Tomtefestelov og Grunnlovens § 105

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit

 

 

Hva står det i Grunnlovens § 105? De fleste vet det ikke, men slik er paragrafens ordlyd:

 

”Fordrer Statens Tarv, at Nogen maae afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentligt Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen.” 

§ 105 åpner altså ikke for en ny tomtefestelov brukt på tomter som ikke innehar ”offentligt Brug”, slik regjeringen kan synes å tro i dens odelstingsproposisjon 41.

 

Mellom 100.000 og 150.000 hytteeiere fester i dag tomt på allmennings- eller landbruksgrunn. Den nye odelstingsproposisjonen (les Ot.prp. 41

, faktaark og pressemelding fra Justisdep.) på tomtefeste, som vil frata eiere av festetomten eiendomsretten over sin eiendom, kan også være behandlet av personer som kan være innhabile i saken. De siste ukene er det blitt kjent at flere topp politikere der i blant utenriksminister Jan Pettersen, statsminister Kjell Magne Bondevik kan ha egen interesse i at regjeringens forslag til ny tomtefestelov får flertall. Det viser seg at også flere stortingspolitiker kan ha egeninteresse av dette forslaget blir vedtatt, på en lovstridig måte.

 

Ute på bygdene oppfattes dette som skjer nå som en slags ”legalisert korrupsjon”, der ”makten” prøver å ta seg til rette på eiendommer som er i privat eie. Eiendommer som er lovregulert og ikke kan avhendes uten ved full erstatning til offentlig bruk og da til offentlig bruk. Til privat bruk har staten ingen rett så langt jeg kan se til å ”lov”regulere på den foreslåtte måte i Ot.prp. 41.

 

Hvor mange som vil kunne få løst inn feste tomten sin til en pris langt under markedsverdi vil avhenge av hvordan loven eventuelt skulle bli vedtatt. Men som vi har sett er hele odelstingsproposisjonen et brudd på Grunnlovens § 105 og dermed lovstridig.

 

Den samme lovstridigheten ser vi i en parallell sak i fra Telemark (”Kvaalen saken”, se også Opprop (Kilde: www.kommentar-avisa.no )) der en grunneier nå kjemper en kamp i rettssystemet fordi staten har fratatt ham eiendomsretten i utmarka. Han har kultivert flere fiskevann og ønsket å leie disse ut, men staten har åpnet for at barn under 16 år kan fiske gratis i hans utmark.

 

Konklusjonen er at Grunnlovens § 105 er overstyrende for Norske lover, selv om staten nå i en rekke saker prøver å overkjøre denne Grunnlovsretten! La ikke de folkevalgte, som skal tjene sitt land og folk, rive ned den Grunnlov som vi igjen feirer den 17. mai.

 

(Du finner her hele Norges Grunnlov.)