Egypt – Sydens konge dømmes

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.02.11

Egypt – den store hovednasjon i den arabiske verden på ca 80 millioner innbyggere er i full oppløsning – og forklaringen er kanskje at de har vært svært upålitelig i sin fredsavtale med Israel og heller ikke beskyttet de ortodokse kristne som bor i landet deres. De er det eldgamle hovedsenter for arabisk kultur, senter med de store læresteder for sunnimuslimene, Det velorganiserte Muslimske brorskap holder til der – og kan meget vel tenkes å få makten over denne store nasjonen og radikalisere den – og dermed bli mer Israel fiendtlig. Dette er krefter som må brytes ned for at profetiene skal oppfylles videre.

Det er tunge domsord mot Egypt mot endens tid – ikke minst fordi de har vært en oppvigler mot Israel og synes i.h.t. Daniel å skulle stå i spissen for et angrep mot Israel. Vi skal skjønne det når det skjer, sier Skriften. Dommen synes å starte i forbindelse med at de etiopiske jøder vender hjem i flg. Esaias kp. 43. Disse jødene er nå på det nærmeste vendt hjem til Israel etter ca 2 750 år i landflyktighet – og vi kan vente at profetiene vil utvikle seg videre hvor det vil gå hardt ut over Egypt og mange av de arabiske landene.
Slik taler Bibelen i Esaias kp. 43: 1 Og nu, så sier Herren, som skapte dig, Jakob, og som dannet dig, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst dig, kalt dig ved navn, du er min. 2 Når du går gjennem vann, så er jeg med dig, og gjennem elver, så skal de ikke overskylle dig; når du går gjennem ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne dig; 3 for jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser; jeg gir Egypten til løsepenger for dig, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted. 4 Fordi du er dyrebar i mine øine, fordi du er aktet høit og jeg elsker dig, så gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv. 5 Frykt ikke! Jeg er med dig. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle dig. 6 Jeg vil si til Norden: Gi dem hit, og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, 7 hver den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort. 8 Før frem et blindt folk som dog har øine, og døve som dog har ører! 9 La alle hedningefolk samle sig, alle folkeferd komme sammen! Hvem blandt dem* er det som kunngjør slikt**? La dem si oss hvad de tidligere har spådd***! La dem stille sine vidner, så de kan få rett, la dem høre og si: Det er sannhet! 10 I er mine vidner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, forat I skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud*; før mig er ingen gud blitt til, og efter mig skal det ingen komme. 11 Jeg, jeg er Herren, og foruten mig er det ingen frelser. 12 Jeg har forkynt det og frelst, jeg har kunngjort det, og der var ingen fremmed gud blandt eder. I er mine vidner, sier Herren, og jeg er Gud. 13 Endog fra dag blev til, er jeg det, og det er ingen som redder av min hånd; jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort? ”
Etiopia fikk sitt vendepunkt 12. september 1974 - og en forferdelig tid med rød terror lå foran dem – en tid som enda ikke er til endes. Men i denne sammenheng er også Egypt nevnt. Og i henhold til Daniel kp. 11 synes Sydens konge å skulle stå i spissen for et viktig oppgjør med Israel. På tross av fredsavtalen har aldri Egypt vært å stole på. De har hatt det Islamske Brorskapsamfunn i sin midte – et samfunn som har avlet noen av de verste fiender av Israel som bl.a. Arafat som ble født i Kairo. De har gitt rom for våpentransporter osv. Dette har selvsagt ikke gått Guds øye forbi.
Går vi så til Gogkrigen i Esekiel kp. 37-39, ser vi at alle nabostatene til Israel er borte. Altså har det antagelig skjedd en dom over disse statene så de er utslettet som nasjoner. Når det gjelder Egypt så kan det være de store profetiene hos Esekiel og Esaias som er knyttet opp til nettopp Nilen – livskilden til ørkenstaten Egypt - og spesielt til Blå Nilen fra Tanasjøen i Etiopia med 80 % av vannet til Nilen. Blir det borte, er Egypt ferdig. Og det ser ut som det er det som er under oppseiling.
Bibelen taler slik om den saken Esekiel 29, 9– 14t: ”Og Egyptens land skal bli til en ørken, et øde land, og de skal kjenne at jeg er Herren, fordi han sa: Strømmen hører meg til, jeg har gjort den. Se, derfor kommer jeg over deg og dine strømmer, og jeg vil gjøre Egypts land til en ørken, full av grusdynger, fra Migdol til Syene og like til Etiopias grense. Ingen menneskefot skal fare frem der, og ingen fefot skal fare frem der, og det skal ikke reise seg igjen på førti år.” De skal — i flg denne profetien spres blant folkene i førti år — så skal de samles igjen. Les gjerne videre i kp. 30 om den videre dommen. De har vært en ”rørstav” (Esek.29,6)- altså en støttestav som ikke var til å stole på - derfor og på grunn av utsagnet om Nilen tar Gud et oppgjør med dem. Han bruker naturkreftene som alle er avhengige av.

