av et menneske før det er født et drap – og når vedkommende lege (eller norsk lov) da bort-definerer mennesket som en celleklump (selv om video og bilder beviser det motsatte) har han jo satt seg ut over det som en kan regne som en normal virkelighetsforståelse. Noe annet er at mye av det unormale i dag, de siste ti-årene, har blitt inn-definert som det normale – men det blir ikke normalt etter Naturretten av den grunn – og det forblir like galt – men fordi Stortinget har bort-definert et ufødt barn som et ikke-menneske så anser en et verdensbilde (som objektivt er galt) å være riktig.

Og som noen har vært inne på i dagens kommentarer til Breiviks diagnose er det relevante spørsmål om Karl Marx, Pol Pott eller andre tilsvarende var paranoid schizofrene og de fleste konkluderer med et nei? Det var nok ikke det, men de var fylt av ondskap – og Karl Marx vet vi at Richard Wurmbrand fant mye stoff på at han var en aktiv Satan tilbeder. Satan vet vi hva står for. Slik dokumentasjon finnes også om Adolf Hitler – slik Ondskap kan ikke oppstå, etter mitt skjønn, uten en direkte kontakt til selve Ondskapen.

Uten spiss kompetanse innen psykiatri eller at man har snakket med Breivik, eller at en fordeler skyld/uskyld - kan en nok stille seg noen spørsmål i denne saken – uten endelig å konkludere:
-
Breivik har muntlig uttrykt sterk frykt for det som nå har skjedd og ønsket av den grunn derfor ikke norske rettspsykiatere som han mente var preget av diverse ideologier og dermed ville forhåndsdiagnostisere han.
- Kan noen ha en fordel av en slik diagnose?
- Vil en Breivik i en åpen rettssal (uten en slik diagnose) kunne skape problemer for enkelte personer/partier?
- Vil Breivik i en rettssal kunne blottlegge resultatet av ideologiske føringer, ytterligere svak beredskapsoppbygging, det nye kjønnsrollemønster (jmfr Breiviks egne utsagn på området m.h.t. til bl.a. oppvekst, se delvis nedenfor) etc etc som Norge har blitt påvirket av de siste 40-50 årene?
- Hvorfor får en en slik diagnose nå, for de fleste så ikke at dette kunne bli utgangen, m.h.t. den bakgrunn en har gjennom 4 måneder med vurderinger og tilgang på et manifest på omkring  1 500 sider.

Men så vidt en skjønner vil diagnosen, ikke i første omgang, frata Breivik muligheten til å delta i en rettssak bebudet i april 2012. Og om Den rettsmedisinske kommisjon med 9 medlemmer som nå skal se på om de to rettspsykiaternes vurderinger holder vann, kommer til at kvaliteten på arbeidet til de to første ikke holder, blir dette om en enda mer interessant. Men skulle diagnosen bli stående, vil selvsagt Breivik møte en utfordring når han i en rettssal uttaler seg, fordi alle vil tenke «han er jo gal». De fleste vil altså ikke tenke slik: Breivik var under stor innflytelse av Ondskapens herre, Djevelen, hvordan kan vi forhindre at slikt skjer igjen?

Så har en gjort seg noen tanker om diverse andre forhold. Breivik vil, slik det ser ut nå, ikke prate mye om sin barndom og kanskje ikke uten grunn? Men vi har skjønt at han har vært gjennom foreldrenes skilsmisse og hatt svært lite kontakt med sin far og direkte blitt avvist av sin far når han prøvde å ta kontakt noen år tilbake. Fra Tyskland fikk vi høre på 80tallet at noen der anså at de selv oppdro sine egne terrorister med bakgrunn i den omsorgssvikt man påførte sine barn med tung statlig omsorg og minimalt med far og mor kontakt for barna som vokste opp. Man kan mene mye om dette – men det er nok en viss oppfatning blant enkelte at det ligger mye hat (til foreldre og samfunn) i den oppvoksende slekt med bakgrunn i at de er blitt forsømt opp i gjennom oppveksten av grunner som ikke var legale. En sier da ikke at det rettferdiggjør slike handlinger som Breivik har utført, men en skal la det kunne evnt. telle med i et større bilde, og dermed ikke skyve under en stol at her har en med svært komplekse sammenhenger i menneskets sinn.

Det er mange flere tanker en kan gjøre seg – og de endelige svarene får vi ikke enda – men en vil tro at alle som er rundt Breivik bør lese seg opp på hvilke krefter som er i sving i disse ideologiske forvirrede tider. Fra å være en solid fundamentert Rettsstat, tuftet på Bibel og Grunnlov er vi nå havnet på det ideologisk subjektive alter der hver og en definerer sin egen Sannhet – inkl Anders Behring Breivik. Breivik trodde ikke på Bibelens Treenige Gud – hadde han gjort det – hadde utfallet vært et annet. Men det som er like alvorlig opp i dette er at vi i dag i Norge har politikere som aktivt støtter tilsvarende terrorisme (som Breivik utførte) mot sivile barn og vokse – vi skal ikke glemme at slike terrorister har vært på offisielt besøk i Det Norske Utenriksdepartement så sent som i mai 2006…alle europeiske lufthavner stengte sine luftrom for disse, men Gardermoen var åpen. I 1945 var det mange av de «store fiskene» som slapp unna et rettsoppgjør for å legge Norge åpent for okkupasjon, mens mange «små fisker» ble tatt og dømt. Det spørs om ikke det burde sittet flere aktører tiltalt under rettssaken i Oslo 16. april 2012 bl.a. for og aktivt gi verbal og økonomisk støtte til internasjonal terrorisme? Et menneske i Norge e like mye verdt som et menneske i Midtøsten – slik tenker Den Treenige Gud. Men setter man slikt på trykk åpner en kanskje for muligheten av å bli plukket opp elektronisk av PST og få seg en diagnose…?