Muhammed tegninger har antagelig styrket islam i Norge

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no13.02.06

 

Det er Livets Ord som eier avisen Magazinet i Norge, med Vebjørn K. Selbekk som redaktør. Som redaktør trykket han diverse tegninger av Muhammed,

4 måneder etter at Jyllands-Posten den 30. september 2005 hadde gjort det samme.

I Norge fremstilles det som om det etter dette kom en spontan reaksjon fra islamistisk hold på disse tegninger. Men i et oppslag i Aftenposten av Kjell Arild Nilsen den 9. februar viser i følge han at opptøyene vi er vitne til med ambassade og flaggbrenning etc variscenesatt av ytterliggående danske muslimer som nå har oppnådd så mye at de gjerne vil ha dialog.”

I ettertid har den danske regjering vedtatt og utestenge danske imamer fra den danske dialogen om integrasjon, nettopp fordi de bl.a. hadde vært på reise i Midt-Østen (spesielt imamen Abu Laban) og oppildnet sine trosbrødre! Vestens bilde av islam er regelrett naiv – eller man tørr ikke av ulike grunner å utfordre islam på for eksempel forståelsen av ytringsfrihet, sharialover (islamsk lov) etc. vurdert ut i fra den kristne rettstenkning man har i Norges Grunnlov og Bibelen.

 

Islamister er meget systematiske og de tenker i lange tidslinjer, nå har de ved å bruke Magazinet ytterligere festet sin posisjon her i Norge. Hva skjer for eksempel neste gang en nordmann trår over den muslimske streken? Vil de da utstede en fatwa ( = en juridisk erklæring fra en ekspert på det islamske lovverket (shariaen)) og skyte vedkommende?

Vi kjenner den beregnende timingen fra islam igjen fra den gangen Ariel Sharon gikk over Tempelplassen og det i etterkant spontant(?) startet en intifada – det viste seg at denne intifadaen hadde vært på tegnebrettett i flere måneder og man valgte Sharons tur over Tempelplassen som ”utløsende faktor”, slik vi nok igjen opplever med Muhammed tegningene. Malcolm Hedding skriver på www.ikaj.no:

Den Palestinske Autoritet (PA) ble gitt et tilbud som i sin sjenerøsitet var uten sidestykke. Israel ville gi fra seg 93% av ”Vestbredden”, inkludert mye av Øst-Jerusalem og Tempelhøyden i bytte for en varig fred. Tilbudet ble avvist, og som Marwan Barghouti har innrømmet, PA’s maskineri forberedte seg til krig! Disse forberedelsene begynte i juli 2000 og ble satt ut i livet i september samme år da Ariel Sharon besøkte Tempelplassen. Vi må innrømme at dette var et briljant public relations stunt fordi det dekket over eller kamuflerte de virkelige aggressorene og satte søkelyset på Israel. Ettertiden har heldigvis avdekket denne sammensvergelsen!”

Arafat var en ekte islamist. Til og med Terje Røed Larsen sa om Arafat at han løy alltid. I dag regjerer Hamas og det er den samme åndsimpuls Hamas besitter som i dag ryster verden i Indonesia, Afghanistan, Iran, Irak, Egypt, Syria osv – det er terrorismevåpenet som brukes. En norsk imam er forpliktet på det samme, og det vil bli brukt når de blir sterke nok. Det er nok å se hen til London og aktivitetene i Moskeene der. Aftenposten 1.02.05 skriver: ” - Har man konkrete eksempler på at norske moskeer er brukt som rekrutteringsarena for ekstreme islamister? - Det vil jeg ikke kommentere. Men i Europa har vi som et generelt trekk sett at både fengsler og samlingssteder som moskeer og kafeer er steder der det er blitt knyttet kontakter, sier sjef for PST Jørn Holme.”

 

Det er urovekkende når det etableres et forsoningsmøte mellom Selbekk og Islamsk Råd, der KrF-leder Dagfinn Høybråten og hans muslimske partifelle Ali Khan var sentrale i prosessen.

Etter forsoningen ble det meldt fra imam hold at Selbekk sto under imamenes beskyttelse. Det kan forstås slik at islam har innført en slags parallell justis i Norge? Imamene kan avgjøre om noen skal ha eller ikke ha fysisk sikkerhet.

Kan dette være noe av grunnen til at Selbekk bl.a. skriver i sitt forsonings ”Budskap til norske muslimer”:

1. ”Det at vi sitter sammen her i dag, viser noe av styrken i det flerkulturelle samfunnet vi har bygd opp i Norge. I andre land er situasjonen en helt annen på dette området.”

Her kolliderer Selbekk kraftig med Apostelgjerningene 17, 26-27: ”og han (Gud) lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.”

Gud tenker i nasjoner med grenser. Det er riktig å ta imot flyktninger, men ikke folk som har en annen agenda her i Norge og som dermed bør være i sitt hjemland og bygge det.

 

2. ”Norske muslimer er fredselskende og gode mennesker.”

Ut i fra bibelsk terminologi er ikke noe menneske fredselskende eller gode – altså er dette ikke dekkende verken for en nordmann eller en muslim av ulik nasjonalitet. Så vidt man da også kan forstå Selbekk inkluderer han også mulla Krekar og hans siste uttalelser?

Det lukter litt for mye frykt av dette her og det kan man kanskje ikke si er så rart når drapstruslene hagler inn og man vet at slike drapstrusler ofte effektueres

om det tjener saken.

