Fra yoga til konebrenning

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no

 

I Norge har ulven fått fortrinn fremfor mennesket mht både næringsinteresser og i en del andre domfellelser. Det er juridisk mulighet for å ilegge lengre fengselsstraff for å drepe en ulv en det som er domspraksis i åpenbare voldtektsaker – forstå det den som kan.

I India har man, så vidt jeg vet, fremdeles strenge straffer for å drepe en ku. Konebrenning er offisielt ikke lov i det samme landet, men det praktiseres allikevel flere steder.

 

Artikkeloverskriften peker på en sammenheng. I India råder hedenskapet i form av hinduisme med sin reinkarnasjon og sjelevandring. Det er strenge straffer for å drepe ei ku, ofte verre en for å gjøre det samme med et menneske. Man øvdes i å tenke hinduisme og det gav konebrenning som et av flere utslag.

Yogaen har dype røtter i hedenskapet og dermed blir man alarmert når man ser hvilken reklame og praktisering som er på vei mht yoga her i Norge.

Samtidig har vi i Norge en ny lovgivning på vei, som klart fraviker flere Grunnlovsparagrafer bla der nordmenn frataes retten til næringsdrift pga utbredelse av rovdyr og uten at full erstatning blir gitt. Dyra (rovdyra) får et bedre rettsvern enn mennesket, som vist over. Det hele skyldes at man i mange år har blitt trenet til å ikke tenke slik at mennesket er skapt i Guds billede og derigjennom har fått sitt ukrenkelige menneskeverd! Har man ikke en Gud - har mennesket ikke et anker for sin verdi, da blir det en ren produksjonsenhet, et produksjonsdyr som i seg selv ingen verdi har utover det som det kan produsere.

 

Det er klare paralleller fra Norge over til India! Man dyrker skapningen fremfor Skaperen og dermed kommer hele lovgivningen og rettsvernet for mennesket i vanry! Yoga er en religiøs øvelse der man søker en bevisstløshet eller ekstase og i den tilstand smelter sammen med det høyestes vesen. I Norge forteller man selvfølgelig ikke folk som går på yoga kurs dette bakteppet for yoga, men det ligger der. Og etter hvert fanges man inn i religionen og dens konsekvens for menneskesyn og samfunn.

Mitt poeng er at om man ikke tilber den Gud som sendte sin sønn Jesus Kristus til verden for å Frelse oss fra din og min synd mot Gud, da vil man etter hvert dras inn i ugudligheten – først som personer og så som nasjoner. Det resulterer i at en vedtar ”lover” som verner ulv bedre en mennesket, fordi man sier at mennesket er det femte rovdyr (det lærer barn mange steder i skolen!) og dermed i visse tilfeller har fortrinn fremfor mennesket. Eller man lærer at kvinner ikke har like høy verdi som mannen eller at deres verdi er knyttet til mannen – og da åpner en for konebrenning med mer.

 

Det går altså en rød tråd i fra en manglende Guds tro til en hedensk nasjon. En nasjon uten Gud gitte retningslinjer havner i løpet av få år i barbariet – vi så det i ”det tredje riket” som Adolf Hitler fablet om. Hitler dyrket den ariske rasen, altså igjen mennesket, fremfor Skaperen.

 

Norge har ikke alltid vært en kristen nasjon, men vi har i dag en 1000 årig kristen historie. Den har frembrakt mye godt, som man nå aktivt og uten nevneverdig beskjedenhet driver å river ned. Hvorfor? Jo, hedenskapet har aldri vært i stand til å ta vare på seg selv eller naturen rundt seg.

Hedenskapets syn på kvinner burde kvinner selv nå forstå hva vil si, for om ikke lenge havner de i skikkelige problemer i Norge, mange kvinners bærbare voldsalarmer er bare forsmaken på hva den gudløse oppvoksende generasjon har i sinne.

Konebrenning kan ikke bli mulig i Norge sier du? Da husker du ikke din historie, her brente man en træl (”en slave”) før kristningen for å få et godt Ting. Det er nærmere en du tror! Veien frem nå er via Guds Ti Bud og Hans død på Golgata kors. Den veien fører oss først til hva et mennesket er og dernest til hva Hans nåde utretter! Verken mann eller kvinne kan vil få det godt i et avkristnet Norge!