Bort med HV gir flere 22. juli opplevelser!

Erna Solberg og Grete Faremo bærer ved til bålet?

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.11.11

 

Det ble fortalt ettermiddagen den 22. juli at Stortingspresidenten ringte politiet og ønsket umiddelbart styrker for Stortingets sikkerhet – men styrker var det tomt for på det tidspunktet – de måtte vente omkring 2,5 time. Huset til landets statsminister sto ubevoktet i omkring 3 timer…Gro Harlem Brundtland fikk aldri noen ekstra beskyttelse før etter 72 timer. En vil anta at det var en kombinasjon av manglende forståelse og mangel på personell som utgjorde forsinkelsene.


I min tid i Heimevernet var det maks 2 timer fra skarp alarm til man skulle være på oppgitt oppmøtested klar for strid og i mitt tilfelle ville dette tatt betydelig under 2 timer. I Oslo vil jeg anta at flere i HV (bosatt i Oslo) kunne stilt klar til strid på under 30 minutter på oppgitt oppmøte sted eller direkte på objekt om HV-soldatene var satt i operativ stand før det smalt den 22. juli. Har man en god beredskap kan en også tenke seg at utvalgt personell har med seg det mest nødvendige utstyr i sin bil eller innelåst på sitt kontor for svært raskt responstid, men det fordrer en ledelse som skjønner beredskap. Det hadde ikke vært unaturlig at en del av HV-016 hadde hatt slik beredskap. Problemet var bare at HV-016 ikke var operativ den 22. juli p.g.a. at de la seg selv ned ca januar 2011, etter å ha vært i verbal kamp må en kunne si med både Storting, Regjering og Forsvarssjefen om at de ikke skulle nedlegges. HV-016 var Heimevernets skarpeste styrke, og hadde som oppgave å sikre nøkkelpersonell og installasjoner.           


Går vi noen år tilbake i tid ble også alle de andre avdelingene i HV avvæpnet ved at tennstemplet skulle leveres inn – og dermed kunne de ikke møte på oppsatt objekt klar til strid – soldatene var heller ikke klar til strid på vei til objektet og kunne i prinsippet bli skutt på vei ut egen dør hjemme uten å kunne forsvare seg.

 

Dette oppslaget - Nekter å lyde våpenordre - i Agderposten 10.01.2003 vedrørende innlevering av tennstempelet og dermed avvæpning av HV – er jo svært interessant i forbindelse med nedtrapping av HV over hele landet og situasjonen som oppstod da man ikke hadde politi nok 22.07.11 til å vokte Stortinget. HV som ble sendt etter timer hadde ikke skuddsikre vester, kun 20 skudd (oppsetning skal visst være 200).

Det kan jo bli ytterligere tragisk å se hva man kan stille opp med av utstyr og hurtighet om det virkelig skulle bli like stor og enda større krise, svaret vet vi.

 

Erna Solberg, Høyres partileder, har vi ansett for å være litt mer oppvakt enn en del andre politikere, men når hun nå skal ha erkjent vedrørende nedleggelsen/inndragningen av tennstempler i HV følgende den 10. november 2011 i NRK P2 at "-vi visste ikke" om konsekvensene av vedtaket om Heimevernets av-væpning for noen år siden; (dette relatert til manglende HV-beredskap 22.07.11.) – må hun har vært på en annen planet siste 8 år?


Etter å ha uttalt «vi visste ikke» får i hvert fall undertegnede store problemer med å ta den videre debatt fra mange aktører seriøst. Mediene har de siste årene vært fulle av stoff om HVs nedleggelse – år etter år - helt inn i Stortingssalen. Og HV-016 var oppe til debatt for få måneder siden – det vet kanskje ikke Erna Solberg heller – hva driver hun med til daglig – er hun ikke i Stortinget??? Følger man så dårlig med eller evnt. Følger med men utviser et så dårlig politisk skjønn – bør man få inn menn som vet hva som er rett/galt og kan si ja og nei og også kan håndtere kriser ikke bare verbalt.

 

Og vi må legge til at den 26. november 2010 skal det ha vært en åpen høring i Stortinget, med forsvarsminister Faremo angående HV-016 saken. Nå er Faremo Justisminister med ansvar også for beredskap!!! (Det eneste en kan konkludere om dette er at det er ikke siste gangen det smeller i Norge om en tenker på Kåre Kristiansens uttalelse nedenfor…)

 

Og leser du om nedleggelse av HV-016 her: http://no.wikipedia.org/wiki/HV-016 - er det nesten som en reprise av det brukne geværs politikk som første oss naive nordmenn inn i 9. april 1940.

 

Nedenfor kan både Solberg og Faremo lese seg kort opp på diskusjonen rundt HV- 016 for 12 mnd siden (!)
og man ser også hvordan våre nære allierte vurdere dagens ledelse av Norge:

WikiLeaks og destabilisering av Norge

Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.12.10

I følge Aftenposten nett 02.12.10 skal de siste lekkasjer fra WikiLeaks blant annet fortelle oss at USAs ambassade i Oslo har meldt hjem til Washington i et notat i 2008, følgende: ”Risikoen er at Norges venstrevridde regjeringen går bort fra tradisjonelt sterke transatlantiske bånd og fokus på Nato.”
Er det noen som ser sammenhengen med uttalelsen til tidligere statsråd Kåre Kristiansen da han skal ha sagt: at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet.