 

Statsminister Stoltenberg sa sist onsdag i Stortinget at regjeringens verdigrunnlag lå i Soria-Moria erklæringen som er ”den nasjonale kulturarv og de humanistiske verdier….”, men da hopper han ”elegant” over at reindyrka humanisme jo er den utløsende faktor for krig. Humanisme er ren menneskedyrking, uten en Gud!

Det er alene Norges Grunnlovs § 2 som konstituerer norske verdier og fundament.

Stortingsrepresentantene likte, sist onsdag, dårlig at det norske flagg flere steder i verden ble krenket ved brenning. Dette flagget har korset som sitt sentrum og er trykt forankret i Grunnlovens §2! Fjernes §2 kan man like godt havne opp med en halvmåne i flagget!

 

Stoltenberg er mer enn naiv når han sier at flaggbrenningen også krenker norske muslimer siden dette også er deres flagg. Visst disse muslimer virkelig er muslimer er ikke deres flagg det norske. Jeg er redd, med bakgrunn i den holdning sosialismen har til Israel og araberverdenen, at Stoltenbergs hjerte ligger mye nærmere Mekka en det gjør Jerusalem. Hilde Frafjord Johnson sa engang om internasjonalistene at deres mål er å ”senke det norske flagget”. Samfunnsviter Atle Kvalvik skrev i Nationen 10.02.06 ”at internasjonalistene ikke er en del av løsningen – de er en del av problemet.” Og Kvalvik spør om ikke det er ”Sengetid for internasjonalistene?”, med bakgrunn i regjeringens håndtering av ”Muhammedtegningene” og ytringsfriheten, han kunne vel legget til også KrFs behandling av saken.

Det at Stoltenberg også tillater statsråd Håkon Hanssen å bruke departementet til å la Selbekk selv publisere sitt beklagelsesbrev viser en utrolig uryddighet i saken. Regjeringssjefen er her veldig nære og beklage Muhammed-tegningene fra den norske regjering, siden regjeringskvartalet aktivt brukes av Magazinets redaktør i denne saken, mens Stoltenberg i Stortinget mente at dette ikke var Norges jobb som nasjon.

 

Stoltenberg og hans regjering overser(?) hva som er det daglige pensum i mange arabiske skoler! Hva lærer barn i islamske skoler om for eksempel ytringsfrihet - det er et fremmedord i vestlig forstand, det viser uttalen til Islamsk Råd i Norge ved Mohammad Hamdan (se sitat til slutt).

Hva lærer de om jødene, det kan du lese om her: http://norskisraelsenter.no/pdf/nis-info/2004_1.pdf - Israel skal ikke eksistere! Et godt utgangspunkt for dialog? Dialogen kjøres ikke lengre en formålstjenelig – har man makten er dialogenes tid forbi, det viser historien.

Norsk naivitet (inkl flere norske partier) bekreftes vel også av de store norske pengebeløp som er blitt tildelt PA (Palestinian Authority) uten reviderte regnskaper og som bl.a. er brukt til å tilrettelegge ny læreplan i grunnskolen for arabiske barn. Der skal de lære at Israel ikke eksisterer. Elsa Skarbøvik (KrF) spurte 10.3.2004 i Stortingets spørretime Hilde Frafjord Johnsen (KrF): "Norge har gjennom flere år gitt økonomisk støtte til utdanning i de palestinske selvstyreområdene. For å skape fred og forsoning er det avgjørende at palestinere og israelere har kunnskap om hverandre. Palestinske skolebøker omtaler ikke Israel som en selvstendig stat, og kart over området viser ikke staten Israel. Heller ikke israelske byer innenfor 1967-grensen beskrives som israelske.”

Koranen har to inndelinger av verden Dar al-Islam (islams hus) og Dar al-Harb (krigens hus) – vesten befinner seg i Dar al-Harb som da i fremtiden skal inn under islams lov! Dr Mark Gabriel, tidligere iman i Egypt skriver følgende i boken ”Islam og terrorisme”:

”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg. (søk også på Hudaybiya på Internett så får du deg enda en overraskelse, for der kan du lese hvordan det for en islamist er lovlig å bryte avtaler med de vantro om det tjener islam).

 

Dette understrekes for så vidt også av lederen i Islamsk Råd i Norge, Mohammad Hamdan, på den arabiske TV-kanalen Al-Jazeera, der han skal ha sagt at: Vesten tror på pressens frihet mer enn vi tror på Gud. Dessverre er ytringsfriheten deres religion, sa Hamdan.

Dette viser at ”freden” ikke er endelig – en endelig ”fred” (les etter islamsk definisjon) inntrer bare når alle er innen for ”islams hus” og det skjønner man ikke i Vesten. Vi skjønner det bare litt hver gang det smeller en bombe i Madrid, London, Washington eller kanskje neste gang i Oslo? Men hukommelsen til nordmenn er kort og kanskje styrt av frykten.

Historien med Magazinet har antagelig styrket islam i Norge, fordi man igjen ikke har konfrontert islam med deres menneskesyn og samfunnssyn – men kommet frem til en fredsslutning i felles forståelse uten at man har krevd at islam retter seg etter norsk lov og orden. Lurer på hva William Nygaard mener om saken? Han som 11. oktober 1993 ble forsøkt myrdet i Oslo, og der mange spor peker i retning av det daværende styret i Iran.

 

For alle som vil la seg informere om saken kan ”Islam og terrorisme” av Mark Gabriel anbefales, ISBN 82-7199-215-5. Boken blir ikke mindre aktuell!

Skal du skjønne islam må du forstå hva deres ideologi innebærer i praktisk utførelse!