Det er helt tydelig at profeten har fått klar innsikt og signal fra Herren flere hundre år før Kr. - om hva som skulle skje med Egypt og ”Livets vann” i Nilen. Nasser sa også om den at den hørte han til, og ingen måtte røre ved den for da ble det krig.

I Esaias kp. 19. kommer også kraftige domsord mot Egypt som nettopp dreier seg om Nilen. Oppsummering: ”Profeten forkynner at Herren skal sende allehånde ulykker over Egypten; han skal hjemsøke landet med borgerkrig, gi det i en hård herskers hånd og ved vannmangel føre stor elendighet over det; derved skal de stolte egyptiske vismenns visdom bli aldeles til skamme, og hele folket bli rådløst og motfallent, 1-15. Egypterne skal i dette se Israels Guds hånd og tjene ham, og han skal da utfri dem av deres trengsel og gjøre mot dem som han hittil har gjort mot Israel, 16-22. Da skal fiendskapet mellem Egypten og Assyria vike plassen for fredelig samkvem; begge skal tjene Herren og sammen med Israel velsignes av ham og få det vidnesbyrd at de hører ham til, 23-25. ”

”1 Utsagn om Egypten. Se, Herren farer frem på en lett sky og kommer til Egypten, og Egyptens avguder bever for hans åsyn, og egypternes hjerter smelter i deres indre. 2 Og jeg vil egge egypter mot egypter, så de skal stride hver mot sin bror og hver mot sin næste, by mot by, rike mot rike. 3 Og egypternes ånd skal svikte i deres indre, og deres råd vil jeg gjøre til intet; de skal søke til sine avguder og trollmenn og dødningemanere og sannsigere. 4 Jeg vil overgi Egypten i en hård herres hånd, og en streng konge skal herske over dem, sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud. 5 Og vannet i havet* blir borte, og elven blir tørr, aldeles uttørret, 6 og elvene stinker, Egyptens strømmer minker og blir tørre; rør og siv visner; 7 engene ved strømmen, ved strømmens bredd, og alt akerland ved strømmen tørker bort, spredes av vinden og er ikke mere. 8 Fiskerne klager, og alle de som kaster krok i strømmen, sørger, og de som setter garn i vannet, er motløse, 9 og de som arbeider med heklet lin, blir til skamme, og de som vever fint hvitt tøi. 10 Landets grunnpiller er knust; alle de som arbeider for lønn, er sorgfulle i hu. 11 Bare dårer er Soans høvdinger; de viseste blandt Faraos rådgivere gir uforstandige råd. Hvorledes kan I si til Farao: Jeg er en ætling av vismenn, en ætling av fortidens konger? 12 Hvor er de da dine vismenn, at de kunde forkynne dig, at de kunde forstå hvad råd Herren, hærskarenes Gud, har tatt om Egypten? 13 Soans høvdinger er blitt dårer, Nofs høvdinger er blitt narret, og overhodene for stammene har ført Egypten vill. 14 Herren har utøst i deres indre en svimmelhetsånd, og de har ført Egypten vill i all dets gjerning, som en drukken mann forvillet tumler om i sitt spy. 15 Og ikke skal nogen gjerning lykkes for Egypten, enten det så er hode eller hale, palmegren eller siv som gjør den. 16 På den tid skal Egypten være som kvinner; det skal forferdes og frykte for Herrens, hærskarenes Guds løftede hånd, som han svinger imot det. 17 Og Juda land skal være en redsel for Egypten; så ofte nogen nevner det for dem, skal de skjelve for det råd som Herren, hærskarenes Gud, tar mot det.
Men det går mot andre tider også for Egypten når denne voldsomme domstid er over:
18 På den tid skal det være fem byer i Egyptens land som taler Kana'ans tungemål og sverger Herren, hærskarenes Gud, troskap; en av dem skal kalles Ir-Haheres*. 19 På den tid skal det være et alter for Herren midt i Egyptens land, og en støtte for Herren ved dets landemerke. 20 Og det skal være til et tegn og et vidne i Egyptens land for Herren, hærskarenes Gud; når de roper til Herren over undertrykkerne, skal han sende dem en frelser og stridsmann og fri dem ut. 21 Og Herren skal gi sig til kjenne for Egypten, og egypterne skal kjenne Herren på den tid, og de skal bære frem slaktoffer og matoffer og gjøre løfter til Herren og holde dem. 22 Herren skal slå Egypten, han skal slå, men også læge, og de skal vende om til Herren, og han skal bønnhøre dem og læge dem. 23 På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypten til Assyria, og assyrerne skal komme til Egypten, og egypterne til Assyria, og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. 24 På den tid skal Israel være den tredje med Egypten og med Assyria, en velsignelse midt på jorden, 25 fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: Velsignet være mitt folk Egypten og mine henders verk Assyria og min arv Israel!
De som vil lese mer og grundigere om denne saken, kan bestille ”Jesu Ord om endetiden hefte kr 45,-. AKF/Krossen Media / Pb. 196 / 4734 Evje - tlf.: 379-31053 eller e-post: akf-evje@online.no