Det er av avgjørende betydning å vite hvem som ønsker og destabilisere et land og hvem som ønsker å stabilisere det. Gjennom mange år i Norge nå har vi vært vitne til en destabilisering! Og destabiliseringen er langt på vei på linje med det brukne geværs politikk i tredveåra. Det gikk da ikke lenge før en fremmed hær tok over vårt fedreland. Det siste man nå prøvde seg på var å knekke HV 016*, en spesialenhet som vi selvsagt har brukt for når mye a våre spesialenheter er utenlands blant annet i Afghanistan.
Det er bare å ønske HV 016 lykke til og velsignet kamp mot de som driver med destabiliseringen av vårt land! HV 016 bør holde flere pressekonferanser der de får opp i dagen hva som skjer på flere hold blant våre ansvarlige politikere og fagsjefer. Det vil det norske folk takke dere for!

*
Med tillatelse fra Informasjons- og markedsansvarlig fenrik Camilla Gamborg Briså
gjengir vi har fra www.nrof.no en dekning av nevnte pressekonferanse:

 

 

Pressekonferanse vedr. HV-016

Hovedtillitsvalgt for alle soldater og befal i HV-016, Thomas Lund Nielsen, holdt pressekonferanse sammen med advokat Cato Schiøtz i dag, onsdag 24.

november (2010, red. anm.) på ”Håndverkeren” i Oslo. Tema var naturlig nok forsvarssjef Harald Sundes beslutning om å legge ned Heimevernets spesialavdeling 016.

Thomas Lund Nielsen åpnet pressekonferansen med at alle uttalelser, opptredener i media med mer er koordinert og godkjent av et samlet tillitsmannsapparat i HV-016. Lund Nielsen kommenterte at dette var ingen hyggelig dag, men skrittene som nå ble tatt var nødvendige.

 

Advokat Cato Schiøtz overtok og redegjorte for hva saken gjelder. Advokat Schiøtz ble engasjert av de tillitsvalgte i HV-016 i forrige uke for å ivareta personellets rettigheter. Schiøtz uttalte at prosessen, eller mangel på sådan, har vært en overkjøring av de folkevalgte og at det har vært en stigmatisering og en karakteristikk av avdelingen som ikke burde vært uttalt.

 

Schiøtz gikk gjennom det han mener er seks alvorlige forhold:

• Nedleggelsesvedtakets gyldighet --> mye taler for at nedleggelsesvedtaket er ugyldig

• Kompetanseoverskridelse i forhold til Stortinget --> en evnt nedleggelse av HV-016 og reduksjon av HVs oppgaver og kapasiteter, er opp til Stortinget å avgjøre

• Saksbehandling underveis --> saksbehandlingen har ikke vært reell

• Håndtering av endringsoppsigelse og krav i Arbeidsmiljøloven --> lovmessige krav er ikke blitt fulgt. LOs juridiske avdeling er nå inne og vurderer
oppsigelsene i hht Arbeidsmiljøloven

• Offentlig kritikk, med påfølgende munnkurv --> flere av HVs distriktssjefer har fått direkte pålegg om å ikke uttale seg

• Krenkende uttalelser --> personellet i HV-016 er direkte rammet av disse påstandene, bl.a. ved at deres hovedarbeidsgiver stiller spørsmål ved deres
tilknytning til avdelingen

 

Schiøtz ber om, på vegne av HV-016, at det nå blir en ny prosess som er ryddig, åpen og grundig. Fagmilitær ekspertise må bli hørt og de tillitsvalgte må involveres. Videre ønskes det at forsvarssjef Sunde offentlig trekker tilbake de ærekrenkende uttalelsene om avdelingen.

 

Schiøtz kommenterte at Sivilombudsmannen også kan trekkes inn som en 3. part for å vurdere om saksbehandlingen har fulgt formkravene i Forvaltningsloven.

 

Den videre fremdriften vil avvente utfallet av hva som kommer frem på Stortinget på fredag 26. november, hvor det skal være åpen høring med forsvarsminister Faremo.

 

Advokat Schiøtz presiserte til slutt at prosessen rundt og nedleggelsen av

HV-016 kan skape en farlig presedens for andre omorganiseringer og nedleggelser i Forsvaret. -Derfor er det viktig at dette blir gjort på en ryddig, åpen og grundig måte, sa Schiøtz.

 

På spørsmål fra journalistene tilstede på pressekonferansen svarte Schiøtz at han tviler på om forsvarsminister Faremo har vært klar over hvordan prosessen faktisk har foregått.

 

NROF følger med videre!

 

Camilla Gamborg Briså

Informasjons- og markedsansvarlig”