Bekjennelsen fjernes

fra kirke, organisasjoner, stat og Kr.F. – samtidig!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.11

 

Kampen i ”det åndelige regiment”

I møte med tidsånden skjer det forferdelige at alle våre samfunnsbærende institusjoner gir etter for tidsånden – og sletter de mest fundamentale paragrafer som bærere av bekjennelsen til den ”evangelisk lutherske” tro og kjernesaken: RETTFERDIGGJØR-ELSESLÆREN.

Domsavsigelsen skjer i himmelen for Jesu skyld – om at den som tar sin tilflukt til Jesus i Ordet og Hans nåde alene – han blir erklært fri og vel mottatt i himmelen. Den protestantiske lære er at det er en domsavsigelse i himmelen som Brorson skildrer slik: ”Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme Senker jeg meg i. Gud for alle riker Dømmer selv og sier: Denne han er fri! Han er todd i Jesu blod, Satan, synd og sorg må rømme, Hvem vil meg fordømme?”  (Sangboka nr. 259)

 

Men dette fastholdes ikke lenger i de fleste sammenhenger i møte med katolisismen som ikke har noen slik sann lære om hvordan en synder blir frelst. Der regjerer vranglæren også i denne fundamentale sak– og Den norske kirke har for noe år siden inngått ”Avtalen om rettferdiggjørelse med dem” og ødelagt DNK`s ”evangelisk-lutherske” bekjennelse i kirken – samt ødelagt flere andre sentrale lærepunkter. Organisasjonene lot lite høre fra seg – men fortsetter mer eller mindre samarbeidet med DNK. Enten får en kjempe høyt og tydelig – eller trekke seg ut.

 

Sosialismen sammen med andre –ismer har jo lenge – fra mellomkrigstiden – drevet en intens kamp mot ”lutherdommen og andre fordummende sekter” (Bull  nestformann i AP) Og de har maktet å forderve mye i DNK sammen med en ettergivende prestestand. Og det store nå, for å sluttføre ødeleggelsen - er å bruke avguderiet - som vi lar strømme inn i landet og danne de såkalte ”multireligiøse” og ”multikulturelle” avgudssamfunn. Da er det selvsagt at man må avvikle stat/kirken forholdet som har båret vårt folk i mange hundre år med en rett lære, rett frelsende tro, rett rettskilde og en frihetsskapende frihet og orden som intet avguderi kan gi oss..

 

Kampen i ”det verdslige regiment”

Etter Skriften så har kirken og Herrens folk det største ansvaret som jordens salt og lys, Sannhetens støtte og grunnvoll. Hadde Guds Ord – og kjernen i vår tro blitt fastholdt, kunne ikke dette skjedd. Men med sviket innenfra og press utenfra også fra Gjønnesutvalget og kirke/statforliket med Høybråten i spissen – er det altså i ferd med å skje. Kanskje man trodde man skulle frigjøre kirka på denne måten – ved å svikte Sannheten om Norge og de to regimenter i Grunnloven. Men Fisknes har jo greitt vist oss at kirkens folk er lurt trill rundt av Giske og politikerne. Man er verre stilt enn før, og folket enda verre for staten har frigjort seg fra det ”evangelisk-lutherske” rettsfundament i § 2. Kun kongen syntes å forstå hva som foregikk i kampen om Grunnloven og ba om å få beholde kjernepunktene i §§ 2 og 4. Organisasjonene sa stort sett under høringen at det var ok å forandre ”evangelisk – luthersk” til ”kristen – humanistisk”! Bare ordet ”humus av jord” skulle si det meste om sammenstilling med kristen.

 

I ”Kirkeretten” til professor Robberstad fra hans forelesninger på MF står det rett ut at det særegne med Norges Gr.l. er at den er bundet til den ”evangelisk – lutherske ” lære. Nå er det slutt om ikke Gud griper inn p.g.a. de troendes bønner som i 1905!

 

Man hadde kanskje forventet at Menighetsfakultet – dannet av lekmannshøvdingene i 1907-08 - hadde stått opp og forsvart den ”evangelisk-lutherske konfesjon” – men de har jo for lengst forlatt bekjennelsen til Bibelen og dette fundament og huser nå en rekke folk som har et helt annet læremessig fundament, inklusive pinsevenner, katolikker etc. Og ut fra denne forvirringen strømmer nå kvinnelige prester i strie strømmer – og håpløse bibeloversettelser – i strid med Guds Ord – og mye annen læremessige avvik.

Og det merker man langt inn i organisasjonene hvor teologene har blitt tatt imot som ”fagfolk” med åpne armer. Heimesekretær Hunnestad (NLM) beklaget dette i en kraftig artikkel i Dagen like før han døde for en del år siden.

 

Så tømmes Skoleloven og skolene fra bunn til topps for ”evangelisk-luthersk” lære og tro og da kommer selvsagt angrepene på vårt grunnlovsfundament – når det hverken er kunnskap eller åndskraft igjen i folket til å motstå tidsånden. KRL-faget var IKO`s  og Pettersens verk og politisk gjennomført av KrF.

 

Dermed er det en ”naturlig” frafallsutvikling at bølgene går høyt i KrF om deres bekjennelse til kristendommen som nå kommer som en sluttstrek på en lang og vond utvikling. 

 

Det synes til slutt bare å være Kong Harald og en del av det gamle lekfolket som ber og kjemper for at Norge skal bli bevart på det ”evangelisk-lutherske” fundament i begge regimenter. Det lekfolket som hans bestefar Kong Håkon VII flere ganger uttalte seg svært godt om – ikke minst i forhold til presteskapet.

Men det er mer enn tydelig at institusjon etter institusjon i Norge i begge regimenter som begge skal hvile på Bibelen – gir etter – og ”Det norske hus” raser i grus til forferdelse for barn og barnebarn fordi man ikke vil kjempe og lide.

Kun en bekjennelse til våre fedres Gud som vi finner den i 2. Krønikene 20 og en skikkelig besinnelse på vårt gamle læregrunnlag – synes å kunne redde Norge og dens framtid.