Dåpen

 

 

Andakter for 11.-14. januar av Heinrich Műller, i www.kommentar-avisa.no – 05.08.18 *

 

11. JANUAR

 

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Joh. 3, 5.

 

          Frelseren hadde sagt til Nikodemus at vi måtte fødes på ny. Her føyer Han nå til hvordan gjenfødelsen må skje, og nevner dåpen som midlet. Den kaller Han vann, fordi den synlige handling foregår ved vann, som da er et bilde på dåpens usynlige kraft. Vannet renser huden for alt smuss, dåpen renser hjertet for all synd. Kristus skjenker kraften av sitt blod til den som døpes, det blod som Han har utgytt til syndenes forlatelse; for Jesu Kristi, Guds Sønns, blod renser oss fra all synd. Videre gjør vannet et tørt land fruktbart; dåpen poder oss inn i Kristus. Av Ham suger da troen saft og kraft til gode gjerninger. Men nå gjør riktignok ikke vannet dette alene, men Guds ånd, som er i og med vannet. Derfor bruker Frelseren ordene vann og Ånd. Mennesket blir altså født på ny av vann ved Den Hellige Ånd, eller ved Den Hellig Ånd gjennom vannet. Den Hellig Ånd gir vannet en overordentlig, overnaturlig kraft. I det forener Ånden seg med sjelen og gir den nye åndelige livskrefter, slik at den nå kan det som den av naturen ikke kan, nemlig å tro av hjertet, i troen å elske Gud, og dessuten ville og gjøre det gode. Med dåpen begynner således det nye åndelige liv i mennesket, og den kalles derfor et gjenfødelsens bad. Den legemlige fødsel er inngangen til det legemlige liv, dåpen til det åndelige liv. Ved den legemlige fødsel er du blitt et syndens og dødens barn.  Ved den åndelige nye fødsel er du derimot blitt et Guds barn og en arving til det evige liv. Fortsett nå å være hva du er blitt. Dåpen er en god begynnelse, men det nye liv må også ha god vekst og bringes til en god ende. Hva hjelper det om begynnelsen er god, når enden er dårlig? Hva hjelper det å ha fått en stor rikdom, når man mister den? David ber: Ta ikke din Hellige Ånd fra meg! Slik må du også be. Bedrøv ikke Guds Hellige Ånd, som du er beseglet med til forløsningens dag. Så mange som drives av Guds Ånd, disse er Guds barn. La Guds Ånd drive deg bort fra synden og hen til Kristus. Sukk daglig: Din gode Ånd lede meg på jevnt land!

 

Tone: Hva kan oss komme til for nød.

Tenk ei, det er et Vannbad bare, Som mennesker kan blande,

Men se på Herrens skaper munn, Hvis Ord er livsens vanne!

Senk deg ned i Guds store navn, Da finner du i Åndens favn

Det liv, din Frelser lovet.

 

Så hold det bad all ære verd, Som din spedalskhet leger

Og muntrer opp ditt sinn, især, Når intet annet kveger,

I dødens strid og bange stund, Du kun et Ord fra Herrens munn

Til deg kan hjertet trøste!

 

Den badet er, skal vaske fot! Den ører har, han høre!

Så etter dåp en vandring god Oss skal til Målet føre,

Hvor Han hvem givet er all makt, til sine gjemmer stråle-drakt

Og rekker livets krone!

 

 

12. JANUAR

 

          Jesus trådte fram, talte med dem og sa: Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden.  Gå derfor ut og lær alle folk, og døp dem i navnet Faderens og Sønnens og den Hellig Ånds,  og lær dem å holde alt det jeg har befalt eder; og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende. Mat. 28, 18-20.

