Folkestyret rives bit for bit.

Folkestyret rives bit for bit

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.12.11

 

Nå er det lite igjen av folkestyret i kommuner og fylker, og jammen bryr ikke flertallet av de folkevalgte seg heller mye om å få sakene inn på Stortinget – i allefall ikke så lenge man har makta. Makta må være delt sa Montesquie etter å ha studert engelsk rett. I tillegg har ”den fjerde statsmakt” media – ikke folkevalgt – skaffet seg mye makt og innflytelse over de folkevalgte og sakene til behandling. Men denne gangen skal vi se på hva som skjer med det Grunnlovsfestede folkestyret i Norge.

Fra å være en bortimot feudalstat styrt av presteskap og embedsverk før 1800 – så ristet folket, anført av Hans Nielsen Hauge og de gamle Venstrehøvdinger – åket av seg. Det var en selveiende bondestand, vekket til åndelig og politisk liv av Hauges virke land og strand rundt,  som endelig ble frigjort samme år som Grunnloven av 1814 ble vedtatt: Det norske folks frihetsbrev.  Folkestyret i Norge er et ”bondedemokrati” (B. Furre) Sentralt i denne gjenreisningen av det frie Norge var Sør-Vestlandet med Ole G. Ueland (Heskestad i Rogaland) Han som talte om Norges to øyenstener; Bibel og Grunnlov. Han var sentral i Formannskapsloven og den videre kampen oppover til Jørgen Løvland. Begge var solid tuftet i biskop Pontoppidans ”Sannhet til Gudfryktighet” – og Bibelens menneskesyn lå i bunnen for deres gjenreisning av Norge som et fritt og velordnet land med den RETTE frihet og orden. RETTEN førte sine røtter helt ned i Mosterloven av 1024, også med bekjennelsen til Kvite Krist.

Og denne frihet og orden ble rimelig godt tatt vare på – ikke minst understreket Jørgen Løvland det som stortingspresident på Eidsvold i 1914 ved sin store tale der om Gr.l.

Folket ble respektert og regnet med i frie valg og fikk delta i de mange utvalg i styr og stell – ble trenet og øvet til stadig større ansvar for bygdas og landets ve og vel.

 

Men tidene skifter og nye tankebygninger presser seg inn – og faktisk – det er ”intet nytt under solen” – ved Ny kommunelov av 1992 er vi på vei tilbake til en ny form for feudalsystem – det som er velkjent på det katolske kontinentet og i andre ideologier, men ikke i det protestantiske Norden med røttene i Worms og ”evangelisk-luthersk”.

 

Selvsagt måtte det en gammel Venstremann til for å oppdage det og si det høyt: stortingsrep. Torstein Slungård som sa til Nationen 7.8 1991 at vi var kommet til et ”ideologisk veiskille”. Han fortsatte: ”Forslaget til ny kommunelov innebærer at kommunene kan avvikle de politiske organer som skal følge kommunens løpende virksomhet. Resultatet vil være en voldsom maktkonsentrasjon hos administrasjonen og noen få heltidspolitikere fra de store partiene. Man forveksler retten til lokalt selvstyre med retten til å oppheve det lokale folkestyret. I de mange år jeg siden har prøvd å holde meg orientert om lovgivningen fra lov av første grad Gr.l. til sektorlovene (mange u-lover) som har ynglet fram og regulerer forholdet til Gud (kirkelover m.m.), forholdet i familien og andre relasjoner til medmennesket i menighet og samfunn og forholdet til natur og ting – så ser en det samme mønsteret. Folket og den gamle RETT kobles ut. Går en så til de administrative lover for de som skal forvalte sektorlovene – så ser en nettopp det Slungård påpekte: Kanskje mer lokalt selvstyre – riktignok men mer og mer sentralstyrt – men også stadig mer oppheving av folkestyret. Hos fylkesmannen er det ikke noe folkevalgt organ igjen etter at man la ned Fylkeslands-bruksstyret. Og kommunalt ble det 3-4 Hovedutvalg og en sterk rådmannsstruktur hvor etatslederne – som før skrev innstillinger til sine nemnder – nå skriver for rådmannen. Så siges det at nå er alle hovedutvalgene også borte, bortsett fra TNM-utvalget, Formannskapene og Kommunestyret. I etatene sitter etatslederne og styrer under rådmannen uten folkevalgte organ å samrå seg med og bli korrigert av. Som gammel etatsleder, men også politiker, er det ille å se at folkestyret spises opp og folkets medvirkning går tapt. Sir Winston Churchill sa en gang at folkestyret var det verste han visste – så en pause – men dessverre, jeg vet heller ikke noe bedre. Det skal vi nok som enkeltmenneske og organisasjoner få kjenne mer og mer ettersom fedudalsystemet bygger seg opp igjen til gamle høyder.