 

   Her står Guds Ord og befaling, som innstifter dåpen; men det som Gud har innstiftet, kan ikke være et tomt verk, men må være en dyrebar ting, sier Luther. Og sant er det at dåpen er en dyrebar ting. Da du ble døpt, skjedde det samme med deg - om enn på en annen måte - som det foregikk med Jesus, da Han ble døpt av Johannes. Himmelen åpnet seg over Jesus.  Likedan åpner Himmelen seg over oss i vår dåp og vil gjerne ha oss inn. Skulle ikke Himmelen tilhøre dem som Gud har antatt til sine barn? Denne er min Sønn, den elskelige, - slik lød Guds røst over Jesus. I hvilken hensikt har Han så, befalt at du skulle døpes i Hans fadernavn? For at du skulle bli fullt og fast forsikret om at du er Hans kjære barn, og Han din nådige Gud og Fader. Du tør vente deg alt godt av Ham, og du skal elske Ham som et barn elsker sin far. Men er vi barn, da er vi også arvinger, nemlig Guds arvinger, men Kristi medarvinger. Denne Guds Sønn kommer i dåpens hellige vann med sitt blod, renser oss fra våre synder og gir oss forlatelsen og saligheten, som han har tilkjøpt oss ved sin uskyldige lidelse og død. At du er døpt i Sønnens navn, vil altså si at Jesus er din Frelser, og at du har del i Hans forløsning. Så ofte du botferdig angrer dine synder, skal du finne forlatelse ved Ham. Men du må vokte deg for synd, og holde alt det som Jesus har befalt. Dette kan du ikke av dine egne, naturlige krefter. Derfor kom også Den Hellig Ånd over deg i din dåp, liksom den kom over Jesus ved Jordan. At du er døpt i Den Hellig Ånds navn vil da si at Han skal være din hjelp og trøst, så du ved ham kan tro på Jesus og leve et gudfryktig liv. Derfor har du ikke grunn til å klage: Jeg kan ikke tro, jeg kan ikke forsage synden. - Det kan du, for du er døpt, ikke bare med vann, men med vann og Ånd. Ånden kommer vår svakhet til hjelp. Dette er hemmeligheten i dåpen. Tro, og du skal få erfare dens velsignelse.

               

              Tone: Søte Jesus, vi er her.

     Jeg ble døpt uti ditt navn, Evig gode Gud og Fader! 

     Derfor under sorg og savn Trygt jeg meg på deg forlater. 

     Selv i prøvelsen du sender, Jeg din fadergodhet kjenner.

 

     Jeg ble døpt i Sønnens navn; O, min sjel, betenk dog dette! 

     Åpen står Hans frelserfavn, All din synd vil Han utslette. 

     Tror du kun av ganske hjerte, Jesus led for deg sin smerte.

 

     Jeg ble døpt, Gud Hellig Ånd, I ditt navn og til din ære.

     Du med et usynlig bånd Bandt min sjel til Nådens Herre. 

     Arverett til Himlens glede Du i dåpen ga den spede.

 

                                        

13. JANUAR

 

          Den som tror og blir døpt, skal bli salig. Mark. 16, 16.

 

Hovedinnholdet av Evangeliet er dette: Dere skal bli salige. Og saligheten er ikke noe som må fortjenes først, den er allerede fortjent av Jesus og gitt deg i dåpen. Gud har frelst oss ved gjenfødelsens bad, sier Paulus, og Peter sier: Dåpen frelser oss. 1 Pet. 3, 21. De gamle kalte derfor ofte dåpen for frelsen eller frelsens vann. Du må ikke gjøre annet enn å ta imot saligheten og bevare og nyte den. Dette gjør troen. Tror du, så er du salig. Blir du i troen, så beholder du saligheten. Går du frem i troen, så blir din salighet større. Men tro og tro kan være to forskjellige ting. Djevlene tror også og skjelver. Du må ha en annen tro enn djevlene.  Djevlene tror at Gud er én. Du må tro at denne ene Gud er din Fader og du hans barn.  Ham må du ville gi ditt hjerte. Djevlene ropte: Jesus, du Guds Sønn, er du kommet hit for å pine oss for tiden? Du må tro: Jesus, Guds Sønn er kommet for å gjøre meg salig. Ham må du følge, som fåret følger sin hyrde. Djevlene kjenner Den Hellige Ånd og blir som de er. Du skal tro at Den Hellige Ånd er din hjelper og trøster, og la Ham fornye deg til Guds bilde.  Dette har Gud lovt i dåpen, og det er også dåpens hensikt. Tror du det ikke, så gjør du Gud til en løgner. Men tror du det av hjertet, vil du ikke mer spørre: Hvordan skal troen gjøre meg salig? Du har da i Den Hellige Ånd rettferdighet, fred og glede. Du føler deg salig, og i denne følelse har du pantet på den evige salighet.

 

Tone: Vær trøstig mitt hjerte, bedrøv deg ei mer.

Det vannbad i Ordet, som Herren, vårt håp, Med allmakt omgjorde,

Gav navn av sin dåp, Vår syndighet døder, Guds billed gjenføder,

Fornyer den skapning, som kom fra Guds Hånd,

Innbyder til livet oss sannhetens Ånd.

 

På troen beror dog nåden berømt, For den som ei tror på sannhet,

Er dømt, Ham nytte ei dåpen, Ei Himmelen åpen;

Men tror vi, da skal det og visselig skje:

I Faderens hus vi Hans herlighet se!

 

 

14. JANUAR

 

       Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Mat. 16, 16.

 

       Frelseren utelater her dåpen, og sier bare: Den som ikke tror, skal bli fordømt.  Fordømmelsen er en tilstand hvor det er overflod av ondt, men ikke noe godt. I denne tilstand kommer vi ikke ved at Gud har bestemt det slik. Gud vil ikke at noen skal fortapes, men at de skal komme til sannhets erkjennelse og bli salige. Ikke heller er det mangelen på dåp som fordømmer, for i så fall ville Frelseren ha sagt: Den som ikke blir døpt, skal fordømmes. Selv om Gud har forpliktet oss til dåpen, så har han likevel ikke latt seg og sin makt binde til den. Riktignok er dåpen sammen med Ordet de ordentlige midler som vi får troen og saligheten ved. Men like fullt formår Gud å virke begge deler også på, overordentlig vis, også uten dåp, slik som han gjorde ved Johannes og de hellige i det gamle Testamente. Én ting er det at man ikke kan få, noe annet er det at man ikke vi1 få. De barn som dør udøpt, må vi ikke tro blir fordømt. De blir uten tvil tatt imot av Jesus etter hans ord: La de små barn komme til meg! Men ville noen si at det da ikke er nødvendig å døpe barn, så er dette det samme som om en mor ville si: Gud kan oppholde barnet mitt uten melk, - og så, nekte barnet den næring som Gud hadde gitt henne til barnet. Å unnlate å døpe ville vel ikke bringe fordømmelse over barnet, men derimot over foreldrene. Der hvor dåpen blir foraktet, der er det vantro, og vantroen bringer fordømmelse med seg. Vantroen fordømmer også dem som er døpt. For å komme i Himmelen er det ikke nok at du sier: Jeg er døpt. Dåpen må forbli virksom og kraftig, og det skjer når du av hjertet tror på Kristus, hater og skyr synden mer og mer, og isteden gjør det gode. Daglig må det hete:

 

                                Tone: Alene Gud i Himmerik.

O Jesus, troens dyre skatt, Begynnelse og ende!

O søte Jesus, lær meg at Jeg troen rett kan kjenne,

Den tro som har deg selv i favn,

Fra den som har vel troens navn, Men er dog død og intet.

 

La meg din nådes rette art Og vise orden kjenne,

At den i deg har ingen part, Som vil seg ei omvende.

Men søte Jesus, vær og bliv

Min vei, min sannhet og mitt liv På troens rette bane!

 

La meg ei tro hva verden tror, Som himlens visdom vraker.

Men lær meg at jeg av ditt Ord Den rette mening tager,

Og bli så klippefast derved

Til livets siste stund og sted, Ditt Ord og navn til ære. 

 

 

 

* Kilde:

                            HEINRICH  MÜLLER

 

 

          NÅDE OG SANNHET

 

                                                 ELLER

 

                 KRISTELIG SKATTKISTE

 

 

                                        Korte betraktninger til hver dag i året.

 

 

 

                           Denne utgave er en utgave som ble oversatt fra

                            Tysk av J. E. Unger, kandidat i Teologien.

 

                                                       Bergen, 1865.

 

                Trykket i Bergen av J. Beyers Forlag – I. D. Beyers boktrykkeri.

 

 

                                                       Dette opplag er

 

                                                         UTGITT AV

 

                                     DET HAUGIANSKE VENNESAMFUNN

 

Og det er tilegnet Halvor og Marie Skauen, som ved sitt legat har gjort det mulig

                                                   å få trykket